Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ateista. Politika. Ateista uralkodó osztállyal. Ateista kormányok. Ateista vezetőket.

        

Kérdező: Uram! Mi a véleményed a szocialisták győzelméről hazánkban?

HANG: Ezt inkább Nekem kellene kérdeznem tőletek. Az Én országom nem ismer tülekedést, pozíció-harcot, hatalmi rangvitát. Az Én országom nem e világból való. (János 18;36)

A ti földi országotok olyan, amilyenné teszitek. Az Én országom olyan, amilyenné Én teszem. A ti országotokban kell nektek az Én országom életstílusát bemutatnotok. Minél inkább megteszitek ezt, annál inkább kiütközik a különbözőség a kettő között. Nem azért győzött tehát az ateista irány, mert ti rosszabbak vagytok, hanem mert jobbak vagytok másoknál. Amikor e világ Fejedelme átengedi nektek e világ kormányzását, akkor már nagy baj van nálatok, bennetek. Ahol nem ateista irány uralkodik a Földön, ott egyházi vezetőiteknek még lehetőségük sincs a megtérésre. Igaz, így se sok, de a semminél azért több lehetőségük lesz felismerni azt, hogy Hozzám tartozni nem azonos azzal, hogy a hatalomhoz is tartozni kell. Éppen ellenkezőleg.

Adj tehát hálát azért, hogy e világ Fejedelme érzékelhető módon kénytelen működni. Így jobban felismerhető, hogy mi fontos számára, és ezáltal az enyéim jobban tudnak magukra vigyázni. Ne bánkódj, az Enyéim csak jól járnak ezzel! 3 /197

 

 

Kérdező: Mit kell tennünk, hogy a fellépő hamis krisztusokat leleplezzük? Mit kell tennünk, hogy hatásukat csökkenteni tudjuk? Most főleg arra az egyre gondolok, akit most MAITREYA-ként ismer a világ.

HANG: Mielőtt érdemben válaszolnék, valamit előre kell bocsátanom.

Van egy örök álmom, mely egykor számotokra is valóság lesz. Eljön az idő, mikor minden teremtményem részese lesz boldogságom­nak, békémnek, örömömnek, s ezekben egyre jobban CSAK növekedni fog mindenki.

Valamikor ezt mondtam: „Ne álljatok ellen a gonosznak (Máté 5;39).” Azért mondtam ezt, mert a Gonosz addig gonosz, míg van lehetősége a gonoszkodásra. Ha majd a gyakorlatban azt fogja tapasztalni, hogy gonoszkodása nem csupán egyoldalú, de egyenesen dicsőségemre is felhasználható az enyéim részéről, vagyis csak magának árt vele, mivel az Istent szeretőknek minden a javukra válik, akkor a Gonosz rádöbben, hogy önmagának akkor tesz jót, ha megtér.

Ezután az előzmény után mondom: a hamis krisztusok fellépése nem akadályozható meg. Azok az emberek, akik nem akarnak hinni Bennem, mert tudják, hogy annak szeretetáldozat kell legyen a következménye, azok hiszékenységük folytán minden korban azt a látszatra könnyebb utat választják, mely nem azonos Velem, de múlandó, földi jólét bódulatával kecsegteti azokat, akiket nem az önszeretet, hanem az önzés irányít.

Csak enyéimnek tudok tanácsot adni, de nem tudom megtenni, hogy akik nem enyéim, azok ne menjenek szirén-hangok után.    

Megtapasztalhattátok eddigi történelmetek során, hogy csak azok mondhatók Velem szinkronban levőknek, akik a mulandó értékek helyett az örök értékekre irányították figyelmüket. Gyönyörű szép, hangzatos szavakkal aránylag könnyen el lehet kápráztatni azokat, akiknek nincs fülük a hallásra olyankor, mikor a földi élet mulandóságáról, a halálról, az örök élet valóságáról, az Általam boldogító élet birtoklásáról van szó. Gondolj csak országotokban az utolsó választás eredményeire. Kinek volt eszébe egyáltalán az, hogy van Isten, örök élet, mennyország, pokol, stb. Szinte mindenki elfelejtette az elmúlt emberöltő sátáni uralmának borzalmas erkölcsi roncsolását, s szinte mindenkit az érdekelt, arról volt gondban: mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?, tehát arról, amiről Én egyértelműen szó szerint azt mondtam, hogy ezt ne tegyétek. Nincs józaneszű ember országotokban, akik ne tudná, hogy aki ateistákra, istentelenekre szavaz, az a pokolra szavaz. És lám, elképesztő mértékben ezt tették a hiszékeny emberek.

Így jár a világ az antikrisztusokkal is, és azzal az illetővel is, akinek nevét fentebb említetted.

Csak az enyéimnek tudok tanácsot adni. Ez pedig pontosan megegyezik azzal a tanácsommal, melyet már kétezer évvel ezelőtt is elmondtam: legyetek éberek, és imádkozzatok. Közeledik az az idő, mikor még a választottakat is megtévesztő, vakító fények próbálják elirányítani figyelmeteket az örök értékekről a mulandó értékek felé. Ha valamikor, hát most mindenkinek ez kellene, hogy legyen jelmondata, bármilyen hangzatos, úgynevezett szeretettel és igazságossággal átitatott kijelentések hangozzanak is el: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST! Kizárólag ezen a mérlegen lehet majd a jövőben lemérni, hogy mi súlytalan és minek van súlya az Én szememben.

