Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hadsereg

Kérdező:  Uram! Most egy kétoldalas levél kérdéseit teszem Eléd. Aki kérdez, kezdő embernek tudja magát, s szeretné nagyon megtanulni Tőled, hogy további életét és édesanyja életét hogyan tudja harmóniába hozni?

HANG:  ...................

Egy kérdésére Édesanyádnak még válaszolnom kell. Válaszolok akkor is, ha nem érti most meg szavaimat. Hiszem, hogy e válaszomat sokan fogják majd olvasni, s lesznek nyitott lelkek, akik tanulni fognak belőle.

Kérdése a katonaságnál szolgálatot teljesítő, majd fogság­ba került férjével van kapcsolatban.

Drága Gyermekeim! Nekem a világon semmi közöm a katonasághoz. A katonaság a Sátán és a ti művetek. A Sátán egy­értelműen gyilkos. Ti ott a katonaságnál vagy jó- vagy rosszin­dulatból vállaljátok az embergyilkolás mesterségének megtanu­lását. Legtöbben jóindulatúan. Engem a jó szándékotok sem ké­pes a rossz oldalra állítani.

Nagyon örültem annak, mikor köreitekben fiatalok inkább vállalták a börtönt, mint a kaszárnyát. Inkább vállalták, hogy büntetett előéletűeknek legyenek bélyegezve, s így már előre megterheljék földi jövőjüket, de a KŐTÁBLA ötödik parancsát meg nem tagadták.

Ezek a fiatalok tudták, hogy inkább kell megvalósítani azt, amit ÉN kívánok, mint engedelmeskedni embereknek. - Ismétlem! A kaszárnyák világához Nekem semmi közöm sincs. Ami ott történik, az az ördögtől és tőletek van.

Nem igaz az, hogy az Isten abszolút értelemben mindenható! Aki ennek ellenkezőjét állítja, az valójában nem is tudja, mit beszél, mivel csupa ellentmondást állít. -

Az Isten a Földön a gonosszal szemben kiszolgáltatott! A SZERETET az ilyen! Nektek, akik azt tanultátok, hogy Isten vigyáz rátok, nektek meg kell tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, különben elvesztitek Őt. Aki nem vigyáz a SZERETETRE, az szeretet nélkü­livé válik.

Én, mint Isten mindenütt jelen vagyok, még a pokolban is, de csupán létbentartó módon, és nem erkölcsileg. Csupán így vagyok jelen a kaszárnyákban is. Ott senkit sem tudok boldogí­tani. Ott erkölcsileg nem vagyok jelen. Onnan éppen ti, akár jó, akár rosszhi­szeműleg, éppen ti zártok ki Engem.

Ami tehát az említett édesapával történt, abba Én nem vagyok belekeverhető. Nem, mert különböző hadseregeknek, a Sátán akaratával megegyező szándékú emberek cselekedeteinek a következménye az, ami vele történt. S az ilyen szándékú emberek csoportjába az ott lévő jó szándékú emberek is beletartoztak és beletartoznak.

Ha pedig még ezek után azt kérdezed, hogy mindezt Én miért engedtem és engedem meg, hát akkor csak azt mondom, olvasd el párszor e neked írt sorokat, s meg fog világosodni előtted, hogy az Istent szeretőknek éppen azért válik minden a javukra - még a börtön is, sőt még a keresztre feszítés is (Lk 24,26) –, mert képesek dönteni az általuk meglátott jó mellett minden külső és belső kényszer ellenére is.

Nagyon szeretlek benneteket. Higgyétek el, hogy minden javatokra válik, ha úgy szerettek Engem, hogy Értem vállalni tudjátok a szeretet ÚTJÁT is! 2 /100

 

 

Kérdező: Kazettán küldtük el kérdéseinket. 1. Szeretnénk magyarázatát kapni azoknak a parajelenségeknek, melyeket tapasztalunk családunkban. Tárgyak változtatják helyüket, színüket, alakjukat. Hangok hangzanak, melyek forrását nem tudjuk. Talán átok, rontás van rajtunk. Ezt egy jós meg is állapította, de megszüntetni nem tudta. Író barátunk óv bennünket a templomtól, temetésektől, tehát a tömegtől, mert médiumi képességeink vannak. Sokat olvastunk, tanultunk olyan könyvekből, melyek erre vonatkoznak. Szervezetünket kitisztítottuk a méregtől böjt által, s már húst nem eszünk. Halottak is  megjelennek nálunk. Szeretnénk jobban beavatódni a delejezésbe, magnetizálásba, demagnetizálásba, s így tudnánk jobban segíteni másoknak.

HANG: Valóban tágra nyitottátok szívetek, lelketek, szellemetek kapuját olyan erők felé, melyeket még nem ismertetek, s most komoly probléma számotokra az, hogy hogyan is lehetne rendet teremteni magatokban, környezetetekben, tehát külső és belső világotokban.

Meg kell mondanom, hogy vigyázatlanságotok miatt vagytok olyan helyzetben, amilyenben vagytok. Én mindent meg szeretnék tenni értetek, de szempillantás alatt nem lehet semlegesíteni azoknak az erőknek hatását, melyek közös ügyüknek tekintették azt, hogy elérjék céljukat, s megzavarjanak benneteket.

