Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

HANG könyvek lefordítás más nyelvre

 

Kérdező: 3. Nyelv-problémáim vannak a HANG - könyvekkel kapcsolatban.

HANG: 3. Az arabok sokáig nem engedték a KORÁNT lefordítani, mert azt mondták, hogy akit érdekel, az tanuljon meg arabul. Én, Jézus, csak annyit kérek tőletek, hogy nézzetek utána, találjátok meg a lehetőségét és megvalósítását annak, hogy HANG - könyveket saját nyelveteken olvasni tudjátok! Mint tudod: Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit!

Elég szomorú, hogy szavaimat, amelyek a HANG - könyvekben nyilvánosságra kerültek, nem értékelitek annyira, hogy hiteles fordítóval lefordíttassátok! E munkát ne kívánjátok médiumomtól! Ez nem az ő feladata! Nem véletlenül rendelkezik oly rossz nyelvkészséggel, amilyennel rendelkezik! Vegyétek hát észre, hogy mi a ti feladatotok ezen a téren! 29 /2983

 

 

Kérdező: 1. Véleményem szerint a közösség pénzét a HANG - könyvek idegen nyelvre való lefordítására kellene használni.

HANG: 1. Közösségetek előtt több olyan feladat is áll, amelynek megvalósulásához pénz kell! Ide tartozik az általad megjelölt feladat is. Az használja jól az anyagi eszközeit, aki itt és most a lehetőségei és a képességei szerint a meglátott jót a legteljesebb formában képes megvalósítani, és mellette hagy magának lehetőséget arra is, ha kell, módosítson álláspontján. Az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy Lelkem mindenkiben törekszik egyértelművé tenni szándékát, és ha a ti lelketek is kész a feladatra, akkor a körülményeitekben annak megvalósulása realitássá válik. Igen, mert az enyéim körülményeinek is az Istene vagyok! A vágy nagyon messziről célozza meg a feladatot. A Velem történő napi felismerések kellenek a vágy irányába ahhoz, hogy azok értékelhető, megvalósítható feladattá váljanak. Tehát, aki megszólítva érzi magát egy feladatra, az addig tisztogassa, alakítsa, dolgozzon rajta, amíg a megvalósulás szinte felkínálja magát. Az állhatatosság és az alázat azok a lelki tartalmak, amelyek tanúságot tesznek bennetek szándékotok komolyságáról. Az anyagiak előteremtése pedig az Én gondom! Minden esetben meg tudom szólítani azokat a gyermekeimet a segítés szándékával, akik hallgatnak Rám. Senki sem szenvedhet hiányt semmiben, aki az Én szőlőmben dolgozik. Ahol egy Általam felkínált feladatnak nem valósulnak meg az anyagi feltételei, az csak azért lehetséges, mert nem anyagi feltételhez kötött, vagy azért, mert még nem jött el a feladat megvalósulásának ideje. Hogy önmagatokat és másokat becsapva ne várjatok arra a megvalósulásra, amely lehet, hogy sohasem jön el, ezért a jelen megszentelésénél nagyobb feladat számotokra nem létezik. Tehát a fontossági sorrend: itt és most mire vagyok képes, mire van lehetőségem! Hosszútávon az gondolkozzon, aki képes a jelenre építeni. Ma dől el a holnapotok! 1 /50 Való Zénó

 

 

 A HANG könyvek lefordítása más nyelvre: 29/2983, 1/50 Való Zénó

 

 

Hang terjesztése

 

Kérdező: 3. Segít-e másnak az, ha felajánlom a HANG - könyvet olvasásra?

HANG: 3. Ha tudnátok értékelni a HANG - könyveimet, akkor nem lehetne belőlük eleget nyomtatni. E könyvekben vagyok az örök BIBLIÁNAK számotokra nyelveteken megnyilatkozó gyakorlati ELIGAZÍTÓ, sugalmazott szent könyv, melyet bárhol felüttök, eligazítást kaptok életetek legbonyolultabb tévelygései közepette is! 9 /737

 

 

Kérdező: 2. Elkezdett már a HANG tanulmányokat diktálni?

HANG: 2. Oly sok még a kérdező, hogy szeretetem nem teszi még lehetővé médiumom korlátozott ideje miatt, hogy ne válaszoljak a feltett kérdésekre, hanem helyette hosszabb tanulmányt diktáljak.

