Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ábrándozás

 

Jövő

 

Kérdező: 1. Mi a feladatom az életben?

HANG: 1. Van egy általános feladat, mely mindenkire nézve megvalósítandó. Ez pedig a jelen megszentelése. A múlt tapasztalatainak visszaidézése, a jövőről ábrándozás álmai csak annyiban termékenyek, amennyiben a jelent feltöltik önzetlen, áldozatot is vállaló szeretettel, s ugyanakkor erősítik, sőt, főszereplővé teszik életedben azt az igazságot, hogy a földön minden mulandó, eszköz jellegű, változékony. Építeni tehát csak arra szabad, ami az örökkévalóság fényében is értéket mutat, megállja helyét. 13/1231

 

 

Kérdező: 4. Pótolhatók mulasztásaim? Mi az idegen bűn?

HANG: 4. Minden mulasztás csak más mulasztás által pótolható, mivel azt, amit most pótolsz, azáltal teszed, hogy elmulasztod azt, amit ehelyett tehetnél. Az erkölcsi élet időtlen. Nincs tehát tartalma e szónak: pótolni. A helyes erkölcsi magatartásban nincs helye sem a múlt feletti sopánkodásnak, sem a jövő feletti ábrándozásnak. Egyedül a jelen megszentelésének van helye. Múlt és jövő nem valós részei az erkölcsi rendnek, mivel ezek csak tudatotokban léteznek.

    Az idegen bűn: bűnrészesség!  15/1408

 

 

Kérdező: MIT KELL TENNEM A TOVÁBBIAKBAN?

            Jézus szerint akarok tovább lépni.

HANG: Te Szerintem akarsz tovább lépni? Érdekel véleményem munkádról? Akarod akarni akaratomat? Mindezt valóban nem a múlton való merengés, sem a jövőről történő ábrándozás által teheted meg, bár ezeket sem lehet teljesen nélkülöznöd!

    A múlt tapasztalatait be kell építened a jelenedbe csakúgy, mint a jövő tervezésébe Engem, mint utat és célt!

   Velem, a te Jézusoddal olyan kapcsolatban kell lenned, mint bárkinek házastársával. E kapcsolat tehát kettő összetevőből áll. Az egyik állapotszerű, a másik alkalomszerű.

    Állapotszerű, ami azt jelenti, hogy gyakran tudatosul benned: mindenkor benned vagyok. Alkalomszerű pedig: Nekem szentelt reggeli és esti imáidban eltöltött időd.   42/4639

 

 

* * *

  

Kérdező: 2. Mindenkinek szeretnék megfelelni.

HANG: 2. Teljes képtelenség, amit akarsz! Soha senkinek nem sikerült még az, hogy mindenkinek megfeleljen! Istennek sem! Hogyan sikerülhetne hát neked?!

    Ha tudatosul benned, hogy lelkileg beteg emberek vesznek körül, és saját lelki betegségeidet is - különböző ábrándozások - ezeknek a beteg embereknek a társaságában ismered fel magadban, akkor nem velük leszel elfoglalva, hanem arra fogsz törekedni, hogy Velem, a te Jézusoddal mélyítsd kapcsolatodat. Csak Nekem akarj megfelelni! Ez pedig nemcsak lehetséges, de nem is nehéz!

    Meg kell tanulnod, hogy mások boldogtalansága téged nem tehet boldogtalanná! Meg kell tanulnod, hogy férjed ostoba féltékenysége, amellyel gyötör, leperegjen rólad! Hogyan? Hát úgy, hogy őt e téren betegnek tartva, úgy kezeled, mint beteget, tehát nem engeded, hogy súlya legyen szavainak benned. Megjátszhatod, hogy ez téged bánt, de belül mosolyognod kell rajta. Egyáltalán nem szabály az, hogy valakinek lelki betegsége - a féltékenység pedig egy undorító lelki betegség -, egy másik embert is lelkileg beteggé tegyen!  32/3356

 

 

Kétféle ábrándozás van.

 

Kérdező:  Egy beteg kisfiammal magamra hagyott édesanya vagyok. Kisfiam valóban gyógyíthatatlan?

HANG: Gyógyíthatatlan betegség nincs!  A földi életben mindenkinek és mindig van valami betegsége. De egyikről sem lehet azt mondani, hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt mondjátok, hogy valakinek valami baja van, akkor tulajdonképpen egy tünetet neveztek meg mint betegséget.

    Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immun-rendszernek nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, akkor ez valamilyen betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójában nem is betegség, hanem inkább rendellenesség. Gyermekednél lényegében nem is annyira hiányról van szó, mint inkább arról, hogy nála nem ott és úgy történnek az inger­felvevések, leadások, reagálások, ahogy az általában lenni szokott. Ez természe­tesen súlyos problémát jelenthet, de nem gyógyíthatatlan.