Úgy jártatok lelkileg, mint valamikor az aranyláz idején jártak azok, akik semmiféle áldozattól nem riadtak vissza annak reményében, hogy kincseknek juthatnak nyomára. Ti is szomjas, kiszáradt lélekkel vágyódtatok a földi élet dimenzióit túlhaladó világ megismerésére, annak reményében, hogy boldogságotokat, melynek forrását itt a földi létben nem  találtátok meg, majd föllelitek túlvilági titkok és erők megismerésében és birtoklásában.

Meg kell mondanom azt is, hogy ez a vágyatok nagyon is természetes, mert nem arra teremtettelek benneteket, hogy a mulandóságban találjátok meg az örökkévalóságot, hanem arra, hogy az örökkévalóságot birtokolva éljetek a mulandóságban. Tehát Én vagyok annak okozója, hogy szívetekkel is látni akartok, s hallani akartok benső fülekkel olyan tanításokat, melyek meghaladják a földhöz ragadt képzelet minden próbálkozását, minden erőfeszítését.

Ti nagyot szaladtatok előre anélkül, hogy a megtett utat megfelelő módon beépítettétek volna életetek menetébe. Úgy jártatok, mint az a hadsereg, mely behatol mélyen egy idegen ország területére, s az előrehaladás mámorában nem szán időt arra, hogy az elfoglalt területeket okos rendszerezéssel közigazgatása alá rendelje. Így aztán az élen haladók nem támogatást és rendet, hanem ellenséges hátteret hagyva maguk után olyan súlyos helyzetbe hozzák magukat, hogy előttük is, mögöttük is ellenséges, ártó erők nehezítik minden csapatmozdulatukat.

Nem az tesz jót, aki sokat markol, hanem az, aki amit markolt, azt meg is emészti, s nem markol addig, míg ez meg nem történt.

Nekem most vállalkoznom kell arra, hogy lépésről lépésre megmutassam, hogyan tudtok úgy gazdagodni az eddig szerzett szellemi kincseitek által, hogy e kincsek elsősorban titeket töltsenek el békével, boldogsággal, a hazataláltság örömével.

Ezt Én meg fogom most kísérelni. De azt nem tehetem meg, hogy hallgassatok is Rám. Ahogy eddig is szabadságotok felhasználása kellett ahhoz, hogy oda jussatok, ahol most vagytok, úgy az is szabadságotokra van bízva, hitelt adtok-e  szavaimnak vagy sem.

Először is tudnotok kell, hogy bármilyen rozoga egy épület, az első lépés nem az épület lebontása, hanem új anyagok beszerzése kell hogy legyen. Ha már megvan az új, akkor lehet eltávolítani azt, ami fölött már eljárt az idő, s lehet helyébe rendezni, helyébe építeni az újat.

Nem szabad belemenni abba, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsétek.

Mint említetted, ti indulásban a római katolikus egyházhoz tartoztatok, s most sem vagytok olyan értelemben külön szekta, hogy bárki is bekebelezhetett volna benneteket. Mivel a rossz nem más, mint egy elrontott jó, ezért abban a vallásban, amelybe akár tudtotok és akaratotok nélkül kerültetek, meg kell látnotok, hogy mi az a jó, ami ott elromlott. Ne mondjátok, hogy minden. Ez így nem igaz. Ha minden elromlott volna benne, akkor már nem lenne. A rossz a jónak a hiánya. Mint a sötétség a fény hiánya, a hideg a meleg hiánya. Én nem tartok létben olyat, melyben semmi jó nincs. Még a pokolnak a léte is jobb, mint a nemléte. De ebbe most  nem mélyedek bele.

Egyházatokban feltétlenül jó, hogy a Bibliát szentnek tartja, és az Én tanításomhoz ugyan sok mindent hozzátett, amit nem kellett volna, de tanításomból úgy  el nem vett semmit, hogy azt lényegesen csonkította volna. A katolikus egyház és a többi egyházak között az egyik különbség éppen az, hogy a katolikusok hozzátettek, fölhígították, a többiek pedig valamit elvettek tanításomból. Ha már most van bátorságotok használni józan eszeteket, akkor könnyen rájöttök arra, hogy ott, ahol úgy torzították el tanításomat, hogy hozzátettek, fölhígították, ott nagyobb esély van a teljesség rátalálására, mint ott, ahol abból valami hiányzik. Meg kell tehát látnotok, hogy mi az a MAG, mely kétezer éve meglelhető abban az Egyházban, melyet ma katolikusnak neveztek. Rá fogtok jönni arra, hogy a négy evangéliumom gondosan őrzi azokat a szavaimat, melyek által szabaddá tehet benneteket az IGAZSÁG. (János 8;32)

Nem azt mondom, hogy vizsgáljátok az írásokat, melyek Rólam tesznek tanúságot. Akik a történelemben ezt tették, azok általában nem jutottak világosságra. Én valami mást kívánok. Vizsgáljatok Engem, éspedig az evangéliumaim alapján. Éppen azért van annyi szekta és annyi félreértés, mert ezt oly kevesen merik vállalni. Pedig Velem találkozni másképpen úgy, hogy békét teremtsek szívetekben, hogy boldog harmónia legyen közöttetek, hogy a sötét erők minden fondorlata lelepleződjék, ez nem valósítható meg.