Ne legyen nap életetekben, hogy föl ne tennétek magatoknak e kérdést: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST, olyankor, mikor majd TV-ben, rádióban, sajtóban elárasztanak benneteket a hamis krisztusok szirén-hangjai.

Újra mondom: LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK. Mert mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? (Mt 16;26 - Mk 8;36-37 - Lk 9;25*) Ugyan mit adhat bári cserébe lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvériség nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-külön, vagy együtt, az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a halál ellen? Tudnotok kell: van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam, mielőtt feltámasztottam Lázárt: „Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)”. Ez az egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett.

Sajnos bármit tesztek, ezekre a gondolatokra csak keveseknek van hallásra beállított fülük. Legalább a tiétek legyen ilyen.  5/358

 

 

Kérdező: Miért nem szeretnek engem az emberek? Hogyan lehetnék jobban Istennek tetsző? Gyermekeimért könyörgöm, hogy Téged válasszanak.

HANG: Tudom, hogy te a legjobbat akarod, s meg vagy győződve arról, hogy csak a tieid java áll előtted, mikor igazad mellett tanúságot teszel. Mivel Én szívedbe látok, ezért szívemre is ölellek, de a te problémád olyan válaszra késztet Engem, mely választ sokan fogják olvasni, s ezért Nekem olyan igazságokat kell leíratnom médiumommal, melyek neked is nagyon nagy csalódást fognak okozni. Nagyon kérlek, ne borzadj meg azoktól a gondolatoktól, melyeket most közölni fogok veled. Ismétlem. Nagyon szeretlek. Semmiképpen sem ítéllek el. Látom jó szándékodat. De most kénytelen vagyok téged felhasználni arra, hogy mialatt mások szemét LÁTÓVÁ kell tennem, az alatt a te szemedről is meg kell próbálnom leoperálni a hályogot. Ez számodra fájdalmas műtét lesz. De gondolj arra, hogy minden egyes szót az a szeretet mondat Velem, mely itt és most kénytelen IGAZSÁGBAN megnyilvánulni. Kezdem hát az operációt.

Te nem azt az igazságot képviseled, mely azonos Velem. Te azt az igazságot képviseled, melyet vallási igazságnak neveznek. Számodra szinte megbotránkoztatónak hangzik, ha azt mondom, hogy Engem azért feszítettek keresztre, mert megállapították Rólam, és joggal állapították meg, hogy nem vagyok vallásos.

Az akkori vallási vezetők állítása szerint szinte minden vallási törvényt áthágtam. Nem tartottam meg az előírt böjtöket, megszegtem az Úr napjának előírásait, a tisztálkodási törvényeket, ezekhez még hozzájött, hogy utcanőkkel, vámosokkal, a nép söpredékeivel tartottam fenn kapcsola­tot. Még az egyházi adó megfizetéséből is bizonyos értelemben tréfát űztem. Közben még anyámat is bizonyos értelemben megtagadtam (Mt 12;48-49 ~ Mk 3;33 - Lk 8;21), népem egyszerű polgárait pedig arra akartam rávenni, hogy szeressék a római megszálló katonákat, akik népünk legnagyobb ellenségei voltak. Sőt! Azt mondtam: „Inkább szeres­sétek ellenségeiteket!” (Máté 5;44 - Lukács 6;27 - Lukács 6;35) De káromkodtam is az akkori egyházi vezetők szerint, mivel istenné tettem magamat, s Istent atyámnak mertem nevezni. Sőt, még azt is állítottam, hogy ez az Isten a ti Atyátok is! Ugyanakkor árulómat, aki Engem eladott, még barátai előtt sem lepleztem le, pedig a józan ész nyilván ezt kívánta volna.

Bizony Leányom! Te nem azt az igazságot képviseled, mely Velem azonos, hanem azt, mely Engem képes keresztre vinni bármikor, ha éppen hatalmi érdeke ezt kívánja. Te azt kívánod, hogy még gyermekeidet is ebben az irányban befolyásoljam. Vagyis hazudtoljam meg Önmagamat, s tegyek hitet egy olyan ocsmány hatalmi rendszer mellett, mely akár egy ateista uralkodó osztállyal is képes lepaktálva  Engem alku tárgyává tenni.

Pedig mindenki megtanulhatta az elmúlt évtizedekben, hogy egyházi iskolákban nem taníthatnak Engem, legfeljebb csak bizonyos szempontból Rólam, mert azt egyetlen egyházi vagy világi hatalom sem tudná elviselni. Egyetlen egyházi iskolában sem tanulhatják gyermekeid azt, hogy gyilkolni senkit és senkinek sem szabad, még a katonát sem, katonának!

Szerinted megengedett, sőt jó dolog, hogy még esküt is tetetnek gyermekeitekkel arra, hogy embert fognak ölni parancsra, ha akár állami, akár egyházi hatalmasságok hatalmi érdekei ezt kívánják.

Te ezt nagyon természetesnek és jónak gondolod, s csodálkozol, ha józan gondolkodású emberek ennek a fajta vallásosságnak hátat fordítanak. Csodálkozol, pedig nem ők járnak a kárhozat útján, hanem te.

Persze nem arról van szó, hogy elkárhozol, mivel hivatkozhatsz tudatlanságodra. De igenis szó van arról, hogy a te vallásosságodhoz Nekem semmi közöm sincs. Bár nagyon szeretlek, de boldogítani nem tudlak. Boldogítani csak azt tudom, aki úgy akar gondolkodni, mint Én gondolkodom.

