Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Idők jelei

 

Kérdező:  Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet mostanában a közeli világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit mondasz erről?

HANG:  Válaszolok kérdésedre, s rád bízom, hogy válaszomból mit adsz tovább a kérdezőnek. Nem vagy automata, mint ahogy azok sem voltak azok, akik a Bibliát írták. Így felelősség is terhel. Ezt fontos tudnod.

1.  Amint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is mondom: nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Igaz, elmondtam azt is, éspedig korholóan, hogy sajnos mivel az idők jeleit nem figyelték, így nehezebben, sőt sehogy sem ismertek fel Engem.

Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az ózonlyuktól kezdve a víz- levegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze megterhelő romboló élmények gazdasági, politikai, közbiztonsági területeken. Igen, ezek katasztrófa-jelző tények. - De ne mondj időpontot. Az időpont tudása nem segítené elő senkinél a szeretet növekedését, csupán önző célokra fordítanák az emberek.

Az csapda, hogy gondolkodás-átalakítást eredményezne. Gondolj csak arra: Testvéred azonnal így okoskodott: „Ha ’98-ig vége a világnak, akkor nem érdemes érettségire se készülni.” - Ezt eredményezi: egyéni, önző kalkulációt, ha valakinek nincs szándékom szerinti átalakított gondolkodása.

Ha valaki szívem szerint gondolkodik, annak a pontos idő ismerete így indítja el gondolatait: ’Van még öt évem? Komolyan kell vennem minden pillanatomat. Árasztani és növelni kell mindenki iránt szeretetemet. - Persze pontosan ezt kell csinálnom akkor is, ha csak egy órám van csupán vagy akár ötven évem. - De akkor meg teljesen felesleges tudnom az időt, mivel így is, úgy is a jelen megszentelése a feladatom.’

Lám, az időpont tudása semmi haszonnal nem jár, csak legfeljebb kárral, mert értelmetlenné akarja tenni a jelent. Pedig éppen CSAK ennek van értelme, értéke.

2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. - Íme válaszom:

Tudnotok kell: értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit. Hogy kivel mi lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni.

Semmi kétséget sem hagytam a tekintetben, hogy milyen feltételei vannak az örök boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. Nincs ingajárat. Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Döntő a valós szándék. Az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET vagyok Jn 14,6.

Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, tehát ENGEM, az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy hazudik önmagának. Az IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következménye. Bárhová szándékozik is valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, az nem szándékolhatja komolyan a célba érkezést.

Most, a nagyböjti időben, szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondoljátok át: mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a jegyet az UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony, aki nem vállalja a nem-bántás, megbocsátás, segítés UTAZÁST, azt Én sem tudom vállalni. Aki így nem vall meg Engem az emberek előtt, azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég angyalai előtt. Jn 14,6 = Jn13,34*

Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pontos választ kap tőlük fenti kérdésére.

Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsapnálak benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni.

Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg barátait. Építeni akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?!

Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson Rólam. Alakuljon ki köztünk párbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak gyakorlás által tud erősödni, tisztulni. Az enyéimet egyértelműen az építés jellemzi. Sokkal inkább, mint a rendkívüliség.

Testvéred barátnőjének üzenem, ő tudja, kiről van szó: soha senki és semmi nem szakíthatja őt el Tőlem! Egyelőre most nincs más mondanivalóm számára. Fogok még szólni hozzá. 1 /42

 

 

Kérdező: Uram! Most megszakítom előző testvérem kérdéssoro­zatát. De majd folytatni fogom. Most a kecskemétiek kérését kell Eléd hoznom, akik könyvet akarnak írni a Veled való közvetlen kapcsolat által kapott kinyilatkoztatásaidról. Egy oldalt megküld­tek nekem terjesztésre, illet­ve véleményezésre. Számomra olybá tűnt jelenleg ennek terjesztése, mint mikor túlontúl sok tápszerrel akarnak föltáplálni valakit annak érdekében, hogy meggyorsítsák növekedését.

