Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alá- fölérendelés Egyházakban, Felekezetben.

 

11 /959

Kérdező: 1. Jézus Péter apostolt tette földi helytartójává?

HANG: 1. Helytartója annak van, aki nincs jelen ott, ahol időnként szükség volna jelenlétére. Mivel Én Lelkem által mindenütt jelen vagyok, ezért nagyon csínján kellene bánnotok e kijelentéssel: „Jézus földi helytartója”. Annyi magyarázatot kellene tenni hozzá, hogy jobb e kijelentést nem használni. Ezzel is úgy vagytok, mint a pápai tévedhetetlenséggel. Ahhoz, hogy ne lehessen félreérteni, szinte külön tanulmányt kell mellékelni hozzá magyarázatként.

E szavak „helytartó”, „tévedhetetlen”, jól jönnek egy olyan hatalmi struktúrában, ahol valaki egyeduralomra törekszik. A lényegen nem változtat az, hogy ezt valaki csúnyán vagy szépen teszi. E szavak nehezen találnak kapcsolatot azzal a szolgáló szeretet-állapottal, amelyet Én Egyházamtól elvárok. Én Pétert is bárányként küldtem a farkasok közé (Máté 10;16), és neki is szólt az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok (Máté 23,8-11), tehát ne legyen úgy, mint a világi jogrendben, amely alá-fölérendelésen alapul. Köztetek ne így legyen (Márk 10;43 - Lukács 22;26)!

Amikor Pétert arra kértem, hogy legeltesse juhaimat, akkor arra kértem, hogy legyen ő a főkolompos a juhok között. Pásztornak egyedül magamat mondottam (János 10;14-16)! Pétert pedig azonnal lesátánoztam, amikor nem úgy gondolkodott, ahogyan Én (Márk 8;33). Ma sincs ez másképpen. Egyházamba a hatalmi struktúrával maga a Sátán épült be! Én a szeretetszolgálat RENDJÉT tudom csak Magaménak vallani az Egyházban! Az egy akol és egy pásztor nem annyit jelent, hogy egykor mindenkinek a pápa lesz a pásztora, és egyháza az lesz, akit ő elfogad bárányának. Akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha Én leszek az Egyetlen pásztora mindazoknak, akik különböző formákban, de Engem tekintenek az egyetlen Pásztoruknak (János 10;16). Ehhez a pápáknak fel kell adniuk minden hatalmi rangkórságukat, s a szolgáló szeretet szellemében azt kell vállalniuk, hogy éppen a mindenkire kiterjedő szolgáló szeretet alapján ők legyenek olyan egységesítő elv, melyet minden részegyházam képes elfogadni.

De ez csak akkor következhet be, ha minden részegyház meggyőződhet arról, hogy senki nem akar uralkodni rajtuk, Rajtam!

 

 

13 /1174

Kérdező: 2.  Helyes-e a kézbe áldoztatás?

HANG: 2.  A kézből áldoztatás sokkal méltóbb felnőtt emberekhez, mint a szájba áldoztatás. Tanítványaim el sem tudták volna képzelni, hogy szájukba és nem kezükbe adom Magamat, amikor az UTOLSÓ VACSORÁN megáldoztattam őket!

A kézbe áldoztatás valamit képes lefaragni abból a hatalmi, magukat kiváltságosoknak képzelő, túltengő és helytelen öntudatból, mely annyira jellemzi egyházam hierarchikus arculatát.

Drága Gyermekem! Én nem rendeltem és nem is fogadok el alá- és fölérendeltséget ember és ember között. Ti mindannyian testvérei vagytok egymásnak. Ezt hirdettem, és ezt képviselem ma is. Nincs olyan, hogy Rám hivatkozással igényelhetné valaki magának azt, hogy ő tisztelendő vagy főtisztelendő, vagy még főbbtisztelendő, stb (Máté 23;8). Ezeket ti találtátok ki, és hidd el, nem alázat sugallta ezt nektek!

 

 

 

13 /1206

Kérdező: 2. Az egyházakról miért negatív a HANG véleménye?

HANG: 2. Nekem nem az egyházakról van rossz véleményem, hanem arról a hatalomról, amely szinte minden egyházba beépült, s amely hatalom pontosan ellentéte annak a szolgálatnak, amire Én benneteket tanítottalak.