Te megdöbbentél, mikor a HANGBAN olvastad a papokról és a papi hivatásról szóló szavaimat. Földi életemben sem találtam egyetlen papot sem, aki komolyan ki mert volna Mellettem állni. Halálom után aztán már voltak még a papok között is, akik többen megtértek. (Ap.Csel 6;7) De ehhez nekik akkor a vértanúságot kellett vállalniuk, és természetesen azt, hogy a hatalmasságok kiközösítik őket. Ma sincs kisebb ára a Mellettem kiállásnak.

Te a Hozzám tartozást valami szirupos, limonádés jámborkodás­nak véled, imádságok, litániák, szentmisék, szertartások kavalkádjában, elbódítóan szép dicshimnuszoknak fennkölt éneklésében, s eszed ágában sincs, hogy olyasmit gondolj erről, amit Én világosan kijelentet­tem: „Nem lehet különb a tanítvány mesterénél (Máté 10;24-25 ~ Lukács 6;40 - János 13;16-17 ~ János 15;20).” Eszedbe sincs, hogy gyermekedet börtönben akard látni, vagy megvetettnek, kicsúfoltnak, nincstelennek, mint amilyen Én voltam. Te úgy gondolod, hogy Belőlem elég volt EGY. Úgy  gondolod, hogy a papoknak nem az a feladatuk, hogy példámat kövessék, és sorsomat vállalják, hanem az, hogy minden különösebb anyagi gond nélkül élvezzék, az Én halálomra keresztáldozatomra hivatkozva élvezzék a főtisztelendőség­gel, biztonságos földi jóléttel járó kegyes, kegyelmi életet.

Drága Leányom! Ha te ismernél Engem, akkor olyan lenne életszemléleted, hogy környezeted tisztelettel beszélne rólad, és példaképnek tekintenének még akkor is, ha nem értenének egyet veled egészen. De amíg neked olyan egyházi személyek a példaképeid, akiknek sem családjuk, sem komoly munkaviszonyuk nincs, de ugyanakkor jól élnek, vagyis olyan példaképed van, mely csak becstelennek minősíthető, s ilyen életformát kívánsz gyermekednek is, addig ne kívánd, hogy Tőlem támogatást kapsz e példaképed szalonképessé tételére.

Drága Leányom! Nagyon szeretlek, nagyon sajnállak. Pontosan úgy imádkozom érted, mint imádkoztam a kereszten azokért, akik Engem meggyalázva megöltek. Imám tehát így hangzik érted: „Atyám! Bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik Lukács 23;34” 6 /437

 

 

Kérdező: 1. Miért nem tudom jól megállni helyemet lelkileg?

2.    Nagyon beteges vagyok.

3.    Munkahelyem komoly problémát jelent.

4.    Szenvedek a társtalanságtól.

HANG: Kérdéseidnek egyetlen főgyökere van: kettőnk kapcsolata. Minden olyan válasz, amely nem ebből indul ki, nemcsak tüneti kezelést sem ad, de még el is mérgesíti lelked sebeit. Egy sebre homokot szórni nem jelent tüneti kezelést. Kifejezetten ártalmas.

Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. Nemcsak emléket hagytam rátok, mint egy kedves családtag, aki halála előtt végrendelkezik az itt maradottak javára. Nem. Én valóban itt maradtam különböző formában, s az egyik legáldásosabb formám a bennetek való jelenlétem. Bennetek élek annyira, amennyire ezt engeditek.    Az nem elég, hogy erőmet igénybe veszitek. Az sem elég, ha szeretetem rendelkezésetekre áll. Még az sem elég, hogy higgyetek Bennem. Hogy is volna elég az erőm, ha nem tudjátok, hogyan kell azt használni!? Hogy is volna elég szeretetem, ha nem tudjátok, mi annak a tartalma!? Hogy is volna elég hitetek, ha nem tudjátok, hogy miben kell hinnetek!?

Engem meg kell ISMERNI annak, aki boldog akar lenni. Vállalnia kell azt a szellemi munkát, amely lehetővé teszi, hogy működni tudjak benne. A kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott. Tanítványom csak az lehet, aki tanulni akar Tőlem és Engem.

Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasztalásaid is lesznek. Újra és újra mondom: Én tanítani jöttem közétek, mert boldogtalanságotok forrása vétkes, vagy vétlen tudatlanságotok. Abban mindkettő megegyezik, hogy pótolni kell egy hiányt. Megváltásotok nem más, mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilágosítást, megvilágosodást elfogadja. Semmit nem megy előre életetek, ha erőmet használjátok, de világszemléletemet nem ismeritek. Semmit nem használ sem az egészség, sem a gazdagság, sem a hatalom, ha nem láttok az Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha nem égtek az Én Lelkem által.

Az az égi tűz, amelyet a földre hoztam, csak akkor tudja kioltani életetekből a pokol tüzének lángját, szívemmel csak akkor tudtok lángolóan szeretni, ha eszemmel akartok gondolkodni. Ez nagyon is lehetséges!

Ma ateisták tanítanak iskoláitokban. Ateisták kormányoznak hivatalaitokban, ateisták irányítják gazdasági életeteket, s készítik fegyvereikkel romba dönteni a világot. Minek kell még eljönni, hogy megértsétek: vagy az Én tanítványaimmá lesztek, s ezzel az ÉLETET választjátok, vagy az ördög tanít benneteket saját praktikáira, s akkor a halálnak lesztek gyászhuszárai. Mikor értitek meg, hogy nem lehet kiszállni ebből a választási szorítóból?