HANG:  Így igaz. Az a szűk időkeret, mely rendelkezése­tekre áll, szinte állandó kísértést jelent számotokra, hogy felgyor­sítsátok azokat az eseményeket, melyek beérésének ritmusát és törvényszerű­ségét nem ismeritek, s ezért nem győzitek kivárni az Általam meghatá­rozott időket.

De nemcsak idő-problémával kell szembesülnötök. Tér- és sze­mély-problémával is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a mikor, hanem a hol és ki is döntő, ha prófécia kinyilvánításáról van szó.

Amit nagyon értékelek az említett csoportnál, az az, hogy szívesen és sokszor vizsgálják és mérlegelik e próféciákat. E té­ren nagyon az Én szándékom szerinti az óvatosság. Ez BÖLCSESSÉGEM jelenlé­tének velejárója.

Kérdésedre tehát, hogy mi a véleményem a készülő könyvről, válaszom ez: Figyeljétek az idők jeleit, folytassátok az óvatos vizsgá­lódást. Ne türelmetlenkedjetek. Higgyétek el, hogy Én nem fogok vét­kezni mulasztással, ha eljön a publikálás ideje. Fontos, hogy az idők jelei világosan jelezzék előre a prófécia tartalmát. 2 /132

 

 

Kérdező:  2. Mit jelent gyakorlatban az elragadtatás, melyről az Írás beszél?

HANG: 2. Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát fognak végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van itt szó, hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak tűnhetnek Mt 24,40-41*. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.

Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan fog történni, de az oda vezető út az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire ketté válik a jó és a rossz. Mivel most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt! Itt és most mondjatok Nekem IGENT.

Bárhogyan magyarázzátok a végkifejletet, az kikerülhetetlen, és úgy lesz, ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha  - bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak.

Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a Hozzám költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotának tudomásul vétele.

Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban tevékenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se kiegészíteni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.

Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek következtében e médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyházam évezredes tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem hiszi el. Majd meglátjátok! Jusson eszetekbe! Előre megmondtam nektek. Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom realitása:” Senki sem szolgálhat két úrnak Mt 6,24* - Lk 16,13*!”  De az oda vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban! 5 /402

 

      

Kérdező:  Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

HANG: Valóban különleges alkat a fiad. Már a Földre jötte előtt is kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valahogyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindket­ten kilendültetek.

Meghatározott célt nem tűzhettek ki magatok elé, mert annyira szövevényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzióban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Nálam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a mezők virágaival Mt 6,26-30*, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani figyelmeteket, aki gyermeke­inek még a haja szálait is számon tartja Mt 10,30*.

Tehát meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem felelőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíztok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adódik számotokra.

Volt olyan, hogy Atyám egy egész népet negyven éven át ellátott a pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szeretete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul másoknál, és nem jártak jobban mások, mint ti.

Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!

De ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatokban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az új eget és az új Földet.

Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel.

Kevés tiszta gyógyítóm van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim közé tartozik. De kevés van ilyen.

Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáznak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK! 9 /690

                                         

 

Kérdező:  1. Mi a HANG véleménye „A mai események a próféciák tükrében” című mellékletről?

HANG: 1. Azok, akik az idők jeleit figyelik, könnyebben fel tudnak készülni azokra a bekövetkezendő eseményekre, amelyek előttetek állnak.

Nemcsak a Bibliából lehet kiolvasni olyan eseményeket, amelyek már folyamatban vannak, hanem a körülöttetek, a rajtatok kívüli események is prédikálnak azoknak, akiknek fülük van a hallásra.

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy nem a megfélemlítés szándékával, hanem szeretetem kiáradásának következményeképpen küldök közétek olyan szemekkel, fülekkel rendelkező prófétákat, látókat, hallókat, akik föllebbentik a jövő fátylát azoknak az érdekében, akikben a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége akadályozni próbálja a szükséges éberséget. Ébren legyetek és virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely órában jön el Uratok! Ébren legyetek! 10 /799

 

 

Kérdező: Lesz-e saját gyermekünk?

