Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Benső szoba. Lélek szobájába.

  

Kérdező: MI VAN HALOTT FÉRJEMMEL?

            1. Férjem halála nagyon megvisel. Mi van vele?

            2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

HANG: 1. Te úgy gondolod, hogy azért szenvedsz lelkileg, mert nem tudsz belenyugodni Isten akaratába, vagyis férjed halálába. Valójában nem erről van szó nálad!

    Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy következménye van eddigi életállapotodnak. Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy ha te valamit akarsz, annak olyan következménye van, amelyet te nem akarsz. Te egy képtelenségbe nem tudsz belenyugodni! Olyan ez, mint mikor valaki elindul délre, és mérges, hogy nem északra érkezik. Elindul Pécsre, és mérges, hogy nem Bécsbe jut el.

    Istennek sohasem akarata az, hogy valaki meghaljon! Istennek mindig az az akarata, hogy minden ember boldog legyen! Aki Isten akaratát teszi, az az is! Te nem Isten akaratát kerested, hanem a magad akaratát, a férjed akaratát, gyermeked akaratát, mások akaratát, és most meglepődsz, mert ez sehová sem vezetett! Nem is vezethetett!

    Drága Leányom! Kezdd el keresni az Én akaratomat! E tekintetben nem az események egyszerű belenyugvásáról van szó! A nullával egyenlő az, ha valaki csak ezt teszi! Akarni kell, amit Én akarok, szeretni kell, amit Én szeretek, keresni kell, ami Nekem kedves, kerülni kell, ami Engem szomorít, tenni azt, ami a halálod óráján majd vigasztalásodra szolgál!

    Ne azon gondolkozz, hogy vele mi van, hanem azon, hogy Velem mi van a te szívedben! Vele az van, ami az ő földi életének következménye. Vagyis annyiban boldog, amennyiben jó szándékkal igyekezett másokat szolgálni azért, hogy szíve békéjét Nálam megtalálja.

    Ne rajta akarj segíteni, hanem Rajtam! Én kiszolgáltattam magamat neked is, és minden embernek azért, hogy boldogok legyenek Általam, Velem és Bennem! Ez a földi ember életének rendje! Ezért született le mindenki a földre!

    Természetesen rajta is segítesz, ha rajtam segítesz, de semmit sem tehetsz érte, ha nem Értem teszed az, amit teszel. Amit Én értetek tettem, az azért volt eredményes, mert Atyámért tettem azt, amit tettem értetek. Tehát az Ő AKARATÁT teljesítettem.

    2. Drága Gyermek! Nagyon szeretném megértetni veled, hogy mások látszat-boldogsága miatt milyen csacsiság engedni az irigység ördögének! Hogyis láthatnál bele bárkinek is az életébe?! Azt, hogy két sétáló ember milyen poklot hordhat magában, azt csak innen lehet látni! És bárki, aki nem Isten akaratára törekedett fölfűzni életét, az kínkeserves tapasztalattal fogja tapasztalni, hogy boldogtalanságán dolgozott eddig. Igen, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre!

   Igyekezz feladatokban gondolkodni! Foglald le magadat azzal a munkával, amely Értem vállalt szolgáló munka. Csak az ilyen életforma vezet ki a lelki sötétségből a FÉNYRE!

    Mérhetetlenül szeretlek! Ha hiszel Nekem, akkor ki tudlak vezetni szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumaimat.  Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, viseld gondját a szenvedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel Rólam elbeszélgethetsz, mert ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, ott vagyok közöttetek. Vonulj vissza lelked szobájába! Ott várok rád! Engem meg lehet találni napsütésben, viharban, csillagokban és fellegekben, madarakban, virágokban, de legfőképpen a szenvedő emberekben. Férjednek is ezzel teszed a legnagyobb jót! Őt is csak az a szeretetáram képes boldogítani, amely Általam jár át benneteket. Ez pedig főleg akkor történik, amikor foglalkoztok Velem. Ez nem önzés részemről. Nagyobb jó nincs Nálam! Ezért akarom magamat adni nektek, ezért kérlek, hogy fogadj el Engem! 12 /1048.

 

 

Kérdező: 5. Elképzelt példa a bűnbeeséstől a megtérésig.

HANG: 5. E kérésedről egész tanulmányt kellene diktálnom, de most nem tehetem, mert sok levél vár még megválaszolásra, s szeretetem nem engedi, hogy nagyon várakoztassam őket. Ezért most tömören, csak szellemileg magasabban kvalifikáltak számára érthető magyarázatot adok.

    A földre mindenki azért jön, hogy az Általam elmondott és bemutatott tökéletes ember irányába alakítsa életét. Ez már akkor is így volt, amikor Én még meg sem születtem! Igen. Az emberi természet és az Általam elmondott és bemutatott tökéletes emberi élet, ezek teljesen fedésben vannak egymással.

    A földre születettek nagy része azonban csak e vágy színlelésével jön a földre, és ezt még azok sem tudják egészen biztosan, akik itt, ebben a dimenzióban lehetőséget adnak nekik a földre születésre.

    Ez azt jelenti, hogy minden szellemi lénynek van egy olyan benső szobája, ahová Istenen kívül senki be nem léphet. Így aztán a szemtelen szellemek nagy része képes arra, hogy eleve hazugsággal jöjjön a földre. A javulás szándékát hazudják, de a földre születve már nem a javulás szándéka vezeti őket.

    Ez azért lehetséges számukra, mert nemcsak a földön nincs, de itt sincs bábszínház! Itt is megvan a formális szabadsága is mindenkinek, tehát dönthet, s döntését nem szükségszerű másoknak kinyilvánítania. Én pedig nagyon diszkrét vagyok. Ha valaki nem leplezi le önmagát, azt Én sem leplezem le mások előtt. Az igazi szeretet, a szabadságot tisztelő szeretet ilyen! Ezért nem leplezhettem le Júdást sem társai előtt! És ezért születhetnek a földre olyanok, akik már eleve nehézzé akarják tenni mások életét.

     Azok, akik így jönnek a földre, azok élnek a Szentlélek elleni bűnben, és ezek azok, akik szármára nincs bocsánat sem a földön, sem a másvilágon. Ezek senki által és soha meg nem téríthetők. Isten sem tud velük mint kezdeni. Illetve csak azt tudja velük tenni, hogy magatartásukat javára tudja fordítani azoknak, akik tiszta, igaz szándékkal, a megjavulás szándékával jöttek le a földre. Tehát megszentelődni és megszentelni, illetve megszentelni és megszentelődni. Nem mindegy, hogy melyiken van a hangsúly, de az eredmény ugyanaz.

   Bárhol és bármikor született valaki, ha azért jött, hogy jobbá legyen, akkor az a jellemzője, hogy nyitott a jobb felé. Tehát nem hiszi magát tévedhetetlennek, és amit jónak lát, azt teszi szívvel-lélekkel mindaddig, míg valaki, vagy valami esemény meg nem győzi őt arról, hogy van annál jobb is, mint amit eddig a legjobbnak vélt.

   Így aztán az Engem képviselő apostolaimnak az a feladata, hogy Engem, mint a LEGJOBBAT igyekezzenek bemutatni a földi életben úgy, mint utat, igazságot és életet.

   A probléma abból adódik, hogy a földre jött szemtelen szellemek képesek annyira ködösíteni, hogy még a jó szándékú emberek sem tudnak gyakran tisztán meglátni Engem! Ők azért képesek erre, mert nem tisztelik senkinek a szabadságát, míg Én és a jó szellemek ezt a stílust nem vehetjük át.

    Nagy harc van hát a szellemvilágban, de ennek inkább érzik a káros hatását a földön, mint az áldását, mert áldása csak ott érzékelhető, ahol igazi hit van, tehát ahol az égi szellemek segítségét is igénybe veszik a földi halandók. Én is csak elvben kérhettem volna angyalsereget a gonosz legyőzésére, a gyakorlatban csak arra kérhettem őket, hogy Engem erősítsenek meg ők. A Getszemániban kaptam is ilyen segítséget. (Lukács 22:43)

    Tömören válaszolva kérdésedre, azt kell mondanom: A jó szándékú élet mindig Istennek tetsző élet. Az, hogy ki a jó szándékú, nem a földön dől el. Ez nem predestináció, mert mindenki maga dönt önmaga felől, és nem Isten! Isten csupán tiszteletben tartja a döntést, s ezt úgy építi be a világmindenségbe, hogy mindenki döntése javára váljék az Istent szeretőknek. Isten tehetetlen az ellene döntőkkel szemben, az Ellene döntők irányában. Ez azt jelenti, hogy Isten a pokolnak, a kárhozatra jutásnak nem oka, csupán feltétele!

    Csak a jó szándékú emberek nyitottak, tehát amikor megtérnek, akkor afelé fordulnak, amit jobban látnak, mint amit eddig láttak jónak. A megtérés csúcsa az, ha valaki Engem fogad el ÚTNAK! Aki ezt megteszi, az a mennyek országát hordozza már a földön, és sugározza maga körül. 13 /1196.

 

 

Kérdező: MI A NYELVEKEN-SZÓLÁS?

            A nyelveken szólásról szeretnék hallani.

HANG: A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a többit.

    A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

   Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

    Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

    A nyelvima bár legszerényebb adományok közé számít, de mivel a Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd! 17 / 1671.

 

           

Kérdező: VÁGYOM JÉZUS UTÁN!

            Szeretnék Jézushoz visszatalálni!

HANG: Úgy gondolod, hogy valamikor volt egy rendezett benső szobád, amit egy idő óta elhanyagoltál, s most szeretnéd e szobát újra rendbe tenni. Ez az elgondolásod csak részben igaz.

    Valóban van egy benső világod, és valóban ezt a benső világot Számomra illő lakályossá tenned! Nem annyira magamért, inkább érted! De nem a múltat kell visszavarázsolnod, hanem a jelent kell szándékom szerint megélned, rendbe tenned!

 Mit jelet e kijelentés: rendbe tenni? Ez azt jelenti, hogy meg kell teremtened magadban segítségemmel, őrangyalod segítségével, imával és tanulással, elszánt gyakorlati nekirugaszkodással,  minden bukdácsolás ellenére újra és újra nekilendüléssel a  különbözőségek harmóniáját!

     E hármas vonatkozásnak: önmagaddal, Velem, embertársaiddal, tehát környezeteddel. Akkor indul el benned a rendteremtés, ha elfogadod magadat olyannak, amilyen vagy, tehát olyannak, akin dolgoznod kell, mert te olyan vagy, akin dolgoznod kell! El kell fogadnod Engem olyannak, amilyen vagyok, tehát tanulmányoznod kell az evangéliumaimat és más, Rólam szóló írásokat, de mindig úgy, hogy az evangéliumaim mérlegén kell ezeket súlyoznod, mert Én olyan vagyok, aki gondolkodás-átalakítást kérek tőletek, és tanulmányoznod kell azt, hogy miben tudsz segíteni, szolgálni, hogyan tudod egyre jobban az Én szeretetemmel szeretni azokat, akikkel együtt élsz, mert környezeted, tehát a többi ember olyan, akiket helyesen szeretni csak akkor lehet, ha valaki bölcsen teszi ezt!

    Mint látod, kérdésedre a válaszom nem is olyan egyszerű! Nincsenek hát olyan pirulák, amelyeket csak be kell venni, és máris rend keletkezik szívetekben. A benső béke, tehát a földön feltétlenül megszerzendő boldogság (aki ezt itt nem szerzi meg, annak odaát is hiányozni fog ez!) csak olyan Velem kötött szövetségben valósulhat meg, amelyben mindketten összedolgozunk. Azt meg tudom ígérni, hogy Én hűséges maradok hozzád, és egy jottányit sem engedek szeretetem áradásából feléd. De ezt várom tőled is! Munkára fel! 18 /1756.

 

 

Kérdező: BÁRKI LEHET MISZTIKUS?

            1. Hogyan válik valaki misztikussá?

HANG: 1. Mindenki arra született, hogy misztikus legyen. Vagyis arra, hogy földi életének az a szobája, amelyen ez a címke áll: misztika,  mindig nyitott legyen. E nyitott szoba biztosítja az élő kapcsolatot az anyagon túli világgal. Te e szoba ajtajáig mehetsz csak el, de idáig el is kell mennie mindenkinek, aki tapasztalati találkozást akar Velem a Szentlélek által.

    Sajnos, ez a szoba legtöbbször zárva van, és a ti oldalatokon van a zár kulcsa. Én az ajtónál állok és kopogtatok. Aki vállalja, hogy kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és az illető megélheti a léleknek azt a lakodalmát, ami a földön egyáltalán lehetséges. De az ajtót nektek kell kinyitnotok (Jelenések könyve 3;20)!

    Az ajtó megnyitásának első feltétele a vágyakozás utánam! A második a mulandó örömök átlépése, ezeknek hátat fordítása. A harmadik az alázat. Vagyis az, hogy amit helyesnek ismertél fel, azért minden gyalázatot, megaláztatást, szenvedést vállalj, és ugyanakkor nyitott légy arra, hogy lehet jobb is, mint amit pillanatnyilag a legjobbnak ismertél fel. Tehát, ha valaki értelmesen igazolni tudja azt, hogy van jobb, mint amit te legjobbnak ítélsz, akkor tudd félretenni nézetedet, és átvenni a jobbat. Ez a helyes alázat!

    Az említett három feltétel mindegyike szükséges. Nem is három ez, csak egy, csupán három oldalról szemlélve. Az EGY ebben az, hogy az ajtónál állsz, és hallani akarod kopogtatásomat, vagyis a körülmények és az önismereted által közölt kívánságaimat! Ennyi! 21 /2043.

 

 

Kérdező: CSELEKEDNI SZERETNÉK.

            Mi a teendőm?

HANG: Eddigi életed különböző gondjai, bajai, amelyek sokszor felvérezték szívedet, de mindig gondoskodtam arról, hogy e sebek be is gyógyuljanak, mind arról tesznek tanúságot, hogy Isten szeretete nem a ti viselkedésetektől függ.

     Az a tény, hogy nem vagytok mindannyian és mindig boldogok, azt igazolja, hogy boldogságotok, tehát Isten irántatok tanúsított szeretetének befogadása nem Istenen múlik, hanem rajtatok!

    Isten Rajtam mutatta meg, hogy mennyire szeret titeket. Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta! Hiába süt a Nap a házakra. Csak abba a szobába tud fényt, meleget vinni, ahová beengedik! Így vagyok Én, Jézus, veletek.

    Az Engem befogadás, nem csupán szavakból áll! Irgalmas, szerető Szívem csak annak szívében talál otthonra, aki vállalja, hogy az igazság rendje helyett az irgalom rendjében akar tájékozódni. Tehát nem úgy akarja megtalálni szíve nyugalmát, hogy megkeresi, kinek van igaza, hanem úgy, hogy tartózkodik minden olyan bírói döntéstől, amely a jogi igazságszolgáltatásában nyilvánul meg, vagyis abban, hogy meg akarja adni mindenkinek azt, ami annak a másiknak jár. Ez leegyszerűsített formában így hangzik: Senkinek sincs joga ítélni eleveneket és holtakat!

    Te nem rontottál el semmit! Arról van szó, hogy gyakran tettél olyat, amit nem Velem tettél. Bármely pillanat alkalmas arra, hogy Velem kezdd el életed további folytatását. Nem jóvá tenni kell, hanem megjavulni! Ha reggel biztosítasz időt arra, hogy elbeszélgessünk, akkor Velem indulsz el, és ha ezt mindennap megteszed, akkor életed további részében mindenben együtt leszünk. Ha ezt vállalod, akkor életed legboldogabb órája a halálod órája lesz, mert akkor fogod megélni azt, hogy nemcsak a mennyország van benned, hanem te is a mennyországban vagy! Remélem, erre várunk mindketten! 24/2406.

           

 

Kérdező: AZ ÖRDÖG JÁTÉKSZERÉVÉ VÁLTAM!

         1. Mit és hogyan változtassak magamon, hogy a feleségemmel együtt tudjam húzni az élet szekerét?

          2. Mi a vétkem, hogy többszörösen terhelt vagyok? Hogyan tegyem jóvá bűneimet?

          3. Ha szólnál pár szót a feladatomról!

HANG: 1. Az igény, amely már szinte elviselhetetlenül feszíti lelkiismeretedet, hogy változtass az életeden, Tőlem, a te Jézusodtól van. Igen, mert már te is ráébredtél arra, hogy vagy Velem élsz, vagy tönkremész! Nincs két megoldás! Nagyon szeretném  irányomban növelni  a hitedet, de ez csak akkor fog megvalósulni, ha elkezdesz komolyan hinni Bennem. Meggyőződéseddé kell válnia annak az igazságnak, hogy Én, Jézus vagyok egyedül a Szabadító akkor is, ha ennek kibontását még teljességében nem érted. E meggyőződés hiányában csak útvesztés létezik, és az önpusztításnak egy olyan formája, amely a reménytelenségben rögzülve tönkreteszi saját életedet, és nagyon megnehezíti környezeted életét is. A forrásból kell táplálkoznod, ami minden szennyeződéstől mentes, hogy átmoshassam szeretetre, megértésre szomjas lelkedet. A forrás pedig Én, Jézus vagyok. A négy evangéliumban elmondott szavaim az igazi örömhír, amely minden boldogságot kereső embernek képes a maga értelmi szintjén békét adó választ adni arra, hogy minden elrontott élethelyzetre van megoldás! Társadnak akkor leszel hű társa, ha minden erőddel azon leszel, hogy ő el ne veszítsen Engem, Jézust. Ennél többet nem tehetsz érte, kevesebbet pedig nem érdemes!

    2. Amit te  vétkednek mondasz, az előttem nem más, mint személyiségednek egy általános hibája, az alázathiány. Rád is igaz az a mondás, hogy ne mondd magadat olyan kicsinek, nem vagy te olyan nagy! A szürkeség nem erény, de a szerénység az! Aki Bennem hisz, annak - ha a legkisebb is - hegyeket mozgató ereje van, de nem a rendkívüliségekben, hanem az állhatatosságban. Lezártságod abból táplálkozik, hogy szemtelen szellemek elhitették veled, hogy téged rendkívüli módon fognak vezetni. E félrevezetettségnek kilátástalanságát éled, de Én, Jézus szándékoddal megegyezően most megszabadítalak! Lelked megtisztult szobájába ne engedj be mást, csak Engem, Jézust és azokat, akik Engem képviselnek. E tekintetben bátran hallgass feleségedre!

3. Megtanulni szeretni, és másokat szeretni tanítani, vagyis a benned élő valóságomról tanúságot tenni! Akkor élek valóságosan benned, ha ezt a környezeted az életedről le tudja olvasni. Így is mondhatnám: szeresd az Istent az embereken keresztül! E szeretetnek mindig cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Keresd az erre vivő alkalmakat, környezeted már régóta rendelkezésedre áll! 43 /4741.

 

 

Kérdező: Rám telepedett a Gonosz! Hogyan szabaduljak meg tőle?

HANG: Lelked nyitottsága tette lehetővé azt a szituációt, hogy az ördög megkörnyékezzen, és az akaratát rád erőltesse! Nem ismersz Engem, Jézust, ezért az az erkölcsi norma, amelyet életedben igyekszel megvalósítani, felületet ad a kísértőnek, hogy tönkretegyen téged. Kizárólag Velem oldhatod meg e súlyos problémádat, mert Én vagyok a világon egyedül az, akiben a gonosznak semmije sincsen, ezért Én valóban legyőztem a világot! Legyőztem, de nem harccal, nem csatazajjal, nem égből jövő villámokkal, hanem imádsággal, szeretettel, alázattal, szelídséggel, és az Én Atyámba vetett akkora hittel, amelyért a legnagyobb áldozatot, a saját életemet is oda mertem adni! Tőlem nem az ördög vette el az életemet, Én adtam oda! Ezért győzhettem le őt! Az ördögnek nem a keresztre feszített Krisztus kelLetT, hanem az élő, aki szolgálja őt! A történetet tudod, nem őt választottam! Ezt azért mondtam el, hogy ráláss arra, hogy az ördögnek létkérdés az, hogy mindenkit és mindent tönkretegyen. Engemet is csak rövid időre hagyott magamra. Mégsem közvetlen tőle szenvedtem, hanem attól kérges szívű gondolkozástól, amely elzárta Előlem az enyéimet. Nem is kezdtem mással nyilvános működésemet, mint avval a felszólítással, hogy alakítsátok át gondolkozásmódotokat és higgyetek az örömhírben! Neked is ugyanezt mondom, és bátorítalak, hogy nem vagy egyedül! Veled vagyok, mert mérhetetlenül szeretlek, az életemnél is jobban, ezért az erőm mindenkor a te rendelkezésedre áll. Minden esetben imában hívj Engem, a te Jézusodat segítségül, hogy a Belém vetett hited által tapasztalja meg az ördög, hogy nálad semmi keresnivalója! Nem buta az ördög, hanem gonosz! Ha azt látja, hogy minden esetben, amikor próbálkozik, te élő kapcsolatba kerülsz Velem, rádöbben arra, hogy veled szemben többé tehetetlen, és elhagy téged. Higgy Bennem, és lelked megtisztul! Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy a gyertya hogyan ég, füstöl vagy nem füstöl, mert megint csak olyan rést nyitsz magadon, amely újabb lehetőség a támadásra. Az a fontos, hogy a te életed gyertyája hogyan ég, Én, Jézus vagyok-e benne az olaj vagy valami más, amihez Nekem semmi közöm. Mert nem elég kisöpörni a szobát, hogy tiszta legyen, birtokba is kell azt vennie annak, aki méltó gazdája tud lenni e megtisztult helyiségnek. Add át Nekem e legbenső szobádat, és ÉN, Jézus MEGSZABADÍTALAK! Ha Én élhetek benned, akkor oda csak az léphet be, akit TE beengedsz! Áldásom teremtő erőt hordoz! 1 /6 Való Zénó

 

 

Kérdező: Megerősítést kérek Jézustól!

HANG: Viselkedésed, gondolkodásod sajnos nem elég egyértelmű, és ezt környezeted megpróbálja kihasználni. Az ártó erők fokozottan hatnak rád, ha erőtlenséged iránytalanságodban mutatkozik meg leginkább. Az, hogy erőtlen vagy, nem baj, mert Én Jézus mindenkor megerősítelek, ha ezt Tőlem kéred. De az iránytalanságod az nem az Én erőmön, hanem a te látásmódodon múlik, és ezen változtatni csak egyedül te tudsz! Életed mindennapjaiban szívem teljes szeretetével kínálom neked azokat a lehetőségeket, amelyekkel értelmessé, békét adóvá teheted saját életed, és közben mások számára is áldásommá válhatsz. Nagyon szeretném, ha elhinnéd, hogy egyetlenem vagy, és senkit sem szeretek úgy ezen a világon, mint téged. Lelkem tüze arra vár, hogy lelkedben fellobbanjon, és öntudattal, felelőséggel képviseld azt az élő hitet, amelynek magja benned is él. Hogy lelked tisztaszobája ne legyen az ördög játékszere, nagyon komolyan kérlek, tartozz egy olyan hiteles közösséghez, ahol egész biztos, hogy Isten-keresésedben, tanulásodban nem maradsz magadra! Ha nem találsz ilyen közösséget, kérd médiumom segítségét! 1/ 24 Való Zénó

 

 

Kérdező: Még mindig kísért a kísértő!

1. Manipulál a kísértő engem?

2. Gátlásosságom a kísértő által okozott támadás következménye?

HANG: 1. A kísértő soha nem adja fel! Ez azt jelenti, hogy mindig mindent el fog követi azért, hogy hatása alatt tartson. A kísértés alól senki sem kivétel. Még Engem is csak rövid időre hagyott magamra. De ez nem azt jelenti, hogy bárki is feltartott kézzel hagyja, hogy a kísértő tönkretegye őt. Mindennek van ellenszere. A kísértőnek Én, Jézus vagyok az "ellenszere". Nevem puszta említése elegendő, hogy eltakarodjon. De mindaddig visszajön, amíg lelked tisztaszobája üresen áll. Ha Engem oda beengedsz, ha lakást vehetek nálad, akkor többé nem fog zaklatni direkt módon. Másokon keresztül fog próbálkozni, de ez a fajta támadás szelídséggel, alázattal, okossággal, óvatossággal és legfőképpen a Belém vetett hittel kivédhető. A gonosz ellen semmilyen külső harc nem vezet eredményre, pedig ő mindent elkövet, hogy erre rávegye az embert. A harcba csak belehalni, tönkremenni lehet! Minden kísértésre, támadásra Én vagyok a megoldás. Én, Jézus sem vállaltam vele semmilyen harcot, avval győztem le amije neki nincsen: az önmagamat megalázó, mindent elviselő szeretettel! Ezt adom minden gyermekemnek, aki ezt Tőlem kéri! Merjetek tehát Tőlem kérni, merjetek zörgetni, merjetek kopogtatni, mert Én ebből tudom meg, hogy valóban szükségetek van Rám!

    2. Részben igen. Benső szabadságodat akarja birtokolni, de nem sikerül neki! Közösségből kiszakítani vagy a közösséget lejáratni, kapcsolatokat hiteltelenné tenni, ez a kísértő munkája, hogy elérje nálatok azt, hogy magatokra maradjatok. Ha ez sikerül, a fantáziátokon keresztül egy olyan megfelelni akarásba hajszol bele benneteket, amelyről már indulásban tudjátok, hogy annak megfelelni nem lehet. Ezért, hogy ne sérüljetek, nem is kezdeményeztek! Ehhez kapcsolódik még az a tudatalatti negatív élmény is, amely a társkapcsolatokhoz társul. Pedig valójában nincs mitől félned! Az óvatosság nem egyenlő a félelemmel! Ha belülről érzel késztetést arra, hogy kapcsolatot kezdeményezz, tedd meg bátran! Tanításom tükrében nem sérülni, hanem erősödni fogsz! Az a biztos tudat vezessen, hogy egyetlen gyermekemként szeretlek, akit a szívemen hordozok. Akinek úgy hívják a barátját, hogy Jézus Krisztus, a Szabadító, annak nincs mitől félnie! 1 /35 Való Zénó

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.