Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Őskeresztény,Őskeresztény hagyomány.

           

Kérdező: 6. Arról a szektáról, ahová jártunk, mi a véleményed?

HANG:  6. Akiket te őskeresztényeknek nevezel, hát bizony nem Hozzám, hanem azokhoz az őskeresztényekhez próbálnak igazodni, akik akkor sem értettek meg Engem, mikor emberként közöttük jártam. Én semmiféle szertartást nem írtam elő olyan értelemben, mintha általa áradna Tőlem a kegyelem, függetlenül a befogadótól. Számomra egyedül az a magatartás tetszik, melyet az önzetlen szeretet sugall. A különböző ruházatok, különbségtétel nő és férfi között, testtartások, stb. ezek mind a farizeusok legfőbb témái voltak. Rólam joggal állapíthatták meg, hogy nem is vagyok vallásos, mert bizony a vallási előírásokat ruházatra és egyéb külsőségekre, nem tartottam meg. Persze el sem ítéltem azt, aki ezeket is megtartja, csak éppen nem tartottam fontosnak, mint ahogyan ma sem tartom annak.  4 /337

      

 

Kérdező: Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL

IMA.

     … Azokat, akiket ti őskeresztényeknek neveztek, egységbe az az ESZME kapcsolta, amit így lehetne most megfogalmazni: a halál az igazi nyereség! Tehát a véglegesült örök életet, mint CÉLT, mindenek elé tudták helyezni. Igaz, ebben nagy segítséget jelentett nekik az Én földi életem közelsége, és az, hogy üldözték őket. De akárhogyan is volt, igazi CÉL késztette őket arra, hogy eszköznek tekintsék mindazt, ami mulandó.

    Ott, ahol nem ez, hanem az anyagi javakról való lemondás, a magánvagyon meg-szüntetésére késztetés volt érzékelhető, ott kimondva, kimondatlanul, máris elhomályosult a CÉL, és halálba torkolóvá vált Péter e téren történő számonkérése.(Ap.csel. … 36 /3799

 

 

Kérdező: 3. Szektások vagyunk-e?

HANG: 3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból annyira hangsúlyoz valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja.

    Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok miatt elkülönül a nagy egésztől Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy zsidó szekta tagja. De ilyen értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert sokkal többen nem járnak templomba, mint járnak. Ilyen értelemben mindazokról lehet állítani, hogy szektások, akik 'kilógnak a sorból!' Nagyon természetes, hogy ilyen értelemben Én, Jézus is, zsidó szektatag voltam.

    Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, amíg eretnekekké nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak!

    A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat senkitől feltétlen engedelmességet. Bizony, a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, Jézushoz hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el Egyházamat akkor sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők tücsköt-békát mondanak rájuk. 37 / 3975

 

Őskeresztény hagyomány

 

Kérdező: 1. Növekedni szeretnék a szolgáló szeretetben.

HANG: 1. Az a gyülekezet, amelyhez most tartozol, kétezer éves. Az pedig, amire hivatkozol, nevetségesen fiatal ehhez képest! Bármelyik gyülekezethez tartozik is valaki, csak annyiban gazdagodik lelkileg, amennyiben Engem Jézust Felvállal.

    Az Egyetemes, Általános Egyház, amelyhez most tartozol, tökéletesen alkalmas arra, hogy megtaláljon Engem az, aki akar! Igaz viszont, hogy ebben az Egyházban nagyon kevesen képviselnek Engem! De ez nem ok arra, hogy bárki ne tudna Engem képviselni. Abban a gyülekezetben, amelyet te említesz, azt a Szentlelkemet képviselik, aki emberi szűrőkön átszűrve (főleg Pál apostolon keresztül!) és nem Rajtam keresztül jut el hozzátok! Én akkor sem vagyok azonos Pállal, ha ő azt mondja, hogy él ő, de már nem ő, hanem Én élek benne! (Hadd jegyezzem meg: benned is élek!)

     Abban a Gyülekezetben, amelyet említesz, ahol a Szentlelket Szent Szellemnek nevezik (és pontosabb elnevezés ez, mint a Szentlélek ), általában nagyobb hittel rendelkeznek tagjai, mint a te Egyházadban. De ne feledd: a terroristák, egyes fanatikus felekezetek még nagyobb hittel rendelkeznek! Egy igazság nem attól lesz igaz, hogy mennyire hiszi valaki! Az igazság ÉN VAGYOK! Engem pedig legtisztábban nem a Biblián keresztül, hanem az evangéliumokon és az őskeresztény hagyományon keresztül lehet megismerni! Én nem vagyok a Biblia! Én az EVANGÉLIUM VAGYOK! Az az IGE lett testté, mely az evangéliumokban olvasható. A Biblia többi része arra íródott, hogy ezt a TESTTÉ LETT IGÉT felismerjétek! Aki a Bibliára hivatkozik és nem az evangéliumokra, az sajnos nem erre törekszik! 17 /1616

 

 

Kérdező: 1. Foglalkozhatom-e komolyan mágiával?