Bizony, drága Gyermekem, minden egyházba súlyosan gonosz erők épülnek be a hatalom gyakorlása által. Én egyetlen hatalmat ismertem és ajánlottam, a SZERETET HATALMÁT! Ember és ember között alá- és fölérendelést csak annyiban ismerek el, amennyiben valaki úgy akar első lenni, hogy az utolsó, a szolga-, a rabszolga-szerep vállalását tűzi ki célul magának.

Azt mondtam, hogy ti emberek egymásnak testvérei vagytok! Az a rangkórság, amely minden hivatalos, intézményesült egyházat jellemez, bizony nem Tőlem van. Ha hiszitek, ha nem, ha tetszik nektek, ha nem, ezzel bizony maga a Sátán épült be az egyházakba!

Hierarchia = szent uralom. Ez fából vaskarika, mert a szentség ott kezdődik, mikor valaki nem uralkodni akar, hanem szolgálni! Éppen tanítványaim lábát mostam, amikor ezt mondtam: „Példát adtam nektek (János 13;15)!”

Üdvösségre nem az egyházak vezetnek benneteket, hanem Én!

Jól tudom, hogy a Földön is rendnek kell lennie! Intézményre tehát szükség van. De ha egy intézményt az uralkodás jellemez, és nem a szolgáló szeretet, akkor attól Én elhatárolom magamat!

Ma például nem papokra van szüksége a világnak, hanem szerető szívű emberekre! Az egyházak urai a mindenkori háborúkban igyekeztek az erősek oldalán menetelni, és szó sem lehetett arról, hogy hirdessék tanításom lényegéhez tartozó kijelentésemet, amely így hangzik: „Inkább szeressétek ellenségeiteket” (Lukács 6;35) ! A történelemben a vallásháborúk voltak, és jelenleg is azok a legbor­zalmasabb háborúk.

Drága Gyermekem! A vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvérgyilkosság is oltárvita következménye volt! Káin ezért ölte meg Ábelt!

Légy hát óvatos, ha védőbeszédet akarsz tartani az egyházakban maguknak kis rizikóval nagy jólétet és tekintélyt biztosító főtisztelendők mellett!

 

 

13 /1239

Kérdező: 2. Istennek mi a terve velem?

HANG: 2.  E kérdésedre akkor kapsz választ, ha e kérdést magad felé fordítod. Tehát válaszolsz az Én kérdésemre: Mi a terved az Istennel? Ne feledd! Én benned élek! Kiszolgáltattam Magamat neked akkor, amikor te átadtad magadat Nekem! Ez a Szentháromság boldogsága! Egymásrautaltságunk boldogít Bennünket, és ez az egymásrautaltság szent és igaz valósága a közös boldogságunk szellemi testvéreimmel kapcsolatban is!

Bár ti úrnak neveztek Engem, és jól mondjátok, mert az vagyok (János 13;6), még sincs alá-fölérendeltség közöttünk. Legfeljebb az, hogy én tökéletesebb szolgátok vagyok, mint ti Nekem (János 13;15)! Testvérek vagyunk (Máté 28;10)!

 

 

15 /1424

Kérdező: 5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek!

HANG: 5. Nem vagytok adósai az örök SZERETETNEK! Hagyd abba ezt a nyakatekert gondolkodást! Én nem üzletet kötni jöttem közétek! Nincs páli adóslevél, amelyet a kereszten széttéptem! Hát mi van? Vagyok ÉN, aki élni akarok bennetek! Fogadjatok be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig bocsáss meg mindenkinek, és segíts ott, ahol rászorulóval találkozol. Mindezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy BÁRÁNY! Úgy küldelek téged is a farkasok közé, ahogy Én mentem! Légy okos és óvatos! De szeress!!!

Új parancsot adok nektek: Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)! Nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki életét adja embertestvéreiért!

Életet adni! Darabonként, napról napra, óráról órára, percről percre! Életet vinni a haldokló világba, fényt a sötétbe, szívmeleget a jéggé dermedt közömbösségbe! Felébreszteni az alvókat, felrázni a csüggedőket, biztatni, lelkesíteni mindenkit azzal, hogy Én legyőztem a világot! A győztes oldalán áll az, akiben Én élhetek!

Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Első áldozások, bérmálások után kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, hogy megtörténhetne!