Jobban kellene terjesztenetek mind a tíz HANG - kötetet, hogy ennek következtében kevesebb kérdéssel forduljanak már a HANG - médiumhoz. Ha ez megtörténik, akkor eleget tudok tenni ígéretemnek, s tudok tanulmányokat közölni. De addig nem. Médiumom nem áldozhatja fel idejét a HANG - könyvek terjesztésére, mert akkor nemcsak tanulmányokat nem tudok közölni, de válaszokat sem tudok küldeni a kérdezőknek. 12 /1063

 

 

Kérdező: 3. A HANG terjesztését vállaljam föl?

HANG: 3. Éppen az elmúlt éjjel magyaráztam médiumomnak, hogy nem volt még katolikus pap a világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondolataimat, mint ő általa. Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, aki e könyveket felvállalja. De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé válik az, aki Engem így fölvállal!

Sajnos, lesznek olyanok, akik ezért vagy föl se vállalják, vagy elbizonytalanodva abbahagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön bennük a kezdeti lelkesedés.  16/1560

 

 

Kérdező: 3. A HANG gondolatait szabad közvetítenem?

HANG: 3. Minden gondolatot, amelyek a HANG köteteiben megjelentek, átadtam nektek! Azt csináltok vele, amit akartok! Mivel odaadtam, ezért már nem csupán az Enyém, hanem teljesen a tiétek is! E gondolatok közös LELKÜNKBŐL, a Szentlélektől, a Szent Szellemtől erednek! Tégy hát e gondolatokkal úgy, ahogy lelkiismereted diktálja! 17 /1637 +1

 

 

Kérdező: 3. Jól teszem, ha a HANG - könyveket másoknak ajánlom?

HANG: 3. Nagyon természetes, hogy a HANG - könyvek terjesztése, a Biblia terjesztése, szent énekek, imák terjesztése csak hasznára lehet a jó szándékú embereknek. Értelmednek és szívednek egyaránt paran­csa az, hogy a HANG - könyveket Én diktálom, médiumom írja, és ti terjesztitek. Az emberiség szellemi, lelki gazdagodása állna le azzal, ha e három közül bármelyik hiányozna! Én az Atyám iránti szeretetből diktálom, a médiumom a Szentlélektől betöltve írja, ti pedig Irántam való szeretetből terjesztitek.

Az ne zavarjon, hogy nem fogadja mindenki pozitív módon e könyveket! Engem sem fogadtak szívesen sokan, pedig Rólam köztudott volt, hogy mindenkivel csak jót tettem!

Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy ne kelljen magadat mulasz­tással vádolnod! A többi nem a te dolgod! 19 /1808 - 1819

 

 

Kérdező: 1. Szívesen terjesztem a karizmatikus könyveket.

HANG: 1. Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved szerint építő hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostolkodásnak. Éspedig egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bizonyos meg nem értéseket, megaláztatásokat is!

A HANG - könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örömet okoz, ha vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vállalkoznak erre a munkára, haláluk óráján nagy békével fogják átlépni az örökkévalóság kapuját, mert gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. Nagyon szeretném, ha minden emberhez el tudnám juttatni építő, vigasztaló, buzdító szavaimat a HANG - könyveken keresztül.

Mindenkire különleges áldásomat adom, aki bekapcsolódik ebbe a munkába! E különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekeltek. Főleg most, mikor már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a Föld.

Az a tény, hogy e szavaim most a 23-dik kötetben jelennek meg, azt igazolja, hogy semmi önérdek nem vezeti a médiumomat!

E gyanúnak akkor sem volna semmi alapja, ha már jóval előbb megjelentek volna e sorok. Így pedig, a 23-dik kötet vége felé, végképp nem! 23 /2332-2320

 

 

Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ?

 Miért csak egy kiváltságos pap hallhatja a HANG-ot?

HANG: 1. Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató (Máté 5;45)  Mt 5,45, hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit te „kiváltságos” jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig a mokaszinjában. Én azt mondtam, ,,Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Máté 7;1). Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz fedél a feje fölött.  Naponta több órát tölt leveleitek megválaszolásával, nyugdíjas lelkészként a faluban rábízott feladatot ellátja, előadásokat tart szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága miatt kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled foglalkozni.  Nem azért írattam ezt le neked, hogy sajnáld, hanem, hogy meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül, és teszi elviselhetővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetlenebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Lukács 9;24).    Mk 8,35  Lk 9,24

Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg vagy egyetlen személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítványomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (János 16;7).  Jn 16,7  Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig kialakult egy – a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei a gyermekét séta alkalmával akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigységből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott.

Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szobájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, ablakot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre, és a zenekarhoz minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfogadására, a jónak a még jobbért való elhagyására.  Hogy mennyire fontosnak tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak, az is mutatja, hogy a HANG első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát, melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishitűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom. Ehhez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy kérdést Nekem, az első – építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe jut, Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondírozásod alkot vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis megtanulod érezni, hogy nem a sajátod, úgy került, úgy jutott eszedbe. Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben el kell mélyülnöd, és mi az amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megvalósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked aznap.

Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem életedben. Szíved szemeit jobban ki kell nyitnod, hitednek erősödnie kell. Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég madarai tanyáznak benne (Márk 4;31)  Mk 4,31. Tőled különösen nagy fát várok. 25 /2524

 

 

Kérdező: SZERETNÉM VILÁGMÉRETBEN HALLATNI A HANGOT!

Szeretném világszintűen közkinccsé tenni a HANG -ot.

HANG: Nagyon természetes, hogy örülök kívánságodnak. Azért nagyon természetes, mert az a boldogság, amely minden ember szívében vágyként él, és amely legtöbb esetben bódultság felé irányul, egyedül csak Általam, Velem és Bennem tarthat helyes irányban. Az a hit, amely szintén nélkülözhetetlen annak életében, aki a Földön emberként él, csak akkor van szinkronban az Általam, a te Jézusod által elvárt hittel, ha nem fajuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, képességük, foglalkozásuk szerint osztályozzák az embereket, hanem mindenkiben lehetőséget látnak arra, hogy úgy szeressék a másik embert, mint önmagukat.

Ezt a Tőlem elvárt hitet nem lehet lehatárolt hitvallásban rögzíteni, mert ez a hit nem más, mint Isten valódi ereje bennetek!

Azzal, hogy felkínáltad magadat a HANG - könyvekből napjaitokban mindenkinek szóló örömhírem terjesztésére, médiumomon keresztül felkínálok neked olyan emberi kapcsolatokat, amelyek segítségével az Általam elgondolt értelmet tudsz adni életednek. 36 /3803

                          

 

Kérdező: 3.  A HANG - könyvek terjesztése nem problémamentes.

HANG: 3. Az Általam, Jézus által, sugallt HANG - könyvek elfogadása senkire nézve sem kötelező. Egy magán-kinyilatkoztatás csak arra nézve kötelező, aki kapja. Mások számára ezt az elvet kell követni: Vizsgáljatok meg mindent! Ami nem ellenkezik az evangéliumaimban foglaltakkal, azt fogadjátok el akkor is, ha az evangéliumaimban csak magjában található. Én, Jézus, mindent átadtam nektek, de nem mindent fejtettem ki. Még sok mondanivalóm lett volna, de akkoriban még nem tudtátok volna mindazt feldolgozni magatokban. Ezért mondottam, hogy jobb nektek, ha elmegyek. A Szentlélek, akit küldök az Atyától (János 16;7)  Jn 16,7, majd kibontja az idő tengelyén az Általam elmondott magocskákat.

Ne vedd hát zokon, ha a HANG - könyvekkel nem aratsz általános tetszést! 37 /3906

 

 

Kérdező: 1. Hogyan adhatnám tovább jobban a tanultakat?

HANG: 1.  Vannak olyanok, akik külön képezik magukat arra, hogy egyre hatékonyabban tudják meggyőzni embertársaikat. Ez a magatartásuk csak addig lehet Istentől megáldott, amíg ez szívüket megnyugtatja, és szívbékéjük nem kapcsolódik össze eredményelvárással.

Neked nem az a feladatod, hogy minél több emberrel elfogadtasd a HANG - könyveket, hanem az, hogy minél több embernek ajánld fel, minél több emberrel megpróbáld elfogadtatni e könyveket. Az elfogadás vagy az el nem fogadás az ő felelősségük!

Beszélj ezekről úgy, ahogy a szíved diktálja! Ha ezt teszed, akkor boldogítani fog ez téged a halálod óráján akkor is, ha semmi eredményt nem értél el másoknál. Te csak ültess! A növekedést az Isten adja (Korinthusiakhoz írt első levél 3;6)  1Kor 1,3! 38 /4125

 

      

Kérdező: 2. Terjeszteni szeretném üzeneteidet!

