Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hamvazószerda

 

Kérdező: Uram! Kérlek, mondj valamit hamvazószerdáról, a nagy­böjti időszakról papjaidnak.

HANG: Nem csupán a nagyböjti hangulat mondatja Ve­lem  azt, amit most hallani fogtok Tőlem. Szomorú, nagyon szo­morú valóságot tárok most elétek.

     Istenérvnek szoktátok mondani Egyházam isteni erede­tének igazolására azt, hogy még a papok sem tudták tönkreten­ni. Ez bizony nem így van. Tönkre tudtátok tenni, mint ahogy tönkre tudtak tenni Engem is földi életemben, és teszitek ezt ma is. Beiszaposodtak azok a források, melyek eddig éltettek benne­teket.

    Az imádkozást, főleg a magánimát, fölösleges időtöltés­nek tartjátok, a Breviári­umról ne is beszéljek. De a szentmisék, és általában a szentség-kiszolgáltatások sem szolgálják azt a célt, hogy emberi kapcsolataitok Bennem elmélyültebbek legyenek. Van-e egyáltalán használat­ban olyan eszköz nálatok, mely e célt szolgálná?

     És hogy álltok a közösségeitekkel? Bizony vannak orszá­gotokban olyan közösségek, melyek jobban működnek nélkü­letek mint általatok. Még mindig fensőbb-rendűségeteknek a tudata határozza meg legtöbbször életviteleteket. Ti magatok fogalmaz­tátok azt meg, hogy akinek közületek nincs családja, annak álta­lában nincs felelősségteljes munkaviszonya sem. Viszont minden mása meg­van. Főleg pénze! Pedig az tényleg az ördög trágyája. Ettől bűz­lik sok papi lélek.

    Akit igazán szeretünk, azzal törekszünk együtt érezni. Er­re bőséges példát adtam annak idején. Az egész nagyböjti idő­szak arra szólít fel benneteket, hogy próbáljatok együtt érezni Velem. Egyházatokban csak kettő szigorú böjti nap van évente. Az egyik éppen hamvazószerda. Ennek olyannak kellene lennie, mint egy mű nyitányának. Benne kellene dobognia szívetek min­den jó szándékú elhatározásának afelé, hogy most aztán igazán együtt akartok Velem érezni.

     Itt most nem csupán azokról a kétezer évvel ezelőtt történt eseményekről van szó, melyek Engem emberileg valóban tönkretettek a földön, hanem a mai fájó jelenlétem helyze­téről köztetek. Köztetek, akik bátorkodtok kijelenteni, hogy szolgálni akartok Engem.

     Valljátok meg önmagatoknak őszintén: hány­szor és hogyan beszéltétek meg velem idő- és szeretet-elszámolá­saitokat az elmúlt év hamvazószerdája óta, ha egyáltalán voltak ilyenek? A lelkigyakorlataitokon tett elhatározásai­tokról nem is beszélve.

    Nagyon szeretlek benneteket. Ez nem kétséges. De ettől ti még sem jobbak, sem boldogabbak nem lesztek. Pedig erre te­remtettem minden embert, tehát benneteket is. Ezért vállaltátok nyomorult földi élete­tek sorsát. Nálam nincs kivételezés. Nem kívánhatok papjaimtól semmivel sem kevesebbet, mint egy több­gyermekes családapától.

    Legalább odáig jussatok el nagyböjt folyamán lelki­leg, a­meddig  valamelyik nagycsaládos jó barátotok. Legalább akkora fele­lősséget érezzetek önmagatok iránt, ha már más iránt nem érez­tek.

    Sorsom köztetek tőletek függ !!!" 2 / 129.

 

 

Kérdező: 1. A böjtről kérdezem a HANGOT.

HANG: 1. Általánosságban csak három böjt az, ami Tőlem származik.

     Az egyik az a szigorú böjt, amelyet egyházatok előír. HAMVAZÓSZERDA és NAGYPÉNTEK! E két nap elvárom tőletek, hogy háromszor egyetek, egyszer lakjatok jól, és húst ne egyetek e két napon.

    A másik az, hogy advent és nagyböjt idején péntekenként húst ne egyetek.

    A harmadik, amit nem kívánok, de dicséretesnek tartok az, ha szerdán és pénteken kenyéren és vízen böjtöltök.

    E hármon kívül csak lelki vezetőtök beleegyezésével vállaljatok böjtöt. 37 / 3994.