Én az utolsó vacsorán ezt a szertartásos odaadásomat földi tartózkodásom, tanításom végére tettem. Ti előre teszitek ezt!, akár csak a keresztséget! Ti keresztényeknek tartjátok azokat, akik nem keresztények, csak megkereszteltek! Odáig jutottatok, hogy az Én életemet bennetek attól tettétek függővé, hogy le van öntve a kisbaba feje vagy nincs leöntve, bizonyos szent szavak kíséretében! -

De nem folytatom! Nincs reményem bennetek. Jogos a kérdésem: Ha visszajövök, vajon találok-e hitet a Földön (Lukács 18;8)?

Drága Gyermekem! Szeretnék hosszabb tanulmányt íratni médiumommal e fenti gondolatokról, hogy ne csak megdöbbenjetek, de próbáljátok meg is érteni, mennyire nincs közöm ahhoz a kereszténységhez, amelyben ember embernek gyilkosa, amelyben az Én nevemben teszitek pontosan ellenkezőjét annak, amit Én tettem és tanítottam, amelyben az alá- és fölérendelés dominál, és nem az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok! Ahol szolgának nevezi magát az, aki uralkodik, és az, aki szolga, az már nem is ember, legfeljebb laikus!

Igen! Szeretnék nagyobb tanulmányokat íratni, de ez csak akkor lesz majd zavarmentesen lehetséges, ha már elolvastátok az összes HANG-könyvet, és már nem lesz kérdésetek, melyre ezekben választ ne kaptatok volna.

Az eddig megjelent kötetekben legalább ötezer életkérdésre adtam választ. Ha nem lennétek szellemileg a felszínnel megelégedve, ha vennétek a fáradságot, hogy e könyveket átgondoljátok, akkor már régen nemcsak egy-két író-médiumom volna, de lennétek annyian, hogy válogathatnék közöttetek a tekintetben, hogy kinek milyen tanulmányt diktáljak. De most még van sok levél, s ezek válaszra várnak.

 

 

15 /1443

Kérdező: 2.  Miért nem érzem magam jól ott, ahol hitre jutottam?

HANG: 2. Valószínű azért nem érzed jól magad ott, ahol hitre jutottál, mert jól akarod érezni magad, és nem azért jársz oda, hogy tanúságot tégy Rólam. Valószínűleg azért nem érzed jól magad, mert nem élsz meg fejlődést magadban lelkileg. A hitre jutás és a hitben való növekedés nem ugyanaz! Elindulni egy úton és úton is maradni, az nem ugyanaz.

Bizony előfordulhat, sőt gyakran elő is fordul, hogy akik elindítottak Felém, később akadályai lesznek annak, hogy Velem egyre mélyebben kapcsolatba kerülj. Ennek egyszerű oka az uralomvágy, mely kivétel nélkül minden felekezetben felüti a fejét. Ennek egyszerű oka az, hogy minden felekezetben gyarló emberek vannak, akik igyekeznek megvalósítani az alá-fölérendelést, mely nemcsak teljesen idegen Tőlem, de kifejezetten Ellenemre van (Máté 23;8)!

 

 

17 /1683  +1

Kérdező: 1. Nincs bátorságom egy vallás mellett sem tanúskodni.

HANG: 1. Az ne nyugtalanítson, hogy nem akarsz betagozódni egyik valláshoz sem. Ma olyan korban éltek, amikor szinte minden vallás hivatalból torzítja tanításomat! Így volt ez régebben is, de ma már meglehetősen nyilvánvalóvá vált, hogy minden vallás vezetői olyan alá-fölérendeltséget hoztak létre, amelyben már csak formálisan élik meg azt, hogy ők egymásnak testvérei. Ez áll még azokra a vallásokra is, amelyekben nem annyira kirívó a különbség, mint a római vallásban, amelyben egymástól lényegileg eltérő minőségi különbséget kell elfogadniuk klerikusoknak, laikusoknak egyaránt. Nyilván itt a legkirívóbb a – „ti egymásnak mindannyian testvérei vagytok” - (Máté 23;8) kijelentésem ellentmondásossága!