   Neked, mint Isten szertett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a felszín. Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltoz­hatatlan igazságra, hogy a földi élet azért földi élet, hogy minden nap valami feladatot kínáljon fel megvalósításra. Aki a napi feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztalni fogja, hogy a földi életnek is Ura vagyok, s gondviselő szeretetem nem ábránd. Az Én szeretetem munkáját ábránddá csak azok teszik, akik az ábrándozásnak adják át magukat ahelyett, hogy a napi feladatukra koncentrálnának.

    Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki önmagát és problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre elégedetlenül arra a megállapításra jut, hogy másoknak sokkal könnyebb, jobb a helyzetük. A másik ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül attól, hogy mások hogyan élnek, arról ábrándozik, hogy mennyivel jobb lenne az élete, ha a körülmé­nyei jobbak lennének.

    Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ezzel az egész ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik ismert költőtök mondotta:" Az ábrándozás az élet megrontó­ja, mely kancsalul festett egekbe néz!"

    Te szeretnéd, ha gyermekedben a rendellenességek megszűn­nének, s így megszűnne az az állapot, amit most betegségnek mon­dasz. Kívánságod helyes. Én is szeretném. Ha pedig mindketten szeretnénk ugyanazt, akkor annak be is kell következnie. Ez nyilván meg fog történni. Nem is lehet másképpen.

    De kettőnk között mégis van egy nagy különbség. Te azt szeretnéd, ha mielőbb megtörténne ez, mivel már nagyon nehezen viseled el életed nehézségeit. Én pedig ennek megtörténtééhez még nem látom elérkezettnek az időt. Hálaadó imádság az útja annak, hogy megközelítsd, elfogadd látásmódom helyességét.

    Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel sem látok egyformán, aki a földön él. De a földön élők közül ez a különböző látás csak azokat zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok mint ők. Aki elhiszi ezt, az nemcsak hisz nekem, hanem igyekszik BENNEM hinni. Vagyis, kezembe helyezi életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tőlem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet átvenni, és csak annak, aki Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi amit mondok, és Rám tudja bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem szemben, mikor átadja életét Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt nagy segítséget, mert látásra kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel!

     Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Értsd meg! Az Isten nem ember, hogy csalódhatnál Benne! Ha feltétel nélkül Rám bízod magadat, akkor Én úgy, ahogy a te és gyermeked érdekében jónak látom, szintén feltétlenül teljesíteni fogom azokat a vágyaidat, melyek segítenek benneteket azon a fejlődési úton, amelyen képesek lesztek a mulandó élet eszközeit örök boldogságotok érdekében alkalmazni. Hitet adni nem tudok, mert szabad lény vagy, aki ha akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, akkor nem nyitja fel. A hit a szív szeme!  7/509

 

 

***

Kérdező: Egy érett leány, aki nem érti, miért nem teljesülnek azok a legelemibb vágyai, melyek minden leánynál természetesek? Miért kell csalódnia abban, akit férjének remélt, miért nem lehet már édesanya úgy, mint annyian mások?

HANG: Ha megkérdeznéd ismerőseidet, s azok őszintén válaszolnának arra a kérdésedre, hogy számukra a boldogsá­got jelentette-e az a döntésük, mely életük sorsát döntötte el, hát bizony nagyon meglepődnél. Neked már nagyon ki kellett volna nőnöd azt a szemléletet, miszerint a házasság és a gyermek boldogít. Hogy is gondolhatod ezt, mikor ez még senkinél sem lett így. Vagy Én boldogítok, vagy senki. Mit akarsz? Azt hogy vágyaid teljesüljenek? Nem igaz, hogy ezt akarod. Igazolom: Tételezzük fel, hogy lesz egy gyermeked. Te nyílván azt akarod, hogy mindig rád hallgasson. Vagy nem? De. Ezt viszont csak úgy tudnád elérni, ha fejecskéjét jól a falnak ütnéd, hogy egész életére hülye maradjon, s csak rád figyeljen, s mindig azt tegye, amit te mondasz neki.

    Leányom! Maradj a földön! Az ábrándozás a fantáziálásnak olyan formája, mely éppen azt a jelent rabolja el tőled, melyben szereteted növekedését képezhetnéd. Amíg ki nem növöd azt az ostobaságot, hogy boldogságod másoktól függ, addig Én, a mindenható Isten sem tudok neked eleget tenni. Már az egy helytelen alapállás, hogy te oly csekélységnek gondolod magad számára azt, ami eddig még szinte senkinek sem sikerült, vagyis, hogy legyen egy melegszívű társa, gyermek, akikkel szépen eléldegélhet majd. Édes lányom, hol élsz! ?