    

 

Kérdező: Uram! Kissé nyugtalanná tett az a kazetta, amit Kecske­métről küldtek, s mely szerint a Te velem közölt kijelentéseid, melyek számomra szentek és igazak, nem megfelelő súlyozással fogalmazód­nak meg.

    A kérdező tőlem idézőnek mondta e kijelentésedet, amelyet Márk evangéliuma 7-dik fejezetének 14. versétől így mond­tad: "Hallgassatok rám, és értsétek meg: nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik." A 18-dik versben ezt még jobban kiéle­zed. A kérdésre választ váró vagy egyáltalán nem ismeri tanításodat, s ez mentségéül szolgálna, vagy rosszhiszemű, mivel a Te kijelentése­det határozottan visszauta­sította.

    Tudom Uram, hogy amit Te mondasz, az úgy is van. Azt is tudom, hogy az ősellenség keveri az igazat a hamissal. Előttem tisztán megvilágosodott, hogy nem Te beszélsz a kazettáról beszélőben, mivel abban van olyan is, ami helyes, és van olyan is, ami szinte istenkáromlás. Pl., hogy a húsevőben nincs az Atya.

    Jézusom! Te mondtad, hogy jönnek majd hamis krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. /Máté 24;24./ Itt most ez jelent meg, mivel ellentétét mondja annak, amit Te evangéliumaidban mondtál. Számomra ez azért nyugtalanító, mert az általam nagyon tisztelt kérdező Tehozzád fordult, és nem Te válaszoltál, hanem valami más szellem a Te nevedben. Uram mentsd meg a kérdező testvéremet az ilyen alattomos ámítóktól, akik Rád hivatkozva mondanak ellenedre!

HANG: Ne engedj annak a sötét felhőnek, mely elindult akkor feléd, mikor kezdted hallgatni a kazettát. Te vállaltál negyven napos igazi böjtöt, mikor erre kértelek. Sem a kazettára beszélő, sem az ott jelenlévők még csak meg sem közelítették az igazi böjt lényegét annyira, mint te akkor megta­pasztaltad. Ne engedj annak a kísértésnek, mely képes elvinni a lényegtől. Te még hamvazószerdán is, tehát olyan napon, mikor a te egyházadban szigorú böjt van, ettél egy családnál rántott húst, mert mondtam akkor, hogy most ezt kívánja a szeretet. Az ott megnyilvánuló szabadságod e témában az Én Lelkem jelenlété­nek volt a  jele /2. Kor. 3;17./.

     Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. Természetes, hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De, ha arra gondolsz, hogy milyen vitád volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, s aki feleségét és öt gyer­mekét elhagyta egy másik nő kedvéért, s aki vegetáriánusságával ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetetlennek, ha erre, és ehhez hasonlókra gondolsz, (nem egy ilyen esetről tudsz), akkor megérted, hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása nincs a gyakorlati szeretet rovására.

     Sajnos azt kell mondanom, hogy bár testileg kétségtelenül egészségesebb a húsnélküli ételek fogyasz­tása, mint a húsételeké, de ez az egészség csak, és kizárólag csak a testi állapotra vonat­kozik. Vannak beteg testű szentek és van­nak egészséges testű ördögök a földön. Gondolj csak arra az as­szonyra, aki éppen ott, ahol te plébános voltál, szinte minden vasárnap kiült a kapuja elé, és gúnyolva kiabálta meg azokat, akik templomba mennek, mond­ván:" Nézzetek engem, már elmúltam kilencven éves, soha beteg nem voltam, orvosra sohasem volt szükségem, pedig templomba nem jártam, s csak röhögök a ti isteneteken, akihez ti jártok. Nekem semmi bajom sincs!"- Emlékszel, hogy mit ártott ez az egészséges testű szerencsétlen ott mindannak, amit te Rólam továbbadni akartál?!

    Mit mondjak hát? Aki úgy gondolja, hogy jobban tud szeretni, ha olyasmit eszik, amit a kazettáról hall, az tegye azt, de ne higgye senki, hogy attól lesz valaki állat-ember, mert húst eszik. Én, az Istenember sokszor ettem húst, és bizony egyáltalán nem csináltam ebből soha problémát. Problémát ebből mindig a farizeusok csináltak.