Fontos a Velem való élő kapcsolatod. Ennek ápolását akkor tudod biztosítani, ha tanulmányozod az evangéliumokat, és keresed azok társaságát, akik szintén ezt teszik. Nagyon igaz és nagyon hatékony az a jelenlétem, amely ezen az ígéretemen alapul: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18;20)

 

 

31 /3252

Kérdező: 1. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1.  A Földön kivétel nélkül minden vallási gyülekezet képvisel jót is, nem jót is. Olyan ez, mint az a háló, amely összefog jó és hitvány halakat egyaránt. Most még nincs itt a nagy válogatás ideje. De igenis, eszeteket használnotok kell! Bármely gyülekezetben bárki bármit mond, meg kell tanulnotok hozzámérni az Én tanításomhoz, amely mindenki számára megtalálható az evangéliumokban.

Azok a gondolataim, amelyek az evangéliumokban találhatók, nem szorulnak különösebb magyarázatra. Úgy kell azokat értenetek, a józan ész határán belül, ahogy mondtam! Az Én szavaim megértésére bőven elég a józan ész használata. Azok a „tekintélyesek”, akik úgy gondolják, hogy nem a józan ész, hanem az ő eszük való arra, hogy mások helyett gondolkodjanak, nem az Én szándékom szerint gondolkodnak olyankor, amikor pont az ellenkezőjét állítják annak, amit Én mondtam. Pl. azt, hogy „Inkább szeressétek ellenségeiteket”, ezek szerint a „tekintélyesek” szerint úgy kell érteni, hogy alkalomadtán öljük meg őket! Vagy az, hogy „ti egymásnak testvérei vagytok”, úgy magyarázzák, hogy van alá-fölérendelés ember és ember között.

Neked azt ajánlom, hogy járj bármelyik gyülekezetbe, de a józan eszed használatáról soha ne mondj le!

 

 

33 /3387

Kérdező: MIÉRT ATYÁK A PAPOK?

1. Miért neveztetik a papok magukat atyáknak?

HANG: 1. Való igaz, hogy Én, Jézus, világosan kijelentettem, hogy csak egy Atyátok van, a mennyei Atya. Így olyankor, amikor bizonyos társadalmi raglétra különböző fokainak megjelölésre használjátok e szót, „atya”, akkor ellene mondotok annak, amit Én e szó alatt értettem. Ti egymásnak testvérei vagytok! Való igaz, hogy nincs alá-fölé rendeltség ember és ember között. Ismétlem: ti egymásnak testvérei vagytok! Függetlenül attól, hogy milyen a bőrötök színe, milyen a nemzeti hovatartozásotok, milyen a nemetek, korotok, társadalmi rangotok. Harmadszor is mondom: Ti egymásnak testvérei vagytok!

A ti papjaitok nem is Rám, Jézusra, hanem Pál apostolra hivatkoznak. Ő az Korinthusiakhoz írt első levél 4-dik fejezetének a tizenötödik versében ezeket mondja: „Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban”. Pál tehát atyának gondolja magát, mégpedig lelkiatyának. Ilyen értelemben mondatják magukat atyának, lelkiatyának a papok.

Az a pap, aki ragaszkodik e „titulushoz”, rosszul teszi. De ezért nem te, hanem ő viszi a bőrét a vásárra! Ezért ne az legyen számodra fontos, hogy miképpen szólíttatja meg magát egy pap, hanem az, hogy mit mond, amikor Rám, Jézusra hivatkozik. Ha olyat mond, ami összhangban van evangéliumi tanításommal, akkor fogadd el, éld át, még akkor is, ha ő nem éli azt, amit mond.

Amit a farizeusokról és írástudókról mondtam, azt mondom nektek ma a papokról is: „Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják (Máté 23;3)!

 

 

33 /3388

Kérdező: ÁLMAIMBAN JELZÉSEKET KAPTAM

1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?

HANG: 1.   Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned annak bizonyosságát, hogy te Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tízes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az erőforrásokat, amelyek e kettő valóságának tudatát fenntartják benned. Ez egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy minden tekintetben szükséged van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy mi van veled.

Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, akkor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldogságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére vagy fájdalmára tesz valaki valamit, az Neki nem mindegy.

Boldogságát nem érinti, mert boldogsága mindenkinek azon múlik, hogy szeret-e vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét, bánatát igenis érinti, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek, nem lehet számotokra mindegy, hogy boldog vagy boldogtalan az, akit szerettek! Isten nem egy szenvtelen lény, hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman érez!

Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki, szellemi teremtményei közül - akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül szereti őket az Isten - örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen, érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is, de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer véget ér. Így mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miattam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten szeret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kárhozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szenvedni, akkor Isten, ha SZERETET, reménytelenül szenvedő lenne! Tehát boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint ellentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor természetellenes.