Nem papokhoz küldelek benneteket, hanem Magamhoz hívlak. Aki Hozzám jön, annak nem kell tartania a tömegtől sem templomban, sem temetésen. Sehol. Nem az embereket kell kerülni, hanem a szeretetlenséget. Tehát aki szívében szeretetet hordoz, az az Én áldásomat viszi, bárhová megy.

Nektek sem lehet más küldetésetek, mint az, hogy az Én áldásom hordozói legyetek. Ha nem Tőlem kéritek és fogadjátok el az Általam felkínált szerepet, akkor Én, aki nem vagyok személyválogató, de igenis szerepeket kiosztó  vagyok, nem tudok segíteni rajtatok. Tehát ezt mondom: ha nem Tőlem várjátok beavatásotokat, akkor bár testeteket méregteleníthetitek böjttel, de lelketekben, életetekben olyan sötét erők kínálnak fel szerepeket, melyek lehet, hogy rövid távon tetszetősnek látszanak, de csak idő kérdése, és idegileg, lelkileg teljesen ronggyá tépnek benneteket.

Amit Én kínálok nektek, az az Én szerető szívem. Ennél kevesebbet nem adok. Többet meg nem tudok adni. Tudnotok kell, hogy mennyire nem a levegőbe beszélek. Nézzetek a keresztre. Azt az életemet, melyet föláldozhattam  irántatok és Atyám iránti szeretetből, azt bizony nagyon keserves szenvedés vállalása árán is, de megtettem. Azt talán mondanom sem kell, hogy földi lénynek szeretete meg sem közelítheti az Enyémet, mely át akar ölelni benneteket.

Legalább annyit tegyetek meg, hogy VELEM foglalkozzatok! Ne csak nevemet ismerjétek, hanem életem  és tanításom tartalmát is! Főleg ezt! Ezt sohasem fogjátok megtalálni azokban a könyvekben, melyeket most oly fontosnak gondoltok, és oly nagyra értékeltek.

A négy evangéliumban leírt tanításomnál hitelesebb tanításom nincs a világon! Minden más tanítás, mely forrásként Rám hivatkozik, csak annyiban fogadható el, amennyiben evangéliumaimmal összeegyeztethető. Egyedül evangéliumaim időtállóak!

Természetesen jó az, hogy sok könyvet olvastatok, és tanultatok. De ha bármelyikben olyat találtok, ami ellenkezik az evangéliumokban föllelhető kijelentéseim bármelyikével, akkor ne az evangéliumot tegyétek félre, hanem azt, ami ezzel nem egyezik.

Nagyon szeretnék rendet teremteni bennetek, saját érdeketekben. Olyan nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll. Ez ostobaság, sőt!, ördögi gondolat! Az Engem szeretőknek minden csak a javukra válhat. Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok. Ez döntő! Ti igenis Enyéim vagytok, ha szeretet lakik bennetek. Igenis, mindenkit szeret az, akiben szeretetem él. Nem vagyok személyválogató.

Aki úgy gondolja, hogy a gonoszt nem kell szeretni, az tévedésben van. Én nem azért szeretlek benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én vagyok a jó. Nektek sem azért kell szeretni bárkit is, mert jó, hanem azért, mert ezzel tesztek tanúságot arról, hogy ti jók akartok lenni.

Aki szeret, az nem üzletel szeretetével: ezt szeretem, ezért és ezért, amazt pedig nem szeretem, azért, meg azért. Én ráragyogtatom Napomat jókra és rosszakra egyaránt. Esőt adok igazaknak és hamisaknak, válogatás nélkül. Mindenkit szívemre ölelek, aki ezt engedi. Mentsen Isten benneteket attól, hogy ti akarjátok megítélni, kire tehetitek kezeteket, kire nem, kiért érdemes imádkozni, kiért nem.

Gyermekeim! Nagyon felelősségteljes munkát vállaltam azzal, hogy kihozlak benneteket abból az ingoványból és szürkeségből, mely most körülfoly titeket. Nem rajtam fog állni, ha ez nem sikerül. Meg kell tanulnotok helyesen és valóságosan szeretni. Senki irányában nem tehettek kivételt. A papok felé sem, az oroszok felé sem, és semmiféle rendű és rangú ember felé sem.

Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket! Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.

Okosan teszitek, ha nem esztek húst, ha körülményeiteket így alakítottátok. De tudnotok kell, hogy nem az szennyezi be az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami az ember száján kijön. Az a sok gyűlöletet szító, rágalmazó, ítélkező, elmarasztaló kijelentés, mely úgy árad a szennyezett szívű ember száján kifelé, mint valami fertőző bacilusfelhő, ezek azok, melyek ártani képesek szívetek békéjének. Akik nem esznek húst, azok semmivel sem különbek azoknál, akik mindent megesznek, ami éppen rendelkezésükre áll. Én bizony húst is ettem, bort is ittam, és mégis, Nálam tökéletesebb ember nem volt még a Földön, és nem is lesz. Az étel, ital, ruházkodás, ezek mind eszközök. Válogassa meg mindenki úgy ezeket az eszközöket magának, hogy növekedni tudjon általuk a szeretetben! Mert ezt semmivel sem lehet pótolni, és ez mindent pótol.

Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Megszabadításotokra jöttem közétek. Fogadjatok el! Ne féljetek! Ne féljetek sem templomtól, sem temetéstől, sem tömegtől, de még az ördögtől sem! Ismétlem: veletek vagyok, és értetek vagyok veletek. Foglalkozzatok angyalaimmal, angyalaitokkal! Ők átjárják életeteket. Már eddig is sokat segítettek nektek, de szeretnének még többet tenni értetek. Ha kéritek, akkor általuk olyan személyekkel, és a Szentírás olyan gondolataival kerülhettek kapcsolatba, melyek lépésről lépésre gyógyítani fognak benneteket. Ha viszont ti úgy gondoljátok, hogy mintegy varázsütésre, minden rendbe jön bennetek, akkor csak sajnálattal tudok gondolni rátok, és várok tovább, hogy mikor juttok el oda, ahol átadhatom nektek az Én békémet.

Nagyon szeretném, ha áldásaim hordozói lennétek. Megáldalak benneteket, és feloldalak benneteket minden ártó megkötözöttség alól, Én, Jézus Krisztus, aki az Atyával és a Szentlélekkel egy vagyunk. Ámen. 5 /380

 

 

Kérdező: 1. A bennem megszólaló HANG ellentmondásos.

HANG: 1. Nyitott vagy a szellemvilág hatásai felé, de nincs megfelelő SZŰRŐD, mely ki tudná szűrni azokat az információkat, amelyek az ellentmondásokat okozzák. Emiatt bizonytalanodsz el, s ez csökkenti önbizalmadat is. A megoldás nem az, hogy abbahagyd azt, amit eddig jónak láttál, hanem az, hogy komoly szellemi munkával olyan szűrőt dolgozz ki, amelyen fönnakadnak azok a megtévesz­tő gondolatok, melyek eddig zavart okoztak benned.

Nincs jobb és nincs más módszer e SZŰRŐ megteremtésére, mint a komoly tanulás és az imádság. Az Én tanításom rendelkezésedre áll. Be kell ütemezned magadnak rendszeres időbeosztással a Rólam tanulást, és a Velem beszélgetést. Ezeket nem lehet megspórolni.

Ti most abban a korban éltek, amikor nagyon sok emberre kiárad Lelkem ereje, fénye. Egy hasonlattal próbálom érzékeltetni a mostani helyzetet:

Képzeld el, hogy egy hadsereg vezérkara már hosszú idő óta tudja, hogy fegyvereket fog kapni, s azt szét kell osztania a katonák között. E fegyverekből mintapéldányok bőven állnak rendelkezésükre. A vezérkarnak az volna a feladata, hogy felkészítse a katonákat. Amikor aztán a fegyverek megérkeznek, akkor csak ki kell osztaniuk e fegyvereket.

Az Én népem vezérkara, sajnos, elmulasztotta felkészíteni katonáimat, benneteket, pedig bőséges mintapéldány állt rendelkezésükre e cél érdekében. Most aztán, mikor megérkeztek a fegyverek - Lelkem kiáradása-, s kiosztásra kerülnek, ti anélkül, hogy tehetnétek róla, nem vagytok megfelelően felkészülve ennek fogadására. Így két esemény indul útra. Az egyik az, s ez látszik leginkább, hogy felkészületlenül kezditek használni Lelkem adományait, s ezzel rövid távon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony majd nagyon visszaüt. A másik az, hogy utólag vállaljátok a hozzátanulást ezekhez az adományokhoz, e fegyverek helyes használatát. Mondanom se kell, hogy ezt az utat kellene mindenkinek járnia.

A tiszta forrás kevés, de van! Meg- és felismerhető vagyok minden jó szándékú ember számára. E téren az a jó szándékú, akinek van elég alázata arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedéseit. Ezekre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Sajnos, sok a hiú, öntelt ember, akik sem tanulni, sem kritikát elfogadni nem akarnak, de akarják Lelkem adományait használni, mint a katona a fegyverét, anélkül, hogy a megfelelő kiképzés gyötrelmeit magukra vállalnák. Ara kérlek hát, tanulj, hogy legyen rend a fejedben, és imádkozz, hogy a fejedben lévő rend szívedben tudjon lakást találni magának. Mondhatnám így is: fejedben és szívedben egyaránt jelen akarok lenni, mert Én azonos vagyok tanításommal. AZ IGE TESTESÜLT MEG BENNEM! 7 /572

 

 

 

Kérdező: 1. Miért nem lehet az ember lélekben mindig boldog?

2. Miért nincs boldog családom?

HANG: 1.  Olyan nincs, hogy valaki nem lehet lélekben mindig boldog! CSAK lélekben lehet valaki mindig boldog! Ehhez két dolog kell. Legyen valami érték a birtokodban, és ez a valami legyen örök! A Földön ilyen csak egy van: a SZERETET. Ez maga az az Isten aki Bennem, Jézusban, megtestesült azért, hogy megláthassátok, milyen emberré kell válnotok ahhoz, hogy az igaz Isten, és nem az általatok igaznak vélt Isten élhessen  bennetek! Én, Jézus, azért testesültem meg, hogy ti értelmetek és akaratotok használata által, Általam,  Velem és Bennem megistenüljetek.