HANG: Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a Földre, legtöbbször lehetőséget kapnak arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van annak, ahogy az itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti korotokban nagyon sokan jönnek olyanok a Földre, akik nem könnyítik sem a ti, sem a saját földi életüket. Ez bizony az utolsó idők jele!

Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon találok-e hitet a Földön (Lk 18,8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzetben lesznek azok az anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24;19 - Márk 13;17 - Lukács 21;23).

Drága Gyermekem! Nagyon kérlek, ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy általad valaki leszülessék a Földre, hanem az, hogy körülményeid által egyre közelebb kerülj Hozzám! Egészen biztosnak kell lenned abban, hogy semmi előnnyel nem jár ma az, ha valaki gyermeket hoz a világra. Természetesen hátránnyal sem, ha nem egyéni manipuláció, erőszakoskodás eredményeként szül gyermeket. Akik orvosi beavatkozásokat és egyéb kezeléseket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy gyermekük legyen, azok olyanok, mint azok a lelkek, akik függetlenítik magukat az itt kapott jó tanácsoktól, és úgy választják meg szüleiket, ahogyan nem ajánlottuk nekik.

Én akkor látom jónak, hogy gyermeked legyen, amikor ez neked is, a leendő gyermeknek is javát szolgálja! Ez csak akkor valósulhat meg, ha életedben úgy vagyok az ELSŐ, hogy nincs MÁSODIK! Tudnod kell, hogy boldogságod érdekében Én nem vagyok egy a sok közül, hanem az EGYETLEN! Minden és mindenki azt a szerepet kapta - hozzád viszonyítva -, hogy ez megvalósuljon. 15 /1374

 

 

Kérdező: 3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni?

HANG: 3. Asztrológiával és egyéb tudományokkal annyiban érdemes foglalkoznotok, amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságotok nem a csillagokba van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megjelenítésébe. Valamikor hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az időjárás változásait, de az idők jeleit nem vették észre azok, akik között jártam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok! 23 /2248-2236

 

 

Kérdező: VANNAK HAMIS PRÓFÉTÁK!

2. Fáj a lelkemnek, hogy valaki Rád hivatkozva, szerintem, árt.

HANG: 2. A végső idők jelei közé tartozik sajnos az is, hogy hamis lelkek áradata lepi el a Földet, akik az Én nevemben mondanak és tesznek Ellenemre! Ezt azért nem akadályozhatom meg, mert a Földre-jöttöm óta eltelt idő elsősorban arra való volt, hogy Rám találjatok, s mivel minden mindennel összefügg, a sok hanyagság és mulasztás, sőt a sok tudatosan terjesztett téveszmék nagy kapukat nyitottak azoknak az önző embereknek szívében, akik visszaélnek Isten szeretetével, és akik Rám hivatkozva hitegetnek benneteket, hogy így kihasználják jóhiszeműségeteket. Ezt olyan kirafinált módon teszik, hogyha lehetne, még a választottakat is megtévesztenék Mt 24,24 - Mk 13,22. Éppen azért rövidíttetnek meg a napok, hogy ez meg ne történhessék (Máté 24;22).

Életed értelme és célja tehát az, hogy foglalkozz tanításommal, s eszerint kezdj gondolkodni, és fogadj be szívedbe, hogy szeretni tudjak általad, hogy szeretni tudj Általam. 27 /2765

 

           

Kérdező: AZ IDŐK JELEIRŐL

1. A kunszentmártoni szélviharról kérdezem a HANG-ot.

2. A gyülekezetek elragadtatása bármikor megtörténhet?

3. Megkezdte-e már uralkodását a Gonosz?

HANG: 1. Első kérdésedre Máté 16;1-5 szentírási résszel válaszolok.

2. Neked az használ legjobban, ha komolyan készülsz a halálod órájára. Igazán az a boldog ember, aki arra törekszik, hogy halála órája legyen élete legboldogabb órája. Csak az áll a Győztes oldalán, aki erre törekszik. Akarj hát a Győztes oldalán állni!

