Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pogány százados

 

AMIN JÉZUS IS CSODÁLKOZIK: MIRE JÓ, HA VALA­KI MEGCSÓKOLJA  A FÖLDET?

Kérdező:  Uram! Mikor a földön jártál, akkor volt olyan eset, mikor csodálkoztál. Gondolok most arra, hogy csodálkoztál hitetlensé­gükön, és volt, mikor a pogány százados hite késztetett csodál­kozásra. Azóta eltelt immár kétezer év. Ma talán már semmin sem csodálkozