Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Automatikus írás, Szellem-írást, Automatikus jelbeszéd.

  

Kérdező: Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki kontrolláltatni kívánja magát Veled. Ő lát és hall. Állandóan nyitva érzi magát olyan idegen szellemek felé, akikről nincs mindig meggyőződve, hogy felismeri őket, illetve szándékukat. Gyakran egyértelmű előtte, éppen az általuk halla­tott ocsmány szavak miatt, hogy nem a Te irányításod alatt állnak. De vannak olyanok, akik irányítanák, vezetnék őt, és mondanak is szépe­ket neki, de nem tud bízni bennük, míg közvetlenül Tőled erre felszólí­tást nem kap. E test-vérem naponta tapasztalja a benne működő és belő­le áradó, másokat gyógyító erőt. Nagyon hisz Benned. De mégis sok benne a bizonytalanság, és súlyos tehernek éli meg azokat az anyagi problémákat, melyek-kel neki és családjának naponta szembesülnie kell.

HANG: E korban, melyben éltek, az általános és termé­szetes fejlődésnek olyan szintjére jutottatok, mely vágyat ébreszt bennetek arra, hogy meggyorsítsátok e fejlődés ütemét. Te is bele­kerültél a kísértésnek e hálójába, éspedig akkor, amikor feltétlenül akartad átadni magadat a természeten túli erőknek.

Kétségtelen, hogy a szellemvilág átjár benneteket, és szí­vesen időznek bennetek olyan szellemi lények, akiknek szándék­világuk nem mindig van azonos sávon, mint az Én szándékom. Volt, amikor tanítványaimnak is kénytelen voltam kijelenteni: ’Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek.’ Ezt ma is sok jó szándékú embernek elmondhatnám.

E szellemek tehetetlenek mindaddig, míg akaratilag nem teszitek nekik lehetővé a működést. Ez nem szünteti meg a benned lévő jelenlétem valóságát. Tudatosítani akarom most benned, hogy nem elég mindig a jó szándék. Fontos, hogy tudatosan add át magad Nekem.

Ez gyakorlatban úgy történik, hogy nem engeded maga­dat automatává válni. Mindazok, akik önkontrolljukat kikap­csolva akarnak rendelkezésemre állni, ezek nem ismernek Engem.

Amikor valaki engedi, hogy automatikus író-médiummá váljék, e pillanattól kezdve az Én közreműködésemre nem szá­míthat. Nem számíthat még akkor sem, ha utána másokkal kont­rolláltatja irományát. Úgyis megkeresi majd azt a kontrollálót, akihez szin­tén nincs semmi közöm. Éppen a szemtelen szellemek azok, akik bizony nagyon meg tudják keseríteni annak életét, aki akár csak egyszer is önkontroll nélkül átadta magát e szellemi szférának.

Jelenlegi, nem éppen irigylendő állapotodnak egyik forrá­sára tehát a fenti sorokban ráismerhetsz.

De van más forrás is, mely sajnos megnehezíti jelen hely­zetedet. E forrás nem szellemi dimenziókban, hanem ennek az anyagi világnak, a te szellemed által átlátható, felmérhető keretén belül tört fel. Tudod, mire gondolok. Anyagi, üzleti, gazdasági próbálkozásaid nem tették lehetővé számomra, hogy bölcses­ségemmel irányíthassalak. Ez akkor is így igaz, ha nem te voltál ebben az egyedüli tudatosan vétkes. Inkább így mondom: Voltak, akik nálad nagyobb mértékben voltak vétkesek.

De a tény akkor is tény marad, tehát nem az Én terhemet cipeled, s nem is egészen a magadét. És itt jön számodra Részemről olyan vigasztaló és bátorító sugallat, mely idővel nem­csak benned, de körülötted is helyre tesz mindent.

Mint eddig is tapasztaltad már, idegzeted legvégső pontján túl nem engedem hatni rád a kísértőt. Ne félj! Tudato­sítsd magadban: ISTEN PLUSZ EGY FŐ, MINDIG ABSZOLÚT TÖBBSÉG! Ez így van!

Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Csak ne add át magad még Nekem se önkontroll nélkül. Sokkal jobban tisztelem és szeretem benned személyiségedet, semhogy ember a­latti-szintű, tudattalan eszköznek akarnálak felhasználni. Neked is hallanod kell Tőlem: Senkit sem szeretek úgy, mint téged! Egyetlenem vagy! Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. De Én nem akarom, hogy kettő legyen belőled. Teéretted akarok élni, az egyetle­nért. -

Lehet, hogy úgy gondolod, ettől még nem oldódnak meg anyagi, idegzeti és egyéb ügyeid. Tévedsz! Nagyon tévedsz! Mivel szándékod jó, és itt most csak az a döntő, szeretetem vissz­hangot kap lelkedben, s ez úgy mutatkozik meg, hogy tudatosan Értem fogod tenni azt, amit teszel reggeltől estig. Ez nem ellen­kezik azzal, hogy Tőlem kapott képességeidet anyagi dotációk fejében használod fel mások javára. Ez egy természetes bölcsesség velejárója. A döntő sohasem az, hogy mit kapsz, vagy kérsz másoktól, hanem az, hogy amid van, mire használod fel.

Most egyenlőre nem kívánok többet mondani. Legyen elég számodra jelenleg ennyi:

Negatíve: Nem belemenni tudattalanná váló automatikába (gondolj a veszélyes írómédium vállalására.)

Pozitíve pedig: Minden nap tudatosan indítsd föl magad­ban: Istenem, érted akarok ma tenni mindent.  2/133

 

  

Kérdező:  Uram! Mondd el véleményedet az automatikus írásról, és szólj arról, kell-e és hogyan kell kapcsolatot tartanunk a szellem­világgal?

HANG: Tisztáznom kell valamit. Amikor valaki szinte automatikusan írja azokat a gondolatokat, melyek fölmerülnek benne, de közben önkontrollja alatt is áll, akkor ez egészen más, mint mikor valaki úgy válik egy szellem médiumává, hogy ön­kontrollját teljesen föladta.

Amíg valaki nem adta fel önkontrollját, addig szándéka dönti el, hogy milyen szellemet enged önmagában hatékonyan működni.

Ha valaki föladja önkontrollját, bármilyen jó szándékkal is, bizony nagy veszélynek teszi ki magát.

Nem kevés azon szem­telen szellemeknek a száma, akik alig várják, hogy működhes­senek olyanokban, akik erre nekik lehetőséget adnak. E téren a le­hetőség-adás legtöbbször nem tudatos döntés közvetlenül a rossz szellemek mellett. Elég, ha közvetve hoz valaki rossz döntést. Az pedig mindig rossz, ha valaki önkontrollját föladja azért, hogy mások gondolkodjanak és szóljanak helyette.

Sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben soha nem fogom teremtényeimet arra kérni, hogy bábok legyenek. Nekem természetemhez tartozik az, hogy felhasználom, és nem lerombo­lom azt, amit teremtettem. Sohasem mondtam, hogy szüntessé­tek meg, hanem azt mondtam, hogy alakítsátok át gondolkodáso­tokat.

Legyetek hát kapcsolatban a szellemek világával. Angya­laitok erre várnak. De tudatos legyen ez a kapcsolat! A tiszta szándék önmagában nem elég. E téren nem vagytok olyan nai­vak, hogy őrangyalotok meg tudna menteni benneteket.

A tudat­­talanotokban meghúzódó, onnan feltörő beteges kíváncsiság, szereplési vágy, kisebbségi érzés túlkompenzálása, és még más egyéb nem szük­séges kívánságotok, angyalaitok segítő­készségét lebénítja ilyenkor. 2/137

 

 

Kérdező: Egy olyan lélek kér megerősítést, aki már több mint féléve kap információkat automatikus írás által a szellemvilágból.

HANG: Neked is tudnod kell, hogy fejlődő lénynek teremtett téged a Teremtőd. Ez azt jelenti, hogy kinőttél abból a szellem-iskolából, mely még képes táplálni sok embert prédikációkon keresztül. De azt is jelenti, hogy az átlag prédikációkban hallottakat könnyen félreérthetnéd, s ezért szorulsz rá külön szellemi vezetőkre. Ezek kétségtelenül most rendelkezésedre állnak. Nemcsak neked. Imáidban kérd többször a szellemek megkülönböztetésének adomá­nyát, mely nélkül idővel összekuszálódhatnak benned a kapott informá­ciók. Jól tetted, hogy hozzám, a HANG-hoz fordultál. Senki sem szeret úgy téged a világon, mint Én. Az Én szeretetem nem édeskés, szirupos ámítgatásból áll, hanem bátorító, lelkesítő bölcsesség az, ami Tőlem feléd árad. Ez a bölcsesség arra biztat téged, hogy ismerd fel mindig a fát gyümölcséről. Vagyis ne VAKON higgy! Csak ami értelmeddel is okosan alátámasztható, azt igyekezz beépíteni életed szeretetben fejlődő vonalába!