3.  A Gonosz próbálkozása annak érdekében, hogy a lelkeket uralma alá hajtsa, már akkor elkezdődött, amikor az első ember megjelent a Földön. Amint az Isten országa nem itt vagy ott van, hanem bennetek van, úgy van a Gonosz is (Lk 11,13)!

Soha ne magadon kívül keresd sem a problémákat, sem a problémák megoldását. Boldogságod vagy boldogtalanságod teljesen és kizárólag rajtad, döntéseiden fordul! 28 /2894

 

           

Kérdező: 1. A Biblia kódjával kapcsolatban kérdezem  a HANGOT.

HANG: 1. A tudomány fejlődésének üteme a ti kezetekben van. Ezért a Biblia kódjával kapcsolatban sem mondhatok mást, mint azt, hogy figyeljétek az idők jeleit! Ha az általatok elért tudományi szint eléri azt a szintet, amely az idők jeleit jobban tudja közölni veletek, akkor erre figyelnetek kell, ha a jövőt a jelenben szándékom szerint jobban akarjátok értelmezni. Bár a jelen megszentelése, ettől függetlenül is lehetséges annak, aki meg akar szentelődni! 36 /3855

 

*************************************************************************************

Idők jelei: 1~42, 2~132, 5~402, 9~690, 10~799, 15~1374, 23~2248 - 2236, 27~2765, 28~2894, 36~3855.

 

 

 

  Vegyes

 

 

3 /244

Kérdező:  Egy fiatal házaspár, akik nagyon szeretnék, ha volna gyermekük.

HANG:  Három út áll előttetek. Az egyik, hogy orvosi beavatkozással igyekeztek lehetőséget teremteni egy gyermek megszületéséhez. A másik, hogy rendszeres imával könyörögtök a gyermekáldás megmaradásáért, s így hitetek meghozza ezt a gyümölcsöt. A harmadik pedig az, hogy bár imádkoztok gyermekért, de a hangsúlyt nem erre teszitek, hanem arra, hogy azt az időt, melyet a családokban egy gyermek nevelése lefoglal, úgy használjátok fel, hogy lélekben szülessenek gyermekei az Én Atyámnak. Én ezt a harmadikat ajánlanám. Föl kell hívnom figyelmeteket, hogy nem olyan események előtt áll a világ, melyben előnyt jelentene a családban a gyermek. Tudom, hogy nektek nem is az előny az a szempont, mely bennetek él, hanem az a természetes igény, melyet az Általam teremtett természet magában hord, ha egyszer házasságra léptetek egymással.

De tudnotok kell, ez a természetes igény nem szabad hogy döntő legyen bárki számára is, mivel elsődlegesen nem házasságra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Valóban akkor teszitek önmagatokkal is a legjobbat, ha egymást abban segítitek, hogy Értem jobban, szabadabban éljen másokért. Ahol gyermek van, ott jelen társadalmi berendezkedésetek miatt egy időre föl kell függeszteni azt a nagyon fontos rendet, hogy Én abszolút első helyen maradjak. Ez csak olyan életközösségekben valósulhat meg, melyek nálatok még szinte nincsenek is. Mindaddig, míg valaki nemcsak gondolkodni, de élni sem tud életközösség-en kívül, mindaddig csak olyan emberi kapcsolatokban lehetek abszolút első (vagyis, ahol nincs második, mert Én mondom meg, akár naponta megváltoztatva is, hogy mi a teendő), ahol a szülőt nem határozza meg a gyermeknevelésre kötelezően kiszabott, kikényszerített idő. És természetesen abszolút első lehetek a magányosoknál. Igen, ez még akkor is így van, ha egy magányos úgy gondolja, hogy előbb el kell tudnia temetnie apját, anyját vagy testvérét. Az ilyennel könnyebben meg tudom értetni, hogy abszolút első vagyok, mint azzal a kismamával, aki még gyermekét dajkálja, gyermekét, aki nem is az övé, hanem az Enyém.