Igaz, a tévedés nem tesz senkit gonosszá. De tökéletessé sem! Elvben azt mondjátok tökéletesnek, aki tudja, hogy képességei és lehetőségei szerint mindent meg kell tennie azért, hogy egyre emberibb legyen. Gyakorlatban pedig azt, aki nemcsak tudja ezt, de egyértelműen erre is törekszik.

A valóság az, hogy attól még nem tökéletes senki sem elvben, sem gyakorlatban,  ha képességeit és lehetőségeit az általa emberségesnek vélt élet kiformálására a legfontosabbnak véli. Ettől csupán nagyon hatékony embernek, sőt boldog embernek  lehet őt nevezni, de ettől még ő megtévedt ember.

A megtévedt emberek több kárt, nagyobb szenvedést okoznak az emberiségnek, mint a gonoszok! Igen, mert sokkal többen vannak, s általában a gonoszok szolgálatában állnak.

A hadseregekben, a különböző vallásokban, felekezetekben élők több mint kilencven százaléka tévedésben élő emberekből áll! Gyakran még vezetőik sem gonoszok, csupán megtévedtek! Tehát jóval kilencven százalék fölött van a tévedésben élők száma! De azért vannak közöttük, főleg a vezetőik között, bőven olyanok, akik az ördög-atyától vannak!

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy lehetőséget kapjatok kilépni tévedéseitekből, s így felismerjétek, hogy csak és kizárólag csak az az emberséges ember, aki engedi, hogy Én, Jézus, úgy, azzal az erkölcsi magatartással éljek benne, amilyen emberi, erkölcsi magatartással éltem názáreti ács koromban.

2.  Az előzők alapján már megérted, hogy nincsenek boldog családok, csak boldog emberek. De ezek a boldog emberek csak akkor válnak áldássá a Földön, ha Engem, Jézust, elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak.

Kérdésedre, hogy miért nem ilyenek a családok tagjai, csak azt tudom mondani, mert megtévedt emberek vagytok, és nagyon kevesen vannak olyanok közöttetek, akik az igazságot szeretetben, a szeretetet igazságban akarnák képviselni. Az IGAZSÁG Én vagyok! 31 /3218

 

 

Kérdező: HOL AZ IGAZSÁG?

A sok információ közül melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: „Kedves Barátaim!

Mérhetetlen sok információ árasztja el ma tudatotokat a tekin­tetben, hogy honnan jöttetek, miért jöttetek, hová tartotok. A médiák és a különböző előadók szinte versengenek azért, hogy minél érdekesebben tálalják elétek a honnan, miért, hová kérdésekre adott válaszokat. Ugyancsak kapkodhatjátok a fejeteket, ha mindenre reagálni akartok, ha mindent fel akartok mérni, be akartok fogadni.

De ne gondoljátok, hogy ez most van először így az emberiség történetében. Ó nem! Pilátus, aki előtt álltam, s bejelentettem, hogy tanúságot jöttem tenni az igazságról, azért kérdezte szkeptikusan: „Mi az igazság?”, mert akkoriban is sok filozófus, értelmiségi tette pontosan azt, amit most a médiák, a jelenlegi szónokok, előadók. Mindegyik arról beszélt, hogy ő az igazság bajnoka, és aki reá hallgat, az átveheti tőle, és lenyelheti általa a bölcsek kövét.

Nincs új a Nap alatt. Csak a ruhák, az öltönyök változnak. Az ember marad ugyanaz, csak egy kicsit bonyolultabb környezetben érezheti magát, mint voltak ősei. Ennek oka ma is az ember gondolkodásmódja.

Azok a találmányok, amelyek egyre több embert tesznek feleslegessé a gazdasági termelésben, lehetővé teszik azt is, hogy egyre többen akarják magukat tökéletesíteni az egymást becsapásban. Ez vezet szükségszerűen az egyre komplikáltabb élethez. A komputerek és az általuk vezérelt gépek, robotok előnyerői lettek a mulandó életnek, és ezeknek szolgálatában áll az ember! Ott lett szolgává, rabszolgává, ahol úrrá akarta tenni őt az Isten!

Ebből az ördögi körből csak ott és úgy van kiút, ahol az emberek ráébredve istengyermeki méltóságukra, a szeretetszolgálat vállalásával egyidejűleg uraivá válnak az ember alatti világnak, és egyszerűségükkel kezdik felszámolni a már szinte átláthatatlan komplikáltságot, tehát egyre értelmesebb élet magvait hintik el! Ez az elvi alapja Isten országának, a szeretet-közösségeknek a Földön.