Amit eddig elmondtam, az csak töredéke az álmod értelmezésének. Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődésetek természete hozza magával. Valamikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. Ez a sok mindenben az egyik.

Itt az ideje, hogy most már ne csak magjában legyen meg evangéliumaimnak ez a tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csökkenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a talajt a lelkeken hatalmaskodni akarók lába alól, akik nem saját szeretetük, odaadottságuk tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója, kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt - emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat.

Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció valóságát, akik minden áron ragaszkodni akarnak ahhoz, hogy embereken uralkodjanak.

 

 

38 /4024

Kérdező: PAPNAK HÍVOTT AZ ÚR?

Papi hivatástudatom nem tiszta előttem.

HANG: Jelenleg országotokban a ti egyházatok olyan helyzetben van, hogy elsősorban nem papi személyekre van szüksége, hanem jó szándékú, emberekben Istent szerető emberekre, akik nem a speciális hit (a különböző felekezetek által megkívánt hitvallásokban megfogalmazott tételek elfogadására teszi a hangsúlyt), hanem az általános hit képviselőinek tudják magukat. Igaz, hogy az általános hitet képviselők szükségszerűen valamelyik egyházhoz, felekezethez tartoznak, de bárhová tartoznak, csak azt a tételt fogadják el magukra nézve kötelezőnek, amely nem mond ellent az általános hitnek.

Általános hit annyit jelent, hogy minden ember hiszi magáról azt, hogy ő ember, s elvárja mindenkitől, hogy őt embernek tartsa. Ugyanakkor ő is embernek néz mindenkit, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemhez, fajhoz, nemzethez tartozik. Függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, beteg vagy egészséges, drogos, részeges vagy józan. Tehát embernek néz mindenkit, még azt is, aki már szinte nem is hiszi magát embernek.

Aki ezt a hitet vallja, az nem fog soha fegyvert embertársára még akkor sem, ha ez az ő földi életébe kerül. Aki ezt vallja, az az erkölcsi rendben nem fogad el alá- fölérendelést, engedelmeskedtetést, mert mindenkit testvérnek tart. Aki ezt vallja, az soha nem akar ártani senkinek, mindig meg akar bocsátani mindenkinek, és mindenkor segíteni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki ezt a hitet vallja, az inkább szereti ellenségeit, és ő soha nem válik senkinek ellenségévé.

Én, Jézus, ezt a hitet jöttem felszítani bennetek. Ez a hit jelenleg országotokban nem felel meg egyik speciális hit képviselőinek sem. Ezért jelenleg országotokban csak azok vallhatják ezt a hitet, akik nem vonulnak be szemináriumokba azért, hogy ott papszentelésben részesüljenek.

Arra kérlek, tanulmányozd evangéliumaimat, és ott, ahol élsz, ezt az Általam megkívánt hitet szorgalmazd. Ezzel teszed a legnagyobb jót magadnak és egyházadnak is. Ez akkor is igaz, ha egyházad hatalmasai emiatt neheztelni fognak rád. Hidd el: nem lehet különb a tanítvány Mesterénél. Ha Engem üldöztek a speciális hit hatalmasai, titeket is, téged is el fognak marasztalni (János 15;20). De ez nem baj! A fontos, hogy Én, Jézus, minél egyértelműbben tudjak benned élni (János 14;23)!

 

 

38 /4102

Kérdező: 1. Mi az, amit a Katolikus Egyház hozzátett Jézus tanításához?

2. Meddig tehetik, hogy hozzátesznek?

HANG: 1. Te felsoroltál pár olyan tételt, amelyek nem állnak jézusi alapon a Katolikus Egyházban. Én, Jézus, itt nem sorolhatom fel mindazt, amit ez az egyház a hierarchiával, a szentségekkel, szentelményekkel és a megholtakkal kapcsolatban hozzátett ahhoz az örömhírhez, amelyet Én az evangéliumaimban elmondottam nektek. Elégedj meg azzal, hogy minden olyan tantétel, amely nem támasztható alá az evangéliumaimmal, még magjában sem, az ki van téve az emberi tévedések lehetőségeinek. Azokról nem is szólva, amelyek ellenkeznek evangéliumaimmal, mint pl. az engedelmeskedtetés, az alá-fölé rendelés gyakorlata (Ti egymásnak testvérei vagytok!), a különböző rangok osztogatása (Te ülj az utolsó helyre!), az erőalkalmazás (Szeressétek inkább ellenségeiteket!), és még sorolhatnék néhányat.