Persze, hogy nem tudod megállni helyedet lelkileg, ha jönnek kísértések, megpróbáltatások. Az akaratot nem a nagy elhatározások teszik erőssé, hanem a nyugodt, következetes elmélkedésekben leszűrt tanulságok, az elhatározásaidnak megmotiválásai, a meglátott jó elérésére egy útnak okos gondolatokkal történt kikövezései, alátámasztásai. Még akkor is csak bukdácsolás az életetek, ha ezt teszitek. De akkor legalább nem reménytelen. Enélkül, rendszeres reggeli ima nélkül, rendszeres szentírásolvasás nélkül, rendszeres imádságok nélkül semmi sem megy! Én aztán igazán EGY voltam az Atyával, s mégis, még nekem is szükségem volt arra, hogy akár éjszakákat átimádkozzam, hogy lássak tisztán, és képes legyek tenni azt, amit jónak felismertem. Miből gondolod, hogy ennél kevesebbel te célhoz juthatsz? Nincs időd rendszeres imára, elmélkedésre? Aki örökkévalóságban gondolkodik, annak mindig van ideje arra, ami kapcsolatban van az örökkévalósággal. Az ember pedig olyan lény, aki az örökkévalóságból jött és az örökkévalóságban van végleges otthona. Ember az, aki mindent eszköznek tart e cél érdekében. Aki nem ezt teszi, annak ellenére, hogy szellemi lény, az embertelen.

Betegséged forrása tehát a Velem való pongyola kapcsolatod, amelyet pótcselekvésekkel, póttanulással sem lehet éretté tenni. Neked nem szabadna betegnek lenned oly gyakran és olyan formában, hogy munkahelyedről hiányozz. Neked azt is meg kell tanulnod, hogy nem azért jöttél a földre, hogy jól érezd magad, hanem azért, hogy lefizesd boldogságod árát. Bizony, a boldogságnak ára van! A földön könnyen csak a kárhozottak élnek. De ne hidd, hogy ők boldogok! A mennyország örökösei nehezen élnek a földön. S minél biztosabban várományosok, annál nehezebben!

Természetes, hogy magányos vagy. A házasságban lévők is magányosak mindaddig, amíg igazán Rám nem találnak. Ezt a magányukat úgy élik meg, hogy szinte elviselhetetlen számukra a megszokott társ. Ezért vannak tele a kocsmák, s ezért annyi a válás. Aki rám talál, az, ha Tőlem azt a szerepet kapja, hogy legyen családos, akkor szinte minden megerőltetés nélkül belesodródik ebbe.   10/780

 

 

Kérdező: 3. Egy B.D. által írt új kinyilatkoztatásról kérdezek.

HANG: 3. A magán-kinyilatkoztatás soha nem fog lezárulni! Nem is zárulhat le, mivel Isten szüntelenül munkálkodik! Még a hivatalos kinyilatkoztatások ideje sem zárulhat le! Persze, ezt nem így hívják a hivatal hatalmasai, hanem dogmafejlődésnek, újszerű értelmezésnek. Azért nincs bátorságuk nevén nevezni a dolgokat, mert akkor kénytelenek lennének beismerni, hogy nem mindig a hatalmasoknak van igazuk! Így aztán elérik azt, hogy állítani tudják: régen is igazuk volt, és most, mikor éppen az ellenkezőjét állítják, most is igazuk van! Csak egyetlen példa: A hierarchia, a pápával az élen, akkor is helyesen járt el, amikor elítélte az ateista kormányok egyházüldöző magatartását, és akkor is, amikor elítélte az egyházamhoz hű papok, keresztények magatartását. E történelmi tény a ti országotokban cáfolhatatlan!

Az említett író könyvét csakúgy, mint a HANG könyveit, rá kell tenni az evangéliumok mérlegére. Én soha nem kerülhetek ellentétbe Magammal!  15/1405

      

 

Kérdező: CSŐD SZÉLÉN ÁLL ORSZÁGUNK.

Családom és egész országunk anyagi és erkölcsi csőd szélén áll!

HANG: Mondanom sem kell, hogy nem Miattam vagytok abban a helyzetben, amiben vagytok! Országotok nagy többséggel ateista vezetőket választott magának.

Egy ország anyagi jóléte nem az Én kezemben van, hanem azokéban, akik azt az országot irányítják. Amikor nem ti választottátok meg vezetőiteket, akkor ateista országotokban is jobb volt az anyagi helyzet, mint most. Igen, mert Magamra vállalhattam egy olyan anyagi keret biztosítását, melybe nem szabad döntésetek alapján jutottatok. De most más a helyzet!

Bár mondhatják sokan, hogy ők nem voltak a többség oldalán, amikor a többség istentelen emberek kezébe tette le földi országotok sorsát, s mégis szenvedniük kell a többség által megszavazott gazdasági és erkölcsi ateizmust. Ez így igaz! Ezeknek mondom azt, hogy ma is mindenható az Isten az övéit illetően, tehát az istentelenekre nem szavazókkal kapcsolatban! Igen, mert ma is érvényes az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Igen, mert aki nem kívülről, hanem belülről indul el az élet jobbá tevése útján, az ma is megtapasztalja áldásomat! Megtapasztalja azt, amit olvashatsz  Máté 6;25-34.-ik versig

Nincs külön Mária országa! Illetve, minden ország Mária országa olyan értelemben, hogy minden ember, aki szeret Engem, az Isten országának várományosa, sőt, már itt és most hordozója! Én is, Anyám is, mindenkihez hozzátartozunk, akik Hozzánk akarnak tartozni. Nem földrajzi kérdés ez, hanem hit- és szeretetmagatartás kérdése. Ne áltassátok magatokat! A leglehetetlenebb helyzetben is lehet boldog valaki, ha tudatosan befogad Engem szívébe!