     Benne élek a húsevőben, ha szeret, és nem élek a nem húsevőben, ha nem szeret. Ezt így fejeztem ki:" Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála."/Jn. 14;23/. Tehát nem azt mondtam, hogy aki nem eszik húst, ahhoz megyünk. Nem ez a feltétel. A feltétel ez:" Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szere­tettel vagytok egymás iránt."/Jn. 13;35./ Most nem térek ki arra, hogy mennyire teológiailag is abszurd állítás az, hogy a húsevő ember­ben nem él az Atya, ahogy ezt a kazettáról beszélő mondja.

    Azt meg vedd természetesnek., hogy az, aki a húst nem evést olyan fontosnak tartja, mint a kazettára beszélő, aki sajnos azt a látszatot kelti, mintha Én beszélnék belőle, az ilyen szellem  nyugodt lélekkel át fogja keresztelni a bort mustra, és a bárányhússal kapcsolatban is meg fogja találni azt a fogalmazást, mely óvni fogja hallgatóit a bárányhús fogyasztásától, ha ez jobban beleillik elképzelésébe. Pedig hát, akik falánk és borissza ember­nek neveztek Engem, bizony a kánai lakomán megállapí­tották Rólam, hogy olyan bort teremtettem az edényekbe, melynek minőségét sze­rintük a még meg nem ittaso­dottak szokták díjazni, tehát azok, akik még nem keverték össze a bort a musttal.

    És ne higgyétek, hogy a héber nyelvnek nincsen a mustra külön szava, azért mondták volna a bort mustnak, vagy a mustot bornak.

    Barátom!  Te soha ne másítsd meg szavaimat. Ne aggódj! Mindaddig, míg szinkronban van a benned megszólaló HANG azzal a HANGGAL, mely ismert az evangéliumaim alapján, mindaddig, míg nem kezded magyaráz­ni, hogy szavaimat nem úgy írták le, ahogy kellett volna, és nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, addig nem szabad elbizonytala­nodnod, bárhonnan is jön feléd bírálat.

    Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele étrendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha étkezési, diétás receptet.

    Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is minősí­teni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a leg­fontosabb, hanem valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagysze­rűen palástolható. Az Én tanításom lényege a szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi tanítvány, sorsában kivételezet­tebb, mint Mestere.

    Hidd el, minden arra megy ki, hogy ne kelljen Engem, mint UTAT vállalni. Ennek érdekében hamisítanak már kétezer ­éve. És ez így lesz az idők végezetéig. De bízzál! Én legyőztem a világot. Azt a világot, amit magadban hordasz. És mindaddig, míg Hozzám akarsz tartozni, addig elhiheted azt a mondatomat is, hogy az enyéimet igenis jellemezni fogja mindig az is, hogy még ha valami önmagában halálosat, mérgezettet esznek, isznak is, NEM FOG ÁRTANI NEKIK /Mk. 16; 18./. Csak az a fontos, hogy amit esznek, isznak, annak energiái - minden energia önmagában erkölcsileg semleges - az enyéim döntései alapján szeretésre, szolgálatra használódjanak fel.

     Ez a színtiszta IGAZSÁG, mely VELEM AZONOS.

   A fentiek ismeretében most már kijelenthetem: Sokkal egészségesebb a vegetáriánus étkezés, mint a húsfogyasztóké. Bár egyik sem tudhatja, hogy a holnapot megéli-e. Aki úgy gondolja, hogy jobban megért Engem, ha nem fogyaszt húst, az kövesse a kazettán elhangzottakat. Feltétlenül jól fog járni. De az Engem megértés lényegében nem  gyomor-kérdés.

    Valóban igaz megállapítás hangzott el a kazettán a követ­kező gondolatok által.: Különbö­ző tartalmakat hordoznak olyan kérdésekre adott válaszok, melyek nem azonos rezgés­számúak a felvetett kérdé­sekkel kapcsolatban.

    Az általad közölt válaszaim rezgésszáma szinte csak itt és most megvalósítandó er­kölcsi tartalmak hordo­zására hivatottak.  Valójában egész tanításom ilyen. Aki nem így kérdez, akit nem ez foglalkoztat leginkább, az a kazettáról beszélőtől jobban kaphat választ kérdéseire, mint Tőlem rajtad keresztül.

  Nagyon szeressétek egymást, s ne engedjétek, hogy sötét erők káros feszültségeket okozzanak köreitekben, s így eltereljék figyelmeteket a lényegről, a szeretésről azáltal, hogy étkezési témákba bonyolítanak benneteket. És amennyi­ben ez nem lehet­séges, higgyetek abban a jóhiszeműségben, melynek forrása ÉN VAGYOK mindegyiktekben." 3 / 183.