HANG: 1. Pontosan meg kellett volna határoznod, hogy milyen mágiára gondolsz. Igen, mert van fehér és van fekete mágia. A fehér mágia az nem más, mint olyan szertartás elvégzése, amely Reám, Jézusra hivatkozva JOGOS! Ez akkor igaz, ha akár evangéliumaimból, akár az őskeresztény hagyományokból igazolható. Így alakultak ki idővel a szentségek, szentelmények. Ezeket nemcsak az jellemzi, hogy az előbb említett módon igazolhatók, hanem az is, hogy nem akárki által valósíthatók! Csak az végezhet ilyen 'szertartást', aki erre a Szentlélektől kap meghatalmazást, és e meghatalmazást ugyancsak a Szentlélektől kapott szerep alapján, meghatározott személyek által kontrolláltatja.

     A fekete mágia soha nem terem jó gyümölcsöket hosszú távon! A fekete mágia nem más lényegében, mint szertartásokban megnyilvánuló babona, tehát olyan cselekedet, amely alapján valaki olyan erőt, olyan szerepet tulajdonít valaminek vagy valakinek, amelyet annak Isten nem adott!

     Többet jelentene számodra, és mások számára is, ha nem 'mágia' gondjaid lennének, hanem tanulási gondjaid! Jobban át kellene tanulmányoznod az evangéliumokat, és az ezek alapján felmerült kérdéseket az országotokban beszerezhető KIO, vagy a "MERRE MEN­­JEK?" című könyvek alapján megválaszolnád. 30 /3047

 

* * * *


Kérdező: VALÓBAN AZ UTOLSÓ IDŐKET ÉLJÜK A FÖLDÖN?

            Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről valamit.

HANG: Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek ellentétbe önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma sem cáfolhatom meg. Ez azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az idő, elkezdődött a világvége. De ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem akkor, sem most. Miért? Elmondom:

     Az idő valóban betelt Velem. Isten, a maga részéről mindent megtett azért, hogy azok a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremetve, ennek forrását találják meg önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, hogy számára az, amit ti halálnak neveztek, valójában nincs is, illetve, csak annyiban van, hogy az nyereség! A világvég emlegetése tehát immár kétezer éve, állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem szent valóság! Azt idő betelt!

    A megsérült emberi természet számára nem orvosság, hanem méreg volna az, ha pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy ez miért van így.

    Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

     De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresztények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban maradnak.

     Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolába járást, s inkább a templomban imádkozva, megvárta a tanítás végét, s úgy ment haza, mint aki az iskolából jött, miután megtudták, hogy melyikük fog hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek tartotta, hogy olyasmit tegyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a földön. Az nem jutott eszébe, hogy bármilyen hamar is vége lesz földi életének, addig is példát kellene adni társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.

    Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek vele benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadályozza.

    Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, amely éppen a világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és embertelen módon kötözi meg, használja fel a hiszékeny emberek és a különböző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is példa az emberiség eddigi történetében.

    A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy autóbusz szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos sebesült! Mit gondolsz? Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi fog történni, mi lett volna a következménye? Gondolod, hogy növekedtek volna ennek az ismeretnek birtokában a szeretetben? Mondom neked, nem!

    A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jövőről. Még attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 'jajistenemezés', a bajok elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, miután elkezd rá sütni a Nap.

    Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benneteket még ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az is, hogy ennek eléréséhez komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát kegyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni, de mindaddig, amíg nem fogadjátok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes boldogítóan gondviselő Isten lenni számotokra!

    Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fogják megrázni a világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak adni, hanem még bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy nem történt tragédia, hanem amiatt bánkódnak, hogy nem jött be jóslatuk. Mindezek után sem szoktak bűnbánatot tartani, sem azt, hogy bevallanák, átrázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb magyarázatokkal, - pl. lelkileg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni bizonyítványukat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.

    Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Legyetek készek, mert amikor nem is gondoljátok, akkor fog megtörténni mindez. Az a katasztrófa minden fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretetnek a fényét, amelyről ezt mondottam: 'Tüzet jöttem hozni a földre, s mi mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)! Legyetek ébren! Szavaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kioltja a félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító irgalmasságát!  35 /3635