Az automatikus írásnak van egy olyan veszélye, melyet csak az előbb említett jó tanács elfogadásával lehet elkerülni. Sok szemtelen szellem tülekedik hatni olyan emberekre, akik kontroll nélkül vállalkoznak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek a szellemvilággal. Legalább az utólagos kontrollt nagyon komolyan kell venni.

Kétségtelen, hogy bármely vallás körében a papság között nehéz megfelelő alanyt találni arra, hogy megfelelő felkészültséggel, szeretetben segítsék azokat, akiket innen, erről a világról, közvetlenül próbálunk irányítani. De azért találni ilyet. A HANG megjelentetésében nagyon kevés szerepe volt annak, azoknak, aki által, akik által megjelenhetett. Ennek munkásai főleg MI voltunk és vagyunk. Itt valóban egy nagy hiány pótlásáról kellett gondoskodnunk.  3/249 

 

 

Kérdező: Súlyos pszichikai betegség után automatikus írás kerített hatalmába. Ez nem tett jót nekem. Ezért e kísértésnek ellenálltam. De később újra vállalkoztam rá. Ez által most vezetést érz­ek. Gyó­gyultnak érzem magam …

HANG: … Az automatikus írással vigyáznod kell. Legbiztosabban az tudja kikerülni e téren a csapdákat, aki nem megy bele az ilyen szituációba. Én mindent átadtam nektek, amit Atyámtól hallottam, láttam, s evangé­liumaimban bárki megtalálhatja a lelki vezetésnek fonalát. Veszélyes különböző bejelentkező szellemekkel olyan kapcsolatot kialakítani, mely nincs megfelelő kontroll alatt. A józanész is elegendő kontroll azok számára, akik jól ismerik tanításomat. De csak azoknak. Azt ajánlom, ne menj vakon olyan irányítás vonalán, mely irányítást nem mértél HOZZÁM, aki nem véletlenül mondtam magamról, hogy Én vagyok az ÚT ! …  4/321

 

* * * 

Kérdező: 1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon?

HANG: 1. Kinyitottad lelkedet, mielőtt a szellemek megkülönböztetésének adományát megkaptad volna. Túlsietted a dolgokat, és most sok olyan szellem settenkedik körülötted, akik csak arra várnak, hogy mikor és hogyan tudnának benned zavart kelteni. Sokkal többet kellene nemcsak Rám hivatkoznod, ha-nem Velem foglalkoznod. Sokkal többet kellene olvasnod, tanulmányoznod az evangéliumokat. Sokkal komolyabban kellene venned a bejelentkező szellemekkel szemben használt kontrollt. Nem szabadna hiszékenynek lenned! A hit és a hiszékenység, az két nagyon különböző forrásból fakad. A hiszékenység mögött mindig ártó erők állnak, akik a világosság angyalának képében próbálják ki- és felhasználni a médium gyengéit, akár kívül, akár belül találhatók azok. Sokkal több józanság és alázat kell ahhoz, hogy ne válj áldozatává ezeknek az erőknek, mint amit eddig beépítettél magadba.

Neked nagyon meg kell tanulnod a hálaadó imákat! Mindenért hálát adni! Akkor is, ha nem érted, hogy ez mire jó. Azért fontos ez, mert eleve tudnod kell, hogy Én valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül, s így nem baj, ha a földi életben a szeretet nem élvezet, hanem áldozat. Nevetségesen rövid az a földi élet, amelyet ti annyi mindenre fel akartok használni, pedig csak egy a szükséges!  8/620 

* * *

 

Kérdező: 3. A Szellem-írás honnan jön?

HANG: 3. A szellem-írás forrása lehet Lelkem is, és lehet félrevezető szellem is. Csak addig jön Tőlem, amíg nem rabolja el tőletek az időt a gyakorlati szeretet megélésétől.

Azért kell nagyon jól ismerned evangéliumaimat, hogy meg ne tudjon téveszteni téged semmiféle szellem, és semmiféle szellem-írás. A tévedésnek mindaddig ki vagy téve, míg olyan dolgokkal foglalko­zol, amelyben a földön mindenki tükör által homályban lát.

Az erkölcsi területen ki kell zárni minden tévedést. Erre az Én tanításom, amely az evangéliumokban olvasha­tó, nagyszerű eszköz.   9/720

 

 

Kérdező: 1. Szellemek irányítják kezemet. Hogyan biztosíthatom magam?

HANG: 1. Tudatosan csak Nekem szabad kiszolgáltatni magatokat, különben ártó erők hatalmasodnak el rajtatok. Őrangyalaitok is az Enyémből veszik azt, amit adnak nektek! Már indulásban helytelen, ha valaki enged a csábításnak, és melenget magában olyan vágyat, hogy bárcsak médium lehessen.