HANG: 2. A HANG üzenetének terjesztése sem mehet rovására annak, amit családod létfenntartásának biztosítására kell fordítanod. A HANG terjesztése nem üzletág!  Ebből a nyereség a nullával egyenlő. Nyereség alatt értem azt az üzleti hozamot, amelynek következtében valaki növelni tudja bevételi keresetét úgy, hogy elindulhat a gazdagodás irányában. A HANG üzenetének terjesztése csak akkor lehet HITELES, ha ez a napi kereseti munka vállalása mellett történik. Neked most erre a munkára kell tenned a hangsúlyt! 39 /4185

 

 

Kérdező: A próféta-iskoláról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG - könyveket rendszeresen olvassák, és időnként közösen megbeszélik e könyvek tartalmát, tulajdonképpen ennek az iskolának aktív tagjai. Ennek az iskolának az az iránya és célja, hogy az Általam, Jézus által, meghirdetett égi béke megszülessék szívetekben. Akik ezt az iskolát járják, azok egyre tisztultabban tudják átlátni az alapalázatnak (mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, vagyis az első főparancs) és az univerzális hitnek (második főparancs) nélkülözhetetlen fontosságát. Akik ezt az iskolát járják, azok ebben a gyűlölettől, önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy tudnak békét hordani szívükben, hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben tartani. Ezek azok, akik élik és tanítják, hogy nagyobb Az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (János első levele 4;4) 4. fejezet

Az általad kérdezett próféta-iskola terjesztése rajtatok múlik! Így leszünk partnerei egymásnak! Számomra azért volt fontos, hogy apostolaim, tanítványaim legyenek, mert tanításom terjedését nélkülük nem tudtam volna biztosítani a Földön. Így vagyok a HANG - könyvek tartalmával is. Az Én gondom e könyvek sugalmazása. A ti dolgotok e gondolataim terjesztése.

A próféta-iskola létszámának toborzása Részemről abban áll, hogy mindenkinek felajánlom a HANG - könyvben foglaltakat elfogadásra. Ilyen értelemben az lesz a prófétám, aki e felajánlásomat elfogadja. 40 /4322

 

 

Kérdező: Szeretnék tisztán látni a Hang internetes terjesztésével kapcsolatban!

1. Mit tanácsolsz? Lányom az általam említett ezoterikus körhöz tartozzon, vagy inkább járjon ő is a Hang-közösségbe?

3. Kontrollálást kérek az általam szerkesztett Hang Web oldalakra!

HANG:  1. Nagyon fontos, hogy aki a Hang szellemiségét akarja propagálni, annak különbséget kell tennie az ezoteria és a Hang tanítása között! A Hang célja nem az ezoteria terjesztése, hanem Jézus tanításának terjesztése, ezoterikus eszközökkel is. Az ezoteriának, habár valóban egy benső út a megtapasztalható világ felé, önmagában nincs értéke. Értékét akkor kapja meg, ha azt, aki az ezoterikus utat járja, el tudja vezetni Hozzám, vagyis ha az ezoteria az Egy Istenre mutat! Ha nem így van, akkor e belső út ugyanolyan kilátástalan csapdává válhat, mint bármelyik útkeresés az anyag világában. Tehát az ezoteriának, vagyis a benső útnak abba az ÚT-ba kell beletorkollnia, amellyel azonosítottam Magam. Erre akkor képes, ha megmarad eszköznek, és nem akar önálló életre kelni, vagyis nem célként fogalmazza meg önmagát! Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nagyon keveseknél sikerül. Mivel az ezoteria alatt jelenleg nagyon sokan valamilyen titkos szellemi tudást és technikát sejtenek, ezért ezeknek a megszerzését komoly anyagi áldozatok árán is vállalják. Igen, vállalják, mert boldogságuk létét ebben gondolják megtalálni. Így bizony könnyen előfordul az, hogy az Istent kereső ember e belső úton előbb-utóbb olyan önjelölt mágussal találja magát szembe, aki a „megszerzett tudása által úgy megtisztult már minden földi karmájától,” hogy az már szinte magától értetődő, hogy benne születik le újra a Megváltó! Bár e felismerésnek a jó szándékú Istent kereső oldaláról leleplező, kijózanító hatása szokott lenni, mindig maradnak olyanok, akik égi pozíciókra áhítozva követik vak mesterüket. Ha pedig vak vezet világtalant, akkor mind a kettő gödörbe esik. Igaz ez a szellemi úton járókra és az anyagvilágban hívőkre egyaránt! Az anyagvilág is, az ezoteria is kitermeli a maga hatalomra vágyó isteneit. Ami közös bennük az mindig a tudás - mint hatalom - megszerzése, és annak megtartása minden eszközzel.