Eljöttem közétek. Eljöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. E tekintetben Köztem és a régi és mostani bölcsek között a nagy különbség az, hogy a bölcsek fölfedeznek bölcsességeket, Én pedig elhoztam nektek, vagy inkább így mondom: Velem elérkezett hozzátok az a bölcsesség, mely által képesek vagytok rátalálni életetek értelmére, tehát arra, hogy honnan, miért, hová?! Aki befogad Engem, az befogadja az Én békémet, amely elválaszthatatlan útitársa lesz annak, akiben működhetem, akiben kifejthetem az ÖRÖK SZERETET földi mását!

Eljöttem hát közétek, hogy le tudjátok nyelni a bölcsek kövét, vagyis be tudjatok fogadni magatokba Engem. E lenyelés a szó legszorosabb értelmében megvalósul akkor, amikor az utolsó vacsora emlékezetére magatokba fogadtok Engem. Természetesen itt sincs szó automatikáról. Az ételt sem elég lenyelni! Rá kell álljon szervezetetek, hogy a bevett étel életté váljék bennetek. Ha ez megvan, akkor e táplálkozásnak egészség a következménye. Egészség a félséggel szem­ben! A rezonancia törvényét be kell tartani!

Aki úgy fogad be Engem kenyér színe alatt, hogy szellemi, lelki igénye, akkor szervezete által életté válhatok benne, az egészséges lesz, mivel megszűnik benne minden félelem! Azért szűnik meg, mert aki hiszi, hogy Engem fogadott be, annak tudnia kell, hogy nagyobb AZ, aki benne van, mint aki kívüle van (János első levele 4;4)!

Az igazság megszabadít titeket (János 8;32)! Pontosan ez a megszabadító igazság vagyok Én! Nevem azért megszabadító, lényem azért igazság, mert mindannyian arra vagytok teremtve, ezért jöttetek le a Földre, hogy igent mondjatok a Bennem megjelent erkölcsi igazságra, vagyis arra, hogy nem elég tudnotok azt, hogy igazságra vagytok teremtve! Tudnotok kell azt is, hogy ezt az erkölcsi igazságot hogyan kell megélnetek. Ezt Nélkülem soha senki nem találhatta ki, mert mindannyian olyan megterhelt önzéssel jöttetek le a Földre, hogy még  a legbölcsebbek is csupán felfedezhettek valamit abból, ami Én vagyok, de nem élhettek le Engem előttetek, javatokra. Ezt egyedül Én voltam képes megtenni. Ezért telt be Velem az idő, ezért érkezett el Velem az Isten Országa, ezért mondhattam, hogy maga az életem a tanúság az igazságról, ezért maradtam itt közöttetek étel formájában is, és ezért mondhattam azt, hogy amikor eljön a Vigasztaló, tehát a Lélek, a Szentszellem, Ő az Enyémből veszi azt, amit napra készen átadhat nektek!

Értsétek meg tehát, értetek jöttem le a Földre! Irántatok való szeretetem ezt mondta: Kerül amibe kerül, lehetővé teszem számukra azt, amire teremtődtek. Egyszer volt egy lehetőségük. Azt elrontották. Általam állapotszerű lehetőséget kapnak arra,  hogy megtalálják Bennem boldogságukat!

Csak az talál rá az IGAZSÁGRA, aki RÁM talál. Egyedül Én vagyok az AJTÓ! Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam!

Ha aztán valaki RÁM talált, akkor Tőlem elindulva találkozhat olyan részigazságokkal, amelyeket már tud HOZZÁM igazítani. De fordítva nem megy! Nem az igazságkeresők találnak Rám, hanem az Engem keresők találnak az IGAZSÁGRA! Engem pedig az keres, aki engedi, igényli, hogy Én keressem és találjam meg őt! Tehát nyitott abban az irányban, amelyet szíve szeretete, tehát a két főparancs tartalma felkínál számára.

Csak akkor jársz helyes úton, csak akkor kerülöd ki a földi élet tévútjait, ha ez a mottód: Jézus van, Jézus létezik, Jézussal lehet találkozni, Jézussal akarok találkozni, tudni fogom, hogy Vele találkozom, amikor Vele találkozom, és nem hamis Krisztusokkal, mert olyan nyitottságot teremt bennem a Vele való találkozás az egyre jobb irányában, amely teremtő erőt ad át arra, hogy soha senkinek ne ártsak, hogy mindig mindenkinek megbocsássak, és segítsek ott, ahol segíthetek!

Jöjjetek HOZZÁM mindnyájan (Mt 11;28)! Erre kértem és kérek ma is mindenkit! Ne keress magadnak kifogásokat! Ne mondd, hogy nem érsz erre rá! Nincs annál fontosabb életedben, mint az, hogy Velem találkozz már földi életedben. Boldog és örök élete csak annak lesz, aki már itt a Földön találkozott Velem! A halál semminek sem kezdete, hanem folytatása valaminek! Folytatása annak az iránynak, amelyet földi éltedben vállaltál! Vagyis hogy befelé vagy kifelé indulva akartad megtalálni boldogságodat. Aki kifelé indult, és ebben merevült meg, az a halálban a külső sötétség birodalmában találja magát. Aki befelé indult, és ebben az irányban maradt hűséges, az a tükör által homályban látás világából eljut az élet világosságába, a világosság életébe!

A múlt kísért benneteket abban a nosztalgiában, amely azt akarja elhitetni veletek, hogy ne akarjatok okosabbak lenni a papoknál.