Aki médium, az tulajdonképpen próféta. Aki próféta, az nem kerülheti ki a prófétai sorsot! Ez pedig nagyon egy húron pendül azzal a sorssal, amelyet Nekem kellett átszenvedem közöttetek. A józanész alapján inkább ódzkodni kell a prófétaságtól, mint vágyni utána!

Értsétek meg! Aki az Én médiumom, az nagyon is észnél van! Ma divat kezd lenni közöttetek, hogy átadjátok magatokat a szellemvilágnak. E kinyílás csak nagyon rövidtávon érdekes. Már középtávon is idegosztály várhat arra, aki nem Engem tett életében az első helyre, hanem valami szellemi kapcsolatot.

Valamikor Én azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála. Nem azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt majd összehozom valamilyen szellemmel. Nem, mert saját Lelkem árasztom reá! Ennek pedig mindig a gyümölcse: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és lelki tisztaság (Galatákhoz írt levél 5;22-23). Arra kérlek szeretettel, olvassátok, tanulmányozzátok az evangéliumaimat! Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha ezekhez zárkózik fel. A többit bízzátok Rám!

Mindannyitokat munkatársaimnak szeretnélek tudni. De ennek feltétele az, hogy ne ti akarjátok megmondani Nekem, hogy hogyan vegyem igénybe munkátokat, hanem engedjétek, hogy ezt Én tegyem meg. Nekem nagy szükségem van rátok. Legalább akkora, mint nektek Rám. Nálam-nélkül semmit nem tehettek, és Én nálatok-nélkül semmit nem tehetek. De legyetek szerények és nagyon értelmesek! Többször mondtam már, most újra mondom: az ember nyaktól fölfelé kezdődik! Józanok legyetek!

Amit fontos tudnotok, azt mind elmondtam az evangéliumokban. Amit pedig csupán magjában mondottam el, mivel akkor nem volt még ott az ideje a megértésnek, azt kifejtem olyan szelíd, alázatos és szerény médiumokon keresztül, akik az életükkel igazolják, hogy Én élek bennük. Ezt várom el tőletek. Komoly reggeli és esti imát, amelyben Hozzám emelitek lelketeket, s engeditek, hogy mielőtt jóleső álmot bocsátanék rátok, megenyhítsem szívetek, s életetek gondjait átvállalva, az Én életem folytatására avassalak fel benneteket!  16/1542

 

 

Kérdező: 2. Médium-írással miért húztam alá bizonyos szövegeket?

HANG: 2. Veszélyes kinyílni a szellemvilág felé. Az a jó, ha valaki Felém lesz nyitott, ha Velem foglalkozik, ha elhiszi azt, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és benne fogunk lakni (János 14;24)!

Ha valaki Általam, kerül kapcsolatba a szellemvilággal, akkor nyugodt lehet, mert angyalaim vigyázni fognak rá, és értelme, akarat által inkább erősödni fog idegileg, lelkileg, mint gyengülni.

Ahhoz, hogy Velem kapcsolatba kerülj, arra kell vállalkoznod, hogy tanulmányozd tanításomat az evangéliumok alapján! Meg kell találnod azokat az embertársaidat, akik szintén jobban meg akarnak ismerni Engem. Ha ilyenekkel összejössz azért, hogy jobban megismerjetek, akkor ott leszek közöttetek és segíteni foglak benneteket (Máté 18;20)!   18 /1712 - 1701

 

 

Kérdező: 1. Jézussal beszélgettem automatikus írás útján?

HANG: 1. Én, Jézus, senkivel sem beszélgetek automatikus írásban. Ti nem vagytok bábuk, hanem olyan élő személyek, akik mindenkor meghallják hangomat a lelkiismeretükön keresztül. Aki többet akar hallani rólam annál, mint amit a lelkiismeretén keresztül mondok, az tanulmányozza az evangéliumaimat, és tökéletesen meg fog ismerni Engem, Jézust, mint UTAT! Így kell elfogadnod Engem!  34/3535

 

 

Kérdező: 3. Lehetünk automatikus eszközök Isten kezében?

HANG: 3. Ha Isten megtehetné, hogy automatikus módon kommunikálni tudjatok a szellemvilággal, akkor bizonyára meg is tenné. De éppen azért, mert több vagytok, mint automatika, semmiképpen sem szállít le benneteket e szintre! Van hittől átjárt józan eszetek, és van lelkiismeretetek, amelyet Hozzám, Jézushoz kell igazítania annak, aki élő kapcsolatba akar kerülni Velem. Akik úgy gondolják, hogy automatikus módon, a dolog könnyebbik végét is meg lehet fogni (talán mert izgalmasabb, misztikusabb, érdekesebb), s nincs szükség vállalni azt a komoly szellemi munkát, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy tanítványaim legyetek, azok kiteszik magukat ártó erők játékszerének!