   Én valóban szeretlek. Ha nem hiszed, nézz a keresztre! Te szeretsz Engem? Hát úgy szeretnék ránézni a te keresztedre, hogy ezt leolvashassam róla, mint te leolvashatod az Én keresztemről, hogy mennyire szeretlek.

    Bocsáss meg, most nem tudok neked mást mondani! Nagyon szeretlek, nagyon meg akarlak érteni, de nem tudom helyeselni azt a látásmódodat, mely jelenleg meghatároz téged. 3/239

           

 

 

Kérdező: 4. Nem tudok koncentrálni! A kisebbségi érzés nagy bennem.

HANG: 4. Ha nem tudsz kellőképpen koncentrálni, akkor gyakorolnod kell magadat ebben. A kisebbségi érzésnek mindig hiúság az alapja. Aki el tudja magát fogadni önmaga előtt olyannak amilyen, az előbb-utóbb más, jó szándékú emberekkel is el fogja tudni fogadtatni magát. Általában az üres ábrándozások következménye az, hogy olyan sikerélményre vágyik valaki a hétköznapi életben, amilyen élményeket fantáziálásában élt át. A reális gondolkodásra való törekvés a legjobb ellenszere a kisebbségi érzésnek és minden szorongásos magatartásnak.

    Ezzel nem akarlak lebeszélni bizonyos ábrándozásokról, csupán figyelmeztetni akarlak arra, hogy ne keverd össze az álmodozást a realitással!  14/1347

 

 

Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN.

            1. Szeretnem és tisztelnem kell azt, aki elhagyott?

            2. Bizonyságot kellett volna erről tennem?

            3. Mi a teendő?

HANG: 1. Szeretned mindenkit kell, mert e szeretet nem más, mint az Én jelenlétem benned! Tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Ezért csak azt kell tisztelned mindenkiben, amit te tiszteletre méltónak látsz. A szeretetnek és a tiszteletnek tehát nem kell és nem is szabad arra az illetőre korlátozódnia, akit te leveledben említettél. Ő elhagyott téged, és ezért ne bánkódj, hanem adj érte hálát. Titeket nem "szerkesztett" egybe az Isten! Erről szó sincs! Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok valóban az idegosztályra juttathatnak bárkit is!

    2. Semmiféle bizonyságra nem vagy kötelezve! Főleg nem arra, hogy annak tégy erről bizonyságot, akit említesz! Neked arról kell bizonyságot tenned mások előtt, hogy Hozzám tartozol! De kell, hogy erről légy meggyőződve! Természetesen mindenki csak annyiban tartozik Hozzám, amennyiben leoldotta magáról megkötözöttségeit, amelyek másokat Elém helyeztek benne. Ez nem nehéz!

    3. Feladatod éppen az, hogy ne gabalyodj bele olyan emberi kapcsolatokba, amelyekben elgyengül, elhomályosul a Velem való kapcsolatod. Ezt úgy éred el, hogy DOLGOZOL! Tehát elfoglalod magadat fizikailag, szellemileg egyaránt olyan dolgokkal, amelyek jelen életed jelen napjaiban építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged! Minden sopánkodást, minden ábrándozást félre kell tenned, ha lelkileg, testileg meg akarsz gyógyulni! Ne beavatásokra törekedj, hanem olyan gyakorlati szolgálatokra, feladatok elvégzésére, amelyek mentesek minden rendkívüliségtől. Az Én Lelkem a REND lelke, és nem a rendkívüliség lelke! Természetesen eljöhet a rendkívüliségeknek is az ideje. De előbb REND legyen benned!

   Ha "hang" szólal meg benned, ne kövesd vakon! Azért vannak normálisan gondolkodó emberek is körülötted, hogy figyelj szavukra, tanácsaikra. Abból soha nem lesz baj, ha mások tanácsait figyelembe veszitek! Követned csak azt a tanácsot kell, amit magad is értelmesnek ítélsz, tehát szívedet megnyugtatja.

   Amennyire rajtad áll, ne kösd magad emberekhez! Inkább Hozzám kösd magadat egyre jobban! A kettő együtt nem megy! 19/1885

 

 

Kérdező: 3. Szeretném, ha Jézus tovább tanítana.