3. Szívesen kontrolláltatom munkádat e sorok írójával. Azt tudnod kell, hogy a szellemvilág legmagasabb szintű tanítása azok a mondatok, amelyeket a tanítványaim lejegyeztek földi életem tanításából! E tanítások által mindent átadtam nektek. Akkor is igaz ez, ha tartalmilag nem bontottam ki számotokra mindent. „Jobb nektek, ha Én elmegyek, mert majd elküldöm a Vigasztalót, aki majd mindent eszetekbe juttat.” Szentlelkem valóban a tanítványaimban él! Általuk, rajtuk keresztül tudom az evangéliumok örök törvényét a kor szellemének megfelelően kibontani számotokra. A HANG - könyvek is ezt a szerepet töltik be. Teljesen mindegy az, hogy milyen korban, kultúrában éltek, üzenetemnek - majdnem biztos, hogy - csak, akik kicsinyek, szegények és kiszolgáltatottak tudnak maradni, azok fognak örülni. Mindenki más vagy menekülésre, vagy hatalmi ambíciói kiélésére használja tanításomat! Mivel az Engem követők erkölcsi és vagyoni összetétele sohasem fog lényegre törően változni, ezért a tanítás nyelvezete is mindig egyszerű és közérthető lesz. ÉN, Jézus is példabeszédekben tanítottam a hallgatóságomat. Utána viszont hozzá tettem: „Akinek füle van, hallja meg:” Ha az írásaidban, az anyaggyűjtésedben te is az egyszerűségre, az egyértelműségre törekszel, ha világos gondolkodás és beszéd határoz meg téged, akkor áldás lesz munkádon, és sokakat fogsz Hozzám fordítani. Tehát ne érdekes akarj lenni, hanem igaz és irgalmas! Én, Jézus is ilyen vagyok! 1 /109 Való Zénó

 

 

HANG terjesztése: 9/737, 12/1063, 16/1560, 17/1637+1, 19/1808-1819, 23/2332-2320, 25/2524, 36/3803, 37/3906, 38/4125, 39/4185, 40/4322, 1/109 Való Zénó

 

 

 

 

 

9 /688 Előszó

 

A HANG kilencedik kötete indul útjára. Isten kegyelméből más kontinensekre is eljutott már a HANG hangja, s a kapott levelek és telefon-hívások azt igazolják, hogy e könyvek hatására több és buzgóbb imádság száll az ég felé, több és buzgóbb dicsőítés, hála tölti el azoknak a jó szándékú embereknek a szívét, akik kérdéseikre építő, buzdító és vigasztaló gondolatokat kaptak a HANG-tól válaszul kétségeik, gyötrődésük feloldására.

Mivel a nyár folyamán szinte minden héten lelkigyakorlatokat, előadásokat kell tartanom az ország különböző városaiban, ezért tisztelettel és szeretettel kérek türelmet és megértést a HANG kedves olvasóitól.

A nyár folyamán, tehát június, július és augusztus hónapok­ban nem lesz módom arra, hogy kéréseiket a HANG elé vigyem, s a válaszokat eljuttassam a kérdezőkhöz.

Hálás szívvel köszönöm a sok imát, amelyeket leveleikben ígértek, hogy legyen erőm és lehetőségem továbbra is ilyen formában szolgálni az Urat, s közvetíteni Jézus szerető szavait embertestvéreim felé, Isten nagyobb dicsőségére és mindannyiunk lelki javára.

 

Testvéri szeretettel 1995 május.   Dombi Ferenc  lelkész

 

 

12 /993  Előszó

 

Hálát adok Istennek azért, hogy a bennem hangzó HANG ma már nemcsak édes hazánk területén hangzik, de a médiák segítségével az egész világ hallhatja e HANGOT!

Köszönöm Istennek, hogy az eddig megjelent 11 kötet ezreknek adott a fájdalomban enyhülést, a küzdelemben erőt, a csüggedésben buzdítást, a csalódottaknak reményt, a fáradottaknak pihenést, az elhagyatottaknak baráti ölelést, és még sorolhatnám azt a sok jót, amiről az az ezerháromszáz levél tanúskodik, amelyek nemcsak kérdéseket terjesztettek a HANG elé, de arra is kértek, hogy köszönetet mondjak nevükben Jézusnak azért a szeretet kiáradásért, amelyet e könyvek jelentettek számukra. E kérésüket lelkiismeretesen és boldogan teljesítettem és teljesítem a jövőben is!

 

Testvéri szeretettel: 1995 december  2365 Inárcs    Rákóczi u. 3/b         Dombi Ferenc lelkész