Ne legyetek család centrikusak, mert akkor legjobb esetben is két-fókuszú lesz életetek! Amit ti természeti törvénynek mondotok, az csak részben lehet életetek meghatározója.

Mint abszolút Első, tehát mikor nincs második, mondhatom bárkinek, hogy legyen nagycsaládos, csak úgy, mint mondhatom bárkinek azt is, hogy legyen remete. Ezzel nem kerülök ellentétbe azzal a kívánságommal, miszerint nem kivenni akarlak benneteket a világból, hanem azt akarom, hogy megmeneküljetek a gonosztól. Éppen így, életközösségben élés nélkül is kérhetem azt, akit akarok, arra, hogy vállaljon nagy családot Irántam való szeretetből. Itt azért nincs szó ellentétről, mert ilyen egyedi esetekben igazán csak Én látom át tisztán a nagy egészet. Ezért  a „tegyetek tanítványommá minden népet Mt 28,19*”, mint általános elvet, nem üti a nagy család vállalása, ha az konkrét esetben benső indításra történik. De ilyen esetben nem szabad lelkiismeret-furdalást éreznie annak, aki számára nem a közösségalakítás a legfontosabb, hanem saját családja.

Számotokra jelenleg az látszik az Én szándékommal megegyezőnek, ha nem a nagy vagy bármilyen család vállalását, hanem a tanítvány-gyűjtés feladatát érzitek magatokra nézve legfontosabbnak.

 

 **************************************************************************

Kérdező:  Egy élmény, látomás, amely munkára hív. Milyen munkát kell végeznem?

HANG: Nagy öröm Számomra, hogy fenntartás nélkül ajánlod magadat az Én szolgálatomra. Öröm Számomra, hogy keresztemet meg akarod osztani, segíteni akarsz abban, hogy valamiképpen cirenei Simonom legyél. Örülök, hogy van ebben az országban ilyen Engem szerető, Értem élni és dolgozni, szolgálni akaró lélek. Örülök, hogy nem maradok magamra, mikor értetek úgy akarok dolgozni, mint tettem valamikor tanítványaimmal. Sőt! Most még közvetlenebbül tudok veled együtt lenni, mint velük voltam, mert most Lelkem lehetővé tesz olyasmit, ami akkor még nem volt lehetséges.

Látomásokban, képekben kopogtatok be hozzád, s egész lényedet átjáró érzésekkel tudatom veled azt, hogy partneremnek hívlak a nagy misszióra, amely előttünk áll. Nem kevesebb a célom, mint az, hogy felkészítselek benneteket arra a változásra, amelynek még ebben az évszázadban meg kell lennie. Olyan lelkekre van szükségem, akik értelmükkel és szívükkel egyaránt igent mondanak Nekem, amikor felszólítom őket arra, hogy ÚT legyek számukra. Egy befelé vezető kiút abból a mocsokból, zavarból, kátyúból, amelybe részben tudva, részben tudatlanul kerültetek.

A ti országotok sorsa 56-ban dőlt el pozitív módon Előttem. A gyilkos hazugságnak ádáz dühe ömlött akkor szét e földrészen, s azok az égi lelkek, akik feladatuknak tudták ennek az országnak gondját oldozgatni, akkor tapasztalhatták, hogy az ártó erők éltető eleme országotokban a káromkodás, ocsmány beszéd, amely csak imádsággal csökkenthető. Csodálatos imaközösségek alakultak ekkor! Ezeknek az imaközösségeknek kegyelmi hatásai tették lehetővé, hogy ma vágy ébredjen egyesek szívében arra, hogy együtt akarjanak Velem élni.

Aki tanítani akar, annak tanulnia kell. Aki tanúságot akar tenni, annak tapasztania kell. Tanulás és megtapasztalás. E két feladat áll előtted.