HANG: 3. Én, Jézus, mindenkit mindig tanítani akarok. De nem ábrándozások, nem fantáziálások közepette, tehát nem különböző úgynevezett "meditációk" útján, hanem komoly szellemi munka felvállalása által. A tanulás "rendes" útját ne akarja senki leváltani valami "rendkívüli" útra. Csak azt tudom tanítani, aki valóban tanulni akar. Csak az akar valóban tanulni, aki tanulmányozza azokat a hittartalmakat, amelyeket Én az evangéliumokban az idők végezetéig rögzítettem! Csak az lehet az Én tanítványom, aki nem szellemi munka nélkül, nem csak úgy, szinte tölcséren át várja, hogy ismeretei legyenek tanításomról, hanem tanul, tanul és tanul!

    Bőséges anyag áll rendelkezésedre, ha utána akarsz járni és rá akarod tenni életedet arra az életformára, amelyet Én, mint UTAT Magammal azonosítottam!   22/2201     

 

 

Kérdező: Szeretném, ha elhunyt férjem megjelenne nekem!

HANG: Ahhoz, hogy férjed megjelenhessen neked, két feltételnek kell meglennie. Az egyik az, hogy a te lelked fejlődését elősegítse, a másik pedig az, hogy ebben a dimenzióban kell lennie. Bármelyik a kettő közül hiányzik, már nem valósulhat meg kívánságod.

    Az elsőt fogadd el valóságnak! Ha fontos számodra, akkor álmodban engedélyt kaphat volt férjed arra, hogy találkozz vele. Azért mondom, hogy volt férjed, mert ebben a dimenzióban nem olyan a kapcsolat a szellemi lényeknek egymással, mint ti azt a földön megéltétek.

   Én, Jézus fontosnak tartom számodra azt, hogy csak olyan emlékek foglalkoztassanak volt férjeddel kapcsolatban, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Azért tartom ezt fontosnak, mert csak akkor állsz a realitások talaján, ha a múltat nem visszavágyod, hanem erőforrásnak használod a jelened megszentelésére, és arra, hogy jó alapot vess a jövődre vonatkozóan. Az emlékezésnek, az ábrándozásoknak csak akkor van értelme, ha erőforrásként működnek. E nélkül többet ártanak, mint használnak.

   Tudom, hogy nehéz elfogadnotok, de akkor is igaz, hogy volt férjed is és te is, csak akkor találjátok meg szívetek nyugalmát, ha Velem, a te Jézusoddal vagytok élő kapcsolatban. Akkor vagy Velem élő kapcsolatban, ha az általam kért szeretet-életet vállalod szívvel, lélekkel (János 13;34). Csak ennek az általam mondott ÚJ parancsnak vállalása teszi lehetővé számotokra azt, hogy egymással is találkozni tudjatok. Más lehetősége senkinek nincs arra, hogy örökkön örökké élő kapcsolatban legyen a másikkal.

39/4188

 

 

Kérdező: Szeretnék csak nekem szóló üzenetet kapni!

HANG: Minden imádban, de főleg a 'PÁRBESZÉD-IMÁBAN' csak neked és csak olyan gondolatokat fogalmazok meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak! Hidd el, hogy Én, a te Jézusod téged sem sablonizál­lak! Nem úgy vagy szívemben beírva, mint mindenki, hanem úgy, mint senki a világon! Irántad való szeretetemet kiolvashatod eddigi életedből is, és a környezeted történéseiből is. De azt is tudnod kell, hogy csak általad, veled és benned tudom úgy szeretni a többi embert, ahogy nélküled nem tudom!

    Feltétlenül fontosnak tartom azt, hogy a jövőre vonatkozóan világos képed legyen magadról, mert ennek arányában látod át, hogy mennyire érted élek, mennyire fontos vagy te Nekem!

 Ha valaki vonaton utazik, feltétlenül foglalkozik a végállomással, és semmiképpen sem arra teszi a hangsúlyt, hogy az ne jusson eszébe. Neked tudnod kell, hogy egy olyan csodálatos végállomás vár téged a színről színre látásban, amelynek már a gondolata is bearanyozza, legalábbis kellene, hogy bearanyozza a jelen utazásodat.

    A reményből élés nem ábrándozás, amikor Rólam, rólunk van szó! Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív egyszerűen képtelen felfogni azt, amit Isten az övéi számára készített (1. Kor 2;9). A reményből élés tehát egy olyan erőforrás, amely a jelent képes mindenkor harmóniában tartani! Én, Jézus olyan mindenkori jelent akarok biztosítani számodra, amely a jövőben egyre jobban ki fogja tudni fejteni boldogító hatását! Ez jelenti azt, hogy akiben Én, Jézus élhetek, olyan reménnyel töltöm meg a Bennem bízó szívét, hogy bizonyos értelemben már a jelenben is átélheti a hazataláltság örömét.  40/4302