Ha elolvasod János 14;23-at, akkor megérted, hogy a mennyország van abban, aki Engem választott. A mennyország pedig csak boldogító, csak áldást hordozó lehet!

Drága Gyermekem! Gondod az legyen, hogy benned éljek! Gondod az legyen, hogy tudd megköszönni Istennek mindennap a hit és a szeretet életállapotát! Gondod az legyen, hogy az Én békém éljen benned.

Jöjjetek Hozzám és vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám nem a semmittevés, hanem annak a valóságnak átélése, hogy mindenki csak azért felel, amiről tehet, s minden körülményben lehet úgy szeretni, ahogy azt Én kívánom! Senkinek nem feladata a másik ember boldogítása! Boldogítani csak Én tudlak benneteket! A te feladatod sem más, mint erre felhívni azok figyelmét, akik körülötted élnek. De felhívásod csak akkor lehet hiteles, ha magatartásodról leolvashatják azt, hogy Én valóban boldogságod vagyok!

Hitelesen felkínálni a megtérést másoknak csak az tudja, aki maga is erre törekszik. Aki pedig megtérésre törekszik, az valójában arra törekszik, hogy Bennem megtalálja szíve békéjét. Ezt Én mindenkinek lehetővé teszem, aki nem azt tartja fontosnak, hogy Én ráhallgassak, hanem azt, hogy ő hallgasson Rám! Aki nem Engem akar önmagához formálni, hanem önmagát akarja úgy formálni, ahogy azt evangéliumaimban leírattam, azt Én soha el nem hagyom!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Én ettől vagyok boldog. Ha te boldog akarsz lenni, akkor engedned kell, hogy az Én szeretetem békét teremtsen benned. Ezt azáltal éred el, ha elhiszed azt, hogy senki nem felel azért, amiről nem tehet, és azt, hogy mindenkinek önmagának kell vállalnia azt a gondolkodás-átalakítást, ami nélkül nincs boldogság. Vagyis, el kell fogadnod, hogy senki nem tud más helyett megtérni! 17 /1651+1

 

 

Kérdező: 3. Első királyunk helyesli számunkra az Európai Uniót?

HANG: 3. Első királyotok tudja, hogy a Szentlélek, az egység, a kapcsolatok Lelke, ezért az egyes emberek és a különböző nemzetek összefogását szeretné látni. Ehhez minden segítséget megad nektek Isten és az ő szentjei. Fontos viszont tudnotok, hogy valós egységről és nem annak a látszatáról, csak akkor lehet beszélni, ha az egység forrása a Szentlélek. Elvben tehát tisztán kell látnotok, hogy ateistákkal azért nem lehettek egységben, mert ők nem akarnak egységben lenni Velem! De nem lehettek egységben olyanokkal sem, akik gyakorlatilag leigázni, kihasználni akarnak benneteket! Szeretetszövetség semmiképpen, de érdekszövetség sem jöhet létre addig, amíg a becsület szintjén nem vagytok egymásra tekintettel!  17/1652+1

 

 

Kérdező: 1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül?

HANG: 1. Tegyünk különbséget Isten gyermekei és a világ fiai között. Most nem térek ki arra, hogy a ti országotokban jelenleg abszolút többséggel nyerték meg a választást az ateisták, tehát az istentelenek tábora. A szavazók nagy többsége mellett tehát felnőtt egy olyan generáció, amely nem ismer erkölcsi gátlásokat.

Vannak tehát a világ fiai és ezeknek gyermekei és vannak az Istennek adottak szűk tábora és ezek gyermekei. Természetesen van bizonyos átfedés, vagyis lehetséges, hogy a világ fiainak gyermekei között is van Isten gyermeke, és Istennek adottak gyermekei között is vannak világ fiai. De általában nem ez a jellemző.

A súlyos problémát jelenleg az okozza, hogy a világ fiai részben azért, hogy legalább külsőleg szalon-képesek legyenek, részben azért, hogy időnként saját létérdekükben ez alkalmazható legyen, figyelembe veszik Isten gyermekeinek erőszakmentességre felszólító szavait, és így még nagyobb kaput nyitnak az erőszak-hullámnak azzal, hogy nem büntetik saját fiaikat, nem alkalmaznak velük szemben erőszakot.

Erre a tűzre öntik az olajat azok az Isten gyermekei, akik fennen hangoztatják a világ fiai felé is azt, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Ezzel a besegítéssel aztán nagyon megnehezítik saját sorsukat is, mert azok a világ fiai, akik akár tudatosan, akár tudatlanságból, tehát jóhiszeműen kerülnek erőszakot erőszakra halmozó bandákba, éppen Isten gyermekeitől kapnak olyan támogatást, mely szerint nem kell vállalniuk erőszakos cselekedeteik fájdalmas következményeit, és csak csekély ejnye-bejnyével rendre megúszhatják brutális magatartásuk következményeit.

Nem helyes tehát az, ha Isten gyermekei a világ fiait nem megtérésre, hanem arra szólítják fel, hogy megtérés helyett az erőszakmentességet fogadják el. Azért nem helyes ez, mert megtérés nélkül az erőszakmentességet nem lehet állapotszerűen helyeselni. Tehát csak olyankor fogják a világ fiai helyeselni ezt, amikor pillanatnyi érdekük ezt igényli. Tehát olyankor, amikor az ő erőszakos cselekedeteikre válaszolókban kell az erőszakot tompítani.