Tégy rendet a fejedben! Segítek! Azért vagyok benned Lelkemmel, hogy átvilágítsam problémáidat, és nem azért, hogy szőnyeg alá söpörjem. Ne nyugodj bele felületes válaszokba, amikor hitről, erkölcsről, békéről, örömről, szabadságról, megkötözöttségről, imáról, önmegtagadásról, kapcsolatokról, porlerázásról, beszédről és hallgatásról, munkáról és pihenésről, találkozásokról és elválásokról, közösségről és magányról, kikapcsolódásról és bekapcsolódásról, bizalmas barátkozásról és óvatosságról, stb. merülnek fel benned gondolatok és kérdések.

Két irányból kapod a szükséges információkat, ismereteket. Belülről és kívülről. Olyan fényeket, megvilágosodásokat akarok adni neked, melyek helyére rakják benned az eddigi ismereteidet. Olyan embereket, könyveket juttatok el hozzád, akik, amelyek által gazdagíthatod magadban a Rólam eddig szerzett ismereteidet.

A párkapcsolat úgy, ahogy te gondolod, csak másodlagos lehet. De úgy, ahogy Én gondolom, vagyis hogy meg kell találnod azokat a testvéreidet, akikkel közösen képes leszel Velem foglalkozni, így nagyon fontos az emberi kapcsolat.

Az idő valóban rövid. Nem olyan értelemben, ahogy a Jelenések könyvének elején olvashatod (Jelenések könyve 1;3) immár vagy kétezer éve, hanem a ti időmércétekkel mérve gondolom rövidnek. Ne feledd, már csupán a normális, józan ész sem jósol világotoknak egy-két évtizednél többet!

Komoly szellemeket kell küldenem hozzátok, hogy megújítsák a Földet, de ezek is csak akkor lesznek erre képesek, ha lesztek páran, akikre ezek az angyalaim majd számíthatnak.

Tanulj és taníts! Imádkozz és gyűjts megtapasztalásokat! Nálad nem elég az, ha imaszövegeket mondasz. Neked meg kell tanulnod lelkedet Hozzám emelni! Igazolnod kell életeddel mások előtt, hogy az képtelenség, ha valaki csupán annyira boldog Velem, mint Nélkülem! Igazolnod kell, hogy a szomorú keresztény, az fából vaskarika! Mert benső derűvel is lehet lelki szenvedéseket hordozni, mivel Én nemcsak örömömet, hanem fájdalmaimat is meg tudom osztani azokkal, akik szeretnek Engem. Ennek a szenvedésnek viszont semmi köze sincs az elkeseredéshez. Ez inkább kitüntetés!

Drága Leányom! Köszönöm a Nekem ajándékozott életedet. 7 /591

 

 

Kérdező: 3. Mit tegyek a gyermekáldás érdekében?

HANG: 3. A gyermekáldás érdekében a legjobb, ha imádkozol! Vannak olyan orvosi beavatkozások, amelyek hatására nagyon kívánatossá teszik egyeseknek azt, hogy a Földre jöjjenek, illetve vannak olyan beavatkozások, amelyek nagyon meg tudják ezt nehezíteni! De az imánál jobb nincs!

Rövid földi életetek lehetőleg ne vágyakozásokban teljen el, hanem inkább a jelen megszentelésében, vagyis a gyakorlati szeretet megélésében. Higgyétek el, rövid az idő! Higgyétek el, komolyan kell készülnötök a Velem való színről színre történő találkozásra! Higgyétek el: az ajtónál állok és kopogtatok! Csak ahhoz tudok bemenni, aki meghallja e kopogtatásomat, vagyis azokat a jeleket, eseményeket, amelyek elég látványosan jelentkeznek már most életetekben, észreveszi, felfigyel rájuk, és felkészül, hogy ne érje váratlanul, ha belépek hozzá!

Legalább benneteket ne érjen váratlanul, akik hisztek Bennem, szerettek Engem, és Tőlem várjátok azt a szívbékét, ami az égi boldogságnak földi mása!

 

 ****************************

Rövid az idő: 7~591, 20~2013-2024.