Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aquinói Szent Tamás

 

5 /366

Kérdező: Két szentírási rész magyarázatát kérem: 1. A tékozló fiú történetében mi volt Jézusnak a lényeges üzenete? 2. Mit jelent az, hogy „tükör által, homályban látunk.”

HANG: Nagyon örülök kérdéseidnek, mert e kérdésekre adott helyes válaszom az egész teológiátok lényegét érinti.

1.    A tékozló fiú történetében, lényegében, a fiú apjának képében annak a mennyei Atyának képét rajzoltam meg, aki mérhetetlen szeretettel és részvéttel van a megtért bűnös iránt.

Ti a mennyei Atyát olyan IGAZSÁGOS BÍRÓNAK ismeritek, akinek kezébe, szeme elé  kerülni, félelmetes dolog. Ez részben igaz. Azért igaz részben, mert aki bűneivel nem törődve kerül eléje, az látva jóságos szeretetének sugárzását, ez annyira bántja, hogy egyenesen inkább a poklok poklát választja, csak ne kelljen olyan lelkileg összeroncsolt állapotában e szeretetfényben lennie. Tehát nem olyan értelemben IGAZSÁGOS BÍRÓ a mennyei Atya, hogy bárkit is büntetni akarna gonoszságáért, hanem olyan értelemben, hogy mindenki önbíráskodásra kényszerül az Ő szeretetének felismerése folytán.

A tékozló fiú apjában tehát azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van, akinek mérhetetlenül fáj az, ha egy gyermeke azzal bünteti önmagát, hogy rosszat tesz.

Meg kell mondanom, hogy az Általam elétek festett atya-képet Istenről a mai napig sem fogadtátok el. Inkább kitaláltátok a megváltó és kiengesztelő kereszthalálom gondolatát, csak ne kelljen olyan gondolkodás-átalakítást végeznetek, melyet természetszerűen követnie kell olyan magatartásnak, mely az Általam bemutatott ÚT vállalásával egyenlő.

E magatartásotoknak mérhetetlen sok káros következménye van. A legnagyobb e sok közül az, hogy így képesek vagytok felmenteni magatokat az igazi megtérés alól, s minden ez irányú kötelezettséget Rám hárítotok. Mintha számotokra és az Isten számára elég lenne egyetlen keresztény módon megélt élet az emberiség történelmében, az Enyém. Mintha nektek, a ti üdvösségetek elérésé­hez elég lenne az, hogy csupán elhiggyétek azt a történeti igazságot, hogy Engem valamikor, mert szeretetből Atyám iránt és irántatok mindent vállaltam, keresztre feszítettek.

Ez bizony több mint szégyen, mert ezzel éppen a lényeget, Engem, mint UTAT tagadtatok meg, s lett a ti úgynevezett MEGVÁLTOTT életetek karikatúrája és nevetség tárgya az Én életutamnak, a meg nem váltott, tehát a nem keresztény világ szemében. Mindez annak következménye, hogy nem ismertek sem Engem, sem az Atyát.

PEDIG ÉN ŐT a tékozló fiú atyjában bemutattam nektek.

2.    A „tükör által homályban látás” tartalma szintén hasonló horderejű, mint a tékozló fiú története. Míg ez utóbbi félremagyarázásá­val lehetővé vált számotokra, hogy Engem, mint UTAT ne kelljen vállalnotok, addig a „tükör által homályban látás” helytelen felfogása alapján Engem, mint IGAZSÁGOT is képesek vagytok megkerülni. Így valójában az ÉLETRŐL mondotok le, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. E három úgy összetartozik, mint a SZENTHÁROMSÁG. Úgy mondotok le az Általam meghirdetett ÉLET-ről, a szívbékéről és boldogságról, hogy ezt áttoljátok az időtlen világba. Holott Én éppen onnan hoztam közétek azzal a szándékkal, hogy az, mint MAG, bennetek szárba szökkenjen, fává nőjön és gyümölcsöt teremjen. Utópiának tartjátok azt, amit Én egyetlen és megvalósítandó IGAZSÁGNAK hirdettem nektek és éltem elétek.