Csak az volna jó megoldásnak mondható, ha az Isten gyermekei saját körükön belül, és nem a világ fiainak akarnák megtiltani az erőszak alkalmazását! De ettől annyira távol vagytok, hogy még a legfőbb vezetőitek is fennen hirdetik az úgynevezett önvédelmet!

Ez azt jelenti, hogy a pápáktól a legkisebb vallási hivatalnokig alig találsz Általam megkívánt megtért embert. Alig találsz olyan embert, aki tudatosan vállalná az állapotszerű vértanúságot, amely pedig a lényegéhez tartozik e szavaimnak: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást (János 13;34)”!

Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mo­biltól a templomok riasztó berendezéseiig minden ezt igazolja!

Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem helyeslem? Hát persze, hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! Az a világkatasztrófa, amely előtt álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes állapotot, és az Én ÚJ PARANCSOM fel fog ragyogni újra az Általam megálmodott ragyogásban!

Kedves Barátom! Azt a piszkos munkát, amit az istentelenek végeznek, nem nektek, hanem nekik kell eltakarítaniuk a saját módszereikkel, és ti ne akarjátok rájuk tukmálni az Én módszeremet, tehát az erőszakmentességet, mert ez megtérésük nélkül sokkal többet árt, mint használ!

Ti legyetek okosak, óvatosak, amint meghagytam nektek. Ne akarjátok óvni az erőszaktól a meg nem térteket! Ez kizárólag csak a ti privilégiumotok, a megtértek privilégiuma!    20 /1928-1939

 

 

Kérdező: 3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A gyermeknevelés veszélyes nézőpont, veszélyes megfogalmazás. Legjobb, ha önnevelésről beszéltek. Meg kell tehát látnod, hogy gyermekeddel szemben neked mi válik lelked hasznára! Semmi más nem lehet jó szempont!

A gyermeknevelés legtöbb esetben bálványimádás. Azon filóztok, hogy mi jó a gyereknek. Holott azon kellene gondolkodnotok, azt kellene figyelembe vennetek, hogy mi jó lelkileg nektek. Nagyon könnyen meg lehet számolni azokat a szülőket, akik gyermeknevelés címén ne távolodtak volna el Tőlem! A gyermekimádat nem más, mint rejtett önimádat! Soha nem kértelek benneteket arra, hogy gyermekeiteket neveljétek! Mindig azt kértem tőletek, hogy magatokat neveljétek! Ez csak a felszínen tűnik önzésnek. Valójában ez a legnagyobb áldás minden ember számára! Világotok nem a jó gyerekneveléstől lesz elviselhetőbb, hanem a felnőttek jó önnevelésétől.

Az ateizmusban, tehát a sátáni világban még kicsit sem volt szabad fenyíteni a gyermeket! A gyermekek pátyolgatása az istentelenek világa! Látszatra könnyebb gyermekekkel eltölteni időtöket, mint önmagatokat megnevelni fegyelemre, gerincességre, hűségre, becsületre, tehát arra, hogy ne hazudjatok gátlástalanul, hogy tartsátok meg ígéreteiteket tisztességesen, hogy ne megszólással, rágalmazással, pletykálkodással töltsétek időtöket. Ne csodálkozzatok, hogy pokollá teszitek magatok körül az életet azáltal, hogy egy tetszetősnek tűnő „gyermeknevelés” címke alatt pontosan azt hanyagoljátok el, ami gyermekivé tudná tenni bennetek a tanulékonyságot, mégpedig a Felém forduló, az Általam minden köteléktől megszabadított, tehát a gyermekkel való megkötözöttségtől is megszabadított lélek tanulékonyságát.  21 /2052-2041

 

 

Kérdező: 2. Papnak kell lennem?

HANG: 2. Én biztosan nem mondtam, hogy pap legyél! Ha valakit Én papnak hívok, akkor annak az illetőnek semmi kétsége efelől nem lehet! Én a világ világossága vagyok (János 8;12*), és Én, mint világosság, úgy járom át annak lelkét, akit papnak hívok, hogy abban e téren semmi homályt, semmi kétséget nem hagyok!

Ez nem jelenti azt, hogy nem mehetsz el papnak az Én hívásom nélkül is. Alig van pap országotokban, akit Én hívtam erre a pályára! Én mindenhová veled megyek mindaddig, amíg vissza nem utasítod jelenlétemet. A bűnben nem tudok együtt lenni veled! A bűnbánatban igen!

Hivatás egyetlen van a világon: a szeretni tanítás! Isten mindenkit erre hív! Médiumom, aki nem pap, hanem tornatanár akart lenni, amikor hívtam, - ez számára tapasztalati tény volt -, vagy félórát vitatkozott Velem, s előbb úgy tett, mint annak idején Jónás, ő is más irányban indult, de akkor lebénítottam, s kénytelen volt vállalni azt, amit kértem tőle, ő sem hivatásnak élte meg azt, hogy papnak ment, hanem egy Tőlem kapott szerepnek, amelyben a szemináriumokban és a világban is tanúságot kellett tennie Rólam! Ezért nem ismerhetett megalkuvást sem az ateista rendszerben, sem az egyházi vezetőivel kapcsolatban, és nem ismerhet ma sem a HANG-könyvek miatt. Ezért nem volt neki egyetlen pillanatra sem probléma az, hogy fölszentelik, vagy sem, és az sem, hogy milyen beosztásokat kap felszentelése után. Ezért boldog nyugdíjasan is úgy, hogy még kápláni rangja sincs!  21 /2077-2066

      

 

Kérdező: 2. Jézus is magyar.