2. Amíg világ a világ, addig minden speciális hit torzítani fogja az Én tanításomat. Emiatt jövendöltem, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, s ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! Az univerzális hitet, tehát azt, hogy a FŐPARANCSOT a szó legszorosabb értelmében, tehát megszorítások nélkül, valaha is bármilyen vallási intézmény elfogadja a Földön, ez soha nem fog megtörténni! Az Istent szeretést soha nem fogják függővé tenni az ellenség-szeretéstől. Vagyis, soha nem fogják a kettőt EGY PÁRNAK gondolni. Pedig én ÍGY tanítottam!  

 

 

41 /4383

Kérdező: LEGYEK APÁCA?

1. Válasszam-e az apácahivatást?

2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!

HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rátok (János 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.

2.    Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéliumokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megkövetelni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásától. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállalja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, támaszt alá számára valaki.

Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.

Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyatkozni irántad, bárhogyan is döntesz!

 

 

41 /4505

Kérdező:  A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL

1.    Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző életeimmel?

HANG: Nagyon örülök kérdéseidnek! E kérdések arról tanúskodnak, hogy értelmedet megnyugtató válasz nélkül nem akarod építeni további életedet. Ezért most Én, a te Jézusod az átlagnál kicsit bővebb választ adok kérdéseidre. Teremtéseddel kell kezdenem.

Isten szabadon, mindenkitől függetlenül teremtett meg téged. De mivel saját boldogságára teremtett, ezt már csak a te beleegyezéseddel érhette el. Igen. Szeretni csak szabad döntés alapján lehet! Két lény között a boldogság - és ez Isten és szellemi teremtményeire is áll - a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez áll természetesen két szellemi teremtmény kapcsolatára is.

Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nem-et mondtak erre, azok a bukott angyalok.

A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nem-et mondásukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is láttam lehullani az égből (Lukács 10;18). Azok számára, akik a nem-et mondó döntésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy valós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy a Földön visszaszeressenek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Máté 25;42-46)!

Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizál - az önzés és a felelősség áthárítás -, valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs, aki más bűnéért bárkit is, s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el, az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét! Aki ezt nem fogadja el, az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!

Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándékával születnek a Földre - vagyis vágykeresztséggel -, lehetőséget kapnak arra, hogy a Szentlélek által újjászülessenek. A mennyek országába csak azok juthatnak, akik újjászülettek! (János 3;3)! Mindaddig újra kell születnetek, amíg újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új szellemi lények legyetek! Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! Elfogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni is kell! Nem elég Engem, Jézust, elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el Engem, aki ÚTNAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet elsíbolni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és a lehetőség szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki azok életéből, akik valóban újjászülettek!

Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat az Atyához! Az van az ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus, lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról mondható ez el, aki tudja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van, meg az ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik, és marjátok egymást! A FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán belül igaznak tudjátok elfogadni az Én, a te Jézusod evangéliumaiban elmondott szavaimat.

Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán látni! Nem, mert képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására. Azért teszik képtelenné magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában. Azért nincsenek, nem lehetnek ennek birtokában, mert  nem vagytok bábuk, s így minden Istentől jövő sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy evangéliumaimat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek, ahogy mondottam, a józan ész határán belül!

UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy mások is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy ezt mindenki elmondhatja magáról. Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tartalma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT tartalma pedig a második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a különböző vallások - sem cáfolja, de a gyakorlatban egyik sem fogadja el. Azért nem fogadja el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfogadná, akkor megbillenne az alá-fölé rendeltség, az engedelmeskedtetés alapja! Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem fogadhatják el - csak elméletben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok!

Minden speciális hitet valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a Bibliából él, úgy, hogy azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta szavait az Én, a te Jézusod szavaival! Bizony az Általam, Jézus által, Földre hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az egymás szeretését az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (János 13;34), és emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!

Azért írtam e kérdésedre kicsit bővebben, mert a továbbiakban még vissza kell majd utalnom ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdésedre:

Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a gondolkodás-átalakítás (Márk 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3)!