Valamikor azt mondottam, hogyha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét, és természetesen a papokét is, nem mehettek be a mennyek országába (Máté 5;20)! E kijelentésem ma is érvényes.

Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpapok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, „hivatalból” a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16;18-23)! 

Az, hogy ezek az urak Egyházam fejlődésének kerékkötői, akkor is igaz, ha tele vannak jó szándékkal, és tudatlanságukban mentesülnek a személyi felelősség alól! Olyasmit akarnak konzerválni, aminek lényegéhez tartozik az állandó megújulás. Csak azt hangoztatják, hogy kellenek az engedelmesek, hogy álljon a világ, s hallani sem akarnak arról, hogy ezáltal a fejlődés kerékkötői. Azért hangoztatják annyira az engedelmességet, mert létérdekük, hogy legyenek olyanok, akik fölött feltétlenül uralkodhatnak! (Az igazsághoz tartozik az, hogy a történelemben a főpapok között volt egy-két kivétel, akik igyekeztek Hozzám, Jézushoz, igazítani rendeleteiket. Ezek halála után óriási erőfeszítések történtek, hogy nemcsak egykori rendeleteik, de még létük is kiiktatódjék az emberek tudatából).

Amint megszűnne a katonaság, ha csak katonatisztekből állna a hadsereg, úgy megszűnne a hierarchia is, ha az Egyház csak főpapokból állna. A hierarchiának tehát létérdeke, hogy legyenek olyanok, akik úgy gondolják, hozzájuk nem, csak főnökeikhez szólhat az ő érdekükben is a jó Isten! Hozzájuk csak akkor szólhat a Jóisten, ha előbb engedélyt kér és kap a hierarchiától. Újra mondom: Az uralkodással a sátán épült be egyházamba!

Egyházamban semmi közöm ahhoz, aminek uralkodás íze, szaga van! Egyházamba beletartoznak a püspökök és a pápa is, de a legkevésbé segítik Egyházamban az Én életem megvalósulását!

Gondoljátok csak meg! Amikor egy főpap megjelenik valahol, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét, tehát közölje a Szentlelket. Mi történik ott? Mihelyt ez megtörtént, legkevesebb kilencven százaléka a megbérmáltaknak már feléje sem néz a templomnak, és az Én szentségi jelenlétemnek! S mindennek ellenére, még véletlenül sem jut eszükbe, hogy hátha nem is a Szentlelket közvetítették?! Ha valaki kezd gondolkodni, akkor arra a következtetésre jut, hogy vagy nem ösztönöz a Szentlélek a szentmisére járásra, vagy nem a Szentlelket kapták a bérmálkozáskor a megbérmáltak.

Gondoljátok csak  meg! Ha egy rendszer vagy személy csalhatatlannak tudja magát, akkor az már eleve, hivatalból párbeszédképtelen, elhatárolja magát a tanulástól, mivel értelmetlen számára ez, ha egyszer csalhatatlan. Nem vonható felelősségre sem, tehát nyugodtan felelőtlen­kedhet, mivel ő csalhatatlan. Egyházam hatalmasai ilyennek tudják magukat! Még soha nem fordult elő, hogy bűnbánatot tartottak volna olyan értelemben, hogy lemondtak volna a csalhatatlansági elképzelésekről, uralkodási ambícióikról! Legjobb esetben az fordulhat elő, hogy valamelyik főpap egy-két évszázad elteltével bevallja, hogy egyik elődje olykor nem az evangélium szellemében járt el. Olyan nem történhet, hogy esetleg ő olykor nem az evangélium szellemében járna el. Talán majd pár száz év múlva sülhet csak ki e turpisság.

Amikor emberként jártam közöttetek, akkor ennek a társaságnak ezt mondtam: „Ti az ördög atyától valók vagytok Jn 8;44!” Ez áll ma is! Mindaz, aki Elém helyez bármilyen intézményt, az nem Tőlem van! Az pedig kifejezetten sátáni propaganda, hogy éppen uralkodás által akar valaki Nekem életteret biztosítani. Nekem az biztosítja az életteret, ha engednek Engem szabadon működni bennetek, és nem az, ha felülről, a hatalmasok által kiötölt törvényekkel, rendeltekkel akarják Nekem előírni, hogy hogyan és miképpen működjem, hogy ők áldásukat adhassák a kedves, engedelmes, a józan gondolkodásról lemondó hívekre!

Mindaz uralkodni akar Rajtam, aki azt mondja, hogy úgy szolgál Engem, hogy csak rajta keresztül nyilvánulhatok meg csalhatatlanul. Az kifejezetten egy ördögi trükk, hogy pontosan ezáltal szolgál Engem. Engem csak az szolgál, aki minden körülmény között lemond az uralkodásról, tehát nem ő szab feltételt a szolgálat vonalán Nekem, hanem engedi, hogy ezt Lelkem végezze el mindenkiben! Nem az engedelmeskedtetés, nem a minősítés, hanem az ÉRVELÉS által!