HANG: 2. Ami pedig az igazságot illeti, hát az Én vagyok! Én vagyok az út, igazság és az élet! Én, Jézus, aki soha életemben nem voltam magyar, aki, mint Istennek Fia, a Szentlék által jöttem a földre, és mint ember, egy zsidó Máriától születtem, aki szintén soha nem volt magyar! Olyan értelemben persze, hogy voltam magyar, német, olasz, stb., ahogy mindannyian Ádám és Éva utódai vagytok Velem, mint emberrel együtt. De Én Ábrahám fiának, Dávidnak nemzetségéből születtem, s ha ismerni akarod jobban a családfámat, akkor tanulmányozd akár a Máté, akár a Lukács által leírtakat, de előre megmondom, hogy még senki nem került közelebb hozzám hovatartozásom, vagy hovatartozása alapján. Hozzám csak annak a parancsnak alapján lehet közelebb kerülni, amelyet Én adtam nektek, s amelyet Én új parancsnak neveztem. Ennek a lényege az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)!

Én nagyon szeretem a magyar népet is, meg a német, meg az orosz, meg a stb. népet is, de ezek mind, előbb-utóbb - szerepüket betöltve - lelépnek a történelem színpadáról. Én személyekben, és nem népben gondolkodom. Te is, és ti is feladatotok lejártával elhagyjátok a földet, és már elkészítettem a helyet ebben az országban, ahol nincs sem magyar, sem német, sem egyéb, hanem Isten édes gyermekei vannak, akiket soha nem a nacionalizmus vezetett, hanem az Én Lelkem által éltető szeretet, melynek lényegéhez tartozik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, áldjátok átokozóitokat és tegyetek jót azokkal, akiktől viszonzást nem várhattok.

De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor el kell mondanom neked, hogy semmi okod arra, hogy magyarságodnak örülj! Nemcsak azért, mert senkinek nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy milyen nációhoz tartozik, hanem azért, mert a világon káromkodás, egymással áskálódásban, és gyermekgyilkosságban annyira élen járó nép, mint a magyar, bizony nem található! Az ehhez a néphez tartozás miatt, ha földi magatartásotokkal tehetnétek róla, akkor inkább szégyellnie kellene magát mindenkinek, amint az utolsó választáskor szégyellte is magát sok becsületes magyar, amikor ez a nép, mint tömeg, az ateistákra, tehát azokra adta szavazatát, akik kifejezetten Ellenem dolgoztak és dolgoznak ma is! A ti országotokban ma egy tisztességes ember egy nagyobb városban már ki sem mer menni az utcára, amikor sötétedik! A magyarsága miatt itt senkinek sincs oka az örömre! 23/2329

 

 

Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI.

Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni.

HANG: Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy Rólam taníts másokat.

Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek.

Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidézni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem Rólam, hanem Engem akarsz tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan akar képviselni (Máté 10;36).

Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz ismerni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai előadásokból megismerhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) kötetes mű címe: „Keressétek az Isten országát!”(KIO). Bulányi György.  A könyveket a bokorportal@bokorpotal.hu e-mail címen, ill. a Bokor Egyesület postacímén lehet megrendelni: 1012 Budapest, Attila út 113. 3. 14.

E címen megrendelhető az említett mű. Ugyancsak itt rendelhető meg a „Merre menjek?” című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata.

Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is szembe fognak állítani.

Jó szándékod mindenképpen dicséretre méltó!   24/2449

 

 

Kérdező: JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ?

Áldozhatok-e úgy, hogy nem térek ki a református egyházból?

HANG: Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: IGEN! Igen, ha hiszed azt, hogy Én, a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban a kicsiny ostyában, kenyérben. Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod emelni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, úgy rajtad keresztül tápláljam mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz.

Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők engedélyt adnak arra, hogy szívetekre, az Általam irányított szívetekre hallgassatok, akkor sohanapjáig várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját pillanatnyi érdekük. Ezek az urak a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is várhatnátok tőlük?!

Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól függnek, hanem egyházi elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló emberek, nem adhatnak más információt, mint amit uraiktól, tehát nem Tőlem, Jézustól, kaptak. Ezek nem értettek meg semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegyzett föl a szent író. Emelkedj föléje az ilyen információknak!  29/2998

      

 

Kérdező: 1. A pszichológiáról kérek véleményt.

HANG: 1. Semmiféle tudományban nem állhat meg a fejlődés! Így vagytok teremtve! Minden olyan tudomány, amely az emberrel foglalkozik, bármilyen mélységekig is ér le, mindig felületi szinten mozog. Ez, természetesen, nem vesz el semmit értékéből mindaddig, amíg nem akarja abszolutizálni önmagát.

A pszichológia mindaddig, amíg eszköznek tartja magát annak acélnak eléréséhez, amely Én, Jézus vagyok, jó szolgálatot tesz. De ha leválik ettől a CÉLTÓL, elveszíti értelmét, mert nem a feladatának megfelelően járt el! Gondolj az ateista uralmi időszakra! E korszakban azok, akik tagadták a lelket, a legkifinomultabb lélektani törvényeket igyekeztek fel- és kiismerni, hogy áldozataikat e törvények alkalmazásával, manipulálják, tönkretegyék. 33/3442

 

 

Kérdező: JÓLÉT UTÁN  VÁGYOM!