 

 

 

42 /4609

Kérdező: MIRE VALÓ AZ ALÁ- FÖLÉRENDELTSÉG?

1. Mi szükség van a földi hierarchiára?

HANG: 1. A Szentlélek a REND LELKE. Sokkal inkább a rendé, mint a rendkívüliségé! Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, Lelke által a különböző szerepeket egymáshoz rendeli. Ebben az Isten Lelke által egymáshoz rendelt szerepek vállalásában a megsérült emberi természetetek uralkodási, hiúsági szempontjai beleviszik azt az engedelmeskedési, parancsolgatási viselkedési formákat, amelyek a szolgálat helyett az alá- fölérendelést valósítják meg.

Rendnek lenni kell! Isten országa a szolgálat rendjét igyekszik sugallni felétek. Az élni és a visszaélni - sajnos - gyakran összekeveredik bennetek.

 

 

 

43 /4739

Kérdező: Engedelmesség a fölöttes hatalom iránt!?

Jézustól származnak-e Pál azon kijelentései, amelyekben a feljebbvalók iránti engedelmességre szólít, holott Jézus szavai szerint testvérei vagyunk egymásnak?

HANG: 1. ÉN, Jézus, csak egyféle hatalmat ismerek, a szolgáló szeretet hatalmát. Én ezt követtem, ezt tanítottam, erről tettem tanúságot az életem árán is. A szolgáló szeretet attól szolgáló, hogy aki szolgál, annak nincs első helye, csak utolsó, és attól hatalom, hogy ez mindenek fölött áll, és ezt nem veheti el tőle senki. HATALMADBAN ÁLL AZ ÉLETEDET ADNI AZÉRT, HOGY SZERESS! Nem mások veszik el, hanem te adod oda! Óriási különbség! És csak az meri az életét adni a szeretetért, aki hisz abban, hogy hatalma van a halál felett. Nekem, Jézusnak, pedig van hatalmam a mulandóság felett, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem. Én, Jézus, legyőztem a világot, de nem az engedelmességgel, hanem a Mennyei Atyámba vetett HITHŰSÉGEMMEL! Minden körülmények között az Én Atyám akaratát teljesítettem, de nem azért, mert Ő megparancsolta Nekem, hanem azért, mert Én teljes mértékben azonosítottam Magam a Mennyei Atyámmal, vagyis az IRGALMAS SZERETETTEL. Én, Jézus, tényleg legyőztem a világot, és ha győzelmi jelvényemet látni akarod, tekints fel a keresztemre, amit egymásnak engedelmeskedő hatalmasok ácsoltak Nekem, és látni fogod hatalmi jelvényemet is, a töviskoronát, ami tökéletesen kifejezi utolsó helyemet közöttetek. „Hát nem ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy bemehessen az Atyja dicsőségébe?” - mondottam akkor, és mondom most is azoknak, akik Engem akarnak követni. Az üldözöttből -csak idő kérdése - és üldöző válik, ha látásmódját az engedelmeskedtetés határozza meg! A mindent vevés világában nem lehet másként! A pusztai hazudozó is arra akart rávenni, hogy neki és a mulandóságnak engedelmeskedjek. De ellene mondtam, mert az engedelmesség a kaszárnyák világa, ahol szó nélkül megbüntetik - ha kell, megölik azt -, aki a fölöttes hatalomnak nem engedelmeskedik. Én, Jézus, az Engem követőktől soha semmilyen engedelmességet nem kértem, de azt igen, hogy hallgassanak Rám, hogy kövessenek Engem! Mivel Szent Pál nem volt a tanítványom, ezért nem tapasztalhatta meg Mellettem azt a szeretettartalmat, melyet tanítványaim elé éltem. Én, Jézus, nem alá-fölérendeltségi, hanem partneri, testvéri kapcsolatokra építettem eklézsiámat, ahol a szerep lehet különböző, más fajsúlyú, de a szereplők nem élhetik meg magukat többnek a másiknál!  (Márk 9;35)

 

**********************************************************************************

Alá fölérendelés Egyházakba Felekezetben: 11/959, 13/1174, 13/1206, 13/1239, 15/1424, 15/1443, 17/1683 +1, 31/3252, 33/3387, 33/3388, 38/4024, 38/4102, 41/4383, 41/4505, 42/4609, 43/4739,

 

 

 

 Folytatás:

» Alá- fölérendeltség közösségben