Ha pedig valaki azzal érvel, hogy ez egyértelmű szubjektívizmus, annak kijelentem, hogy csak szubjektív mennyország van, csak szubjektív Isten van számotokra! Pontosan ezért igaz az, hogy e szó:  Isten, nem tulajdonfőnév, mivel ahány ember, annyi istenkép!  Kérdésben csak azt lehet feltenni, hogy ez a szubjektív Isten azonos-e az Én szubjektív Istenemmel, vagy sem?! Az Én lábmosó istenképem szöges ellentétben áll a hierarchia által képviselt fejmosó, minősítgető, kiközösítéseket alkalmazó, önmagát mindig az első helyre föltoló viselkedési formával! Gondoljátok meg, miképpen osztogatják e hatalmasok egymásnak a különböző rangokat, címeket, s a kényelmes földi életet biztosító, kevés munkával nagy gazdagságot felkínált plébániákat, állásokat! Gondoljátok meg, hogyan erőltetik rátok saját embereik tiszteletét a különböző tisztelendő és főtisztelendő, stb. megszólításokkal!

Ó drága gyermekeim! Vak vezetőitek olyan világtalan világba vezettek benneteket, melyben a sötétséget kell fénynek nevezni, az értelem fényét el kell oltani, ahol a becsület és a tisztesség a protekciónak a függvénye!

De bízzatok! Igaz, hogy nem lehet sorsotok különb az Én sorsomnál, de nem a földi életé az utolsó szó! A versenyzőknek nem a fogadók osztják ki az érmeket. Ha pedig a fogadók teret adnak a megtévesztés szellemének, akkor biztos, hogy legtöbben közülük VESZTES­KÉNT hagyják el a pályát! Ez történik az Én Egyházam küzdőterén! A díjkiosztó Én vagyok, s a nagy tömeg pedig, ha nem vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást, akkor a megtévesztés szellemére hallgatva voksát azokra teszi, akik a földi életben az első helyek megszerzésén fáradoztak, s akik a díjkiosztáskor még csak dobogó-közelbe sem kerülhetnek!

Az Én lelkem a szabadság lelke (2Korintusi levél 3;17)!

Újra mondom: Bízzatok! Ha szívetekkel Hozzám tartoztok, akkor az Egyházamba beépült sátáni hierarchia sem árthat nektek! Csak maguknak árthatnak! Ti mindenképpen csak nyerhettek! Ez a MEGVÁLTÁS! Az a MEGVÁLTOTT, aki a szív szemével rálát arra, hogy ő csak jól járhat, ha Isten gyermekének tudhatja magát. Az a MEGVÁLTOTT, aki egyre jobban megéli azt, hogy többet ér a verebeknél! Ezt most hitben kell hordanotok. El kell hinnetek, hogy Én legyőztem a világot Jn 16,33. Tudom, nem könnyű ez. Nem könnyű hinni egy kereszten vergődő, haldokló embernek akkor sem, ha ő Isten Fiának mondja magát!

Még föltámadásom tudata sem elég arra, hogy elérjétek azt a lehető legnagyobb boldogságot a Földön, amit szívbékének lehet nevezni. Szükséges a Velem való kapcsolat MEGTAPASZTALÁSA! Amint szükséges volt az mindenkor a mindenkori tanítványaimnak. Engem megtapasztalás nélkül, nem lehet tanúskodni Rólam. A főpapok ezért nem tudnak Rólam tanúskodni, mert nem Engem, hanem egy hatalmi szervezetet tapasztaltak meg, s így csak arról, annak dicsőségéről tudnak tanúskodni. De enyéimnek tudniuk kell, hogy a mulandó dicsőség akkor is mulandó dicsőség, ha azt pápai tiarával a fején képviseli valaki. Nagyon a feledés homályába süllyedt egyik gyermekemnek az a jelképes cselekedete, amikor szegényes köpenyét terítette rá az egyik haldokló főpap vacogó testére!

Én, Jézus, csak az alázatos lelkeket tudom szívemre ölelni. Azt tudnotok kell, hogy nem az az alázatos, akik gyakran köpködi magát, hanem az, aki a meglátott jóért minden gyalázatot vállal, s közben mindig nyitott a jobb irányában. De ez a bizonyos jobb, nem valami parancs által születik, hanem érvek alapján.

Megáldalak benneteket, hogy az Általam, Jézus által, elmondott és bemutatott szeretetet mindig igazságban, és az igazságot pedig mindig szeretetben tudjátok megélni és továbbadni. 35 /3682

 

 

Kérdező: 2. Hogyan lehet erős hadsereg ott, ahol annyian nyomorognak?

HANG: 2. Egy hadsereg fenntartása nagyon sok anyagi áldozatot igényel. Ha egy ország vezetői nagyobb hangsúlyt fektetnek saját hatalmuk biztosítására, mint népük jólétére, akkor bizony az történik, hogy amint erősödik a hadsereg, úgy növekszik a nép nyomora. De az ilyen országban is igaz az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Isten a szeretet körén belül valóban mindenható, vagyis az övéinek Gondviselője (Mt 6,25-34 ~ Lk 12,22-32)! 40 /4333

 

           

******************************************************

Hadsereg: 2 ~100, 5 ~380, 7 ~572, 31 ~3218, 35 ~3682, 40 ~4333.