A különböző vallási felekezetek által megfogalmazott hitvallások hittételei, dogmái mind olyan IGAZSÁGOT fogalmaznak meg, melyeket megfellebbezhetetlennek tartva égettek el máglyán embereket, öltök halomra más felekezethez tartozókat, sőt hirdetitek, hogy nemcsak ti gyilkoljátok ezeket, de Én is, mert pokolra valónak mondom azokat, akik nem úgy látnak teológiai igazságokat, mint ti.

Az eddigi legnagyobb teológusotoknak, aquinói Tamásnak egy alkalommal bepillantást engedtem az örök igazságok birodalmába. Eredménye az lett, hogy ez az általatok legnagyobbnak tartott teológus ettől kezdve nem vett tollat kezébe, nem volt hajlandó egyetlen örök és megváltoztathatatlan igazságot sem leírni, sőt amit eddig írt, azt mind értéktelen holminak tekintette.

Bizony béke csak akkor lesz majd a különböző felekezetek között, ha alázattal bevalljátok, hogy éppen azért, mert „tükör által, homályban” láttok, állandóan ki vagytok téve tévedéseknek. Csak akkor lesz béke, ha elfogadjátok, hogy Magamra mutatva nem dogmatikai igazságot mondtam, mikor Magamat IGAZSÁG-nak neveztem, hanem erkölcsi igazságot. Vagyis azt, hogy egyetlen IGAZSÁGOT hirdetek. SZERETNETEK KELL EGYMÁST! Ennek a SZERETÉSNEK a tartalmát már többször megfogalmaztam a HANG különböző köteteiben. Most csak annyit erről, amennyit az evangéliumokban tömören mondtam: ’Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak’. ’Amit magadnak akarsz, azt kínáld fel másnak is’. De csak KÍNÁLD, és ne erőltesd!

 

 

20 /1943-1954

Kérdező: GYÓGYULÓ BETEG VAGYOK?

Jó irányban haladok-e a teljes gyógyulás felé?

HANG: A szerepeket kiosztó Isten különböző képességekkel látja el gyermekeit. Ezek a képességek mindig eszközjellegűek, és mindig arra valók, hogy kibontsák bennetek azt a szeretetet, amely szeretet másokat is szeretetre képes buzdítani.

A rendkívüli képességek különös hangsúllyal erre valók! Van azonban ezeknek egy nagy veszélyük is. Minden esetben olyan méretű kísértéseket kell legyőznie annak, aki ilyen képességeket kap, amilyen méretű maga a képesség. Ez az oka annak, hogy ritkán tudok EGY lenni olyanokkal, akik rendkívüli képességek birtokában vannak.

Három ilyen terület van: művészet, sport, tudomány. Csak nehezen és ritkán tudok EGY lenni a három területen eredményeket felmutatókkal. E három területen ugyanis nemcsak másnak, hanem különbnek is érzik, tudják magukat azok, akik rendkívüli képességekkel rendelkeznek.

Ami Rajtam áll, Én mindent megteszek annak érdekében, hogy a képesség, mint eszköz, maradjon eszköz.

A világ legnagyobb teológusán, aquinói Tamáson keresztül Én mondottam azt, amit ő mondott egyik folyosót seprő laikus­ testvérének, amikor ez az egyszerű laikus testvér e a nagy tudós írásait dicsérte: „Testvér, a maga seprűje és az én tollam teljesen azonos értékű Isten előtt. Ha pedig ön tisztább szándékkal seper, mint én írok, akkor az ön seprűje messze megelőzi értékben az én tollamat!”

Kedves Barátom! Olyan mértékben fog javulni egészséged, amilyen mértékben gyógyul a lelked, amilyen mértékben a hangsúlyt a CÉLRA teszed, vagyis olyan EGYSÉGRE Velem, amelyben szíved szeretete mások szívének szeretetét is Felém irányítja.

 

************************************************************************************

Aquinói Szent Tamás: 5/366, 20/1943-1954,