1.    Szeretnék jól fizetett álláshoz jutni!

2.    Sok pénzhez szeretnék jutni!

3. Nem szoktam templomba járni.

HANG: Mindhárom kérdésedet egy gondolatsor köré sűrítem E gondolat megfogalmazása tömören így szól: TÉRJ MEG (Márk 1;15)! Arra kérlek tehát, hogy kezdd el átalakítani a gondolkodásodat!

Én, Jézus istállóban születtem, és bitófán haltam meg. E kettő között nem volt hová fejemet lehajtsam (Máté 8;20 - Lukács 9;58)! Tanítványaim közül az egyik nagyon ismerte a pénz értékét, mivel vámos volt. Még a  nevét is megváltoztatta, amikor mellém szegődött. Előtte Lévi volt a neve, a vámos. Mátéra változtatta a nevét, és ő nem csak tanítványom lett, hanem ő az egyik evangélista is! Volt tanítványaim között egy, aki fontosnak tartotta a pénzt. Júdásnak hívják, aki elárult Engem.

Ilyen előzmény után már megérted, hogy miért kérlek arra, hogy alakítsd át gondolkodásodat, ha Velem, Jézussal EGY ÚTON akarsz járni. Természetesen, ha akarsz!

Aki engedi, hogy benne éljek, az pontosan megérti azokat a szavaimat, amelyekkel megfogalmaztam - amikor azt mondottam -, hogy példát adtam nektek (János 13;15)! Anyagi szinten  JAJ-okat mondottam azokra, akik nem a gondviselő Istenben, hanem a pénzben látták földi életük megoldását. (Lukács 6;24). A ’JAJ’ kijelentésem az ilyenekre örök érvényű!

Te azt kívánod, hogy e világi értelemben segítselek téged, de te még egyetlen órát sem biztosítasz arra, hogy az Isten napját megszenteld! E téren a maszekolásnak csak akkor van élettere, ha különböző ateista erők nem teszik lehetővé azt, hogy a vasárnapot szentmisével megszenteld!

Te csupa mulandó dolgot kívánsz Tőlem, de vajmi keveset teszel azért, hogy örök értékek birtokába juss!

Amikor szívem szeretetével arra kérlek, hogy térj meg, vagyis alakítsd át gondolkodásodat, akkor arra kérlek, hogy csak olyan döntésed legyen földi életedben, amely döntés halálod óráján vigasztalni fog téged! Mert ez a legfontosabb!  Tehát az, hogy boldogan lépd át az örökkévalóság küszöbét!  40/4328

      

      

Kérdező: Uram! Az elmúlt pár évtized alatt a katonaság, párt, ateizmus oda juttatott, hogy hátat fordítottam Neked. Szeretnék visszatérni Hozzád. Mi ennek az útja?

HANG: Először megnyugtatlak, utána azonban kis gondot is fogok okozni neked.

Megnyugtatlak. Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. Valójában nem is keresnél, ha már nem találtál volna meg. A múltadban azok a vallási formák, tartalmak, melyekkel találkoztál, tényleg alkalmatlanok voltak arra, hogy lelki igényeidet kielégítsék. Nem bűneid voltak tehát azok, amelyek miatt, ahogy te mondod, elfordultál Tőlem. Te nem valaminek elkövetése által vétkeztél elmúlt életedben, hanem mulasztással. Igen. Azokat a lehetőségeket, talentumokat, melyeket fölkínáltam neked, te sokszor nem használtad fel arra, amire kaptad. De ezen már kár keseregni.

Ami némi gondot, és pedig Tőlem jövő gondot jelent a jövőben számodra, az az, hogy még jó ideig kereső fogsz maradni. Nem abban az értelemben, hogy nem találsz Rám, hanem abban, hogy nem találsz magadra. Rám találni nagyon könnyű, hisz mindenütt jelen vagyok. Engem fölismerni viszont nem könnyű. Ez számodra a jövőben sem lesz az. Pedig akarom, hogy fölismerj. Ennek útja pedig olyan önismeret elsajátítása, melyben el tudod választani, ki tudod választani magadban azt, ami Tőlem ered, attól, ami nem Tőlem ered.

Kétségtelen, hogy egyházi keretben is rendezned kell házasságodat, amennyiben ez lelkiismereted fóruma előtt lehetséges. Meg kell mondja, nem könnyű ma olyan papot találni, aki erre alkalmas. De talán érdemes volna egyszer rászánnod egy fél napot, vagy akár egy egészet is, hogy nejeddel fölkeressd e sorok íróját, akibe, mint leveled mutatja, bizalmad helyezted. Ő minden külső rendezést problémamentesen elintézne számotokra. De ezt a lépést csak azért kellene megtennetek, hogy a benső, a lelki békédhez olyan kikezdhetetlen külső keret is tartozzék, mely segíti majd a további szilárd lépések megtételét. 3/210

 

 

**********************************************************************************

Ateista: 3/197, 3/210, 4/317, 5/358, 6/437, 10/780, 10/813, 10/827, 14/1242, 15/1405, 17/1644+1, 17/1651+1, 17/1652+1, 20/1928-1939, 20/1990-2001, 21/2052-2041, 21/2077-2066, 22/2188-2177, 23/2329, 23/2349-2337, 24/2352-2364, 24/2449, 29/2998, 32/3314, 33/3442, 37/3901, 40/4328, 40/4353, 41/4445.