Az igazi megtérést, sokféle módon ki lehet kerülni, de csak egyféle módon lehet megvalósítani: vállalni az Általam felkínált gondol­kodás átalakítást (Márk 1;15)!

Ha egy összejövetelnek az a célja, hogy ott Engem, Jézust, egyre jobban megismerjetek, megszeressetek, másokkal is megismertessetek és megszerettessetek, akkor tartalmas lesz összejöveteletek. Egy ilyen közösség soha nem fog szétesni! Nem, mert ott, ahol nevemben, tehát az előbb említett szándékkal és céllal jöttök össze, Én, Jézus, jelen vagyok Szentlelkemmel. A Szentlélek pedig a kapcsolatok Lelke!   36/3827

 

 

Kérdező: 2. Nem hallom, amit a Szentlélek mond, hiába csendesedem el.

3. Valakit megbántottam, de már megbántam, és bocsánatot is kértem tőle!

HANG: 3-2. A harmadik kérdéssel kezdem, mert rá szeretnék mutatni arra a Lelkem által való vezetettségre, amelyet megcselekedtél. Azt a bocsánatkérést, amelyet a felé az ember felé tettél, akit megbántottál, bizony a Lelkem sugallta neked. A lelkiismereteden keresztül tudtam megszólalni benned, és te követted az Ég akaratát! Meghallottad és követted Szentlelkem szavát. Ennél többet pedig nem is nagyon tehetsz!

Én mindenkiben, aki lelkében nyitott Felém, meg tudok szólalni a lelkiismeretén keresztül. Az emberré válástok pont ezen áll vagy bukik. Meghallja-e, követi-e a ti lelketek Szentlelkem szavát?! Te meghallottad, és békességet vittél oda, ahol békétlenség volt. Az egész Mennyország ujjongott neked! Az nem baj, hogy ezt nem hallottad, de most tudod, mert elmondtam neked! Azt tudnod kell, hogy senkinek az életébe kívülről nem kiabálok bele, akármilyen csendben várja azt, hogy megmondjam neki, mit kellene tennie. Csak a lelkiismeretén keresztül tudok megszólalni, ahol a gondolat a szívből az elmébe száll, és az érzelem meg az értelem közösen megalkotja a valóság tudati tükröződését: az igazságot. Azt az igazságot, amely azért igaz, mert Belőlem táplálkozik, de teljes tartalmi kibontására egy örökkévalóság is kevés!

Vannak ugyan médiumok, akik - mint az automatikus üzenetrögzítők -közvetítik a szellem-világ akaratát. Az ilyen médiumok lelkiismerete nem működik erkölcsi szűrőként, és azt élik meg, hogy nem felelnek azért, amit közvetítenek. Ezért a felelősséget rendszerint Rám hárítják, mondván: felsőbb utasításnak engedelmeskedtem! Az ilyen közlések, tanítások nem Tőlem vannak. Nem, mert nem vagytok bábuk, és nem vagytok hirdetőoszlopok. A szeretet gyermekei vagytok, és a legkevesebb az, hogy mindenki értelemmel értse, és jónak tartsa azt, amit képvisel. Akkor is, ha a gondolat forrásában nem az övé.  43/4721

 

 

*********************

Automatikus jelbeszéd

 

Kérdező: 2. Őrangyalommal vettem fel a kapcsolatot?

HANG: 2. Az automatikus jelbeszédnek mindig nagy veszélye van! Hidd el, neked nem erre van szükséged! Neked arra van szükséged, hogy örülj Nekem, a te Jézusodnak, aki értelmedet és szívedet úgy akarom átölelni szeretetemmel, hogy hűséges tudj maradni Hozzám!

Őrangyalod, angyalaim angyali szeretettel és türelemmel segítenek neked abban, hogy újjászületésed ki tudjon bontakozni benned. Nekem, Jézusnak, leghőbb vágyam az veled kapcsolatban, hogy otthont biztosítsak szívemben számodra, és te is otthont biztosíts szívedben Számomra! Ennek megvalósulása részedről csak szándék kérdése. Részedről ennek érdekében nem kell tenned semmi mást, csak annyit, hogy reggel Velem akarj elindulni életutadon.  27/2706

 

 

 

**********************************************************************************

2/133, 2/137, 3/249,  4/321, 8/620, 9/720, 16/1542, 18/1712-1701, 27/2706, 34/3535, 36/3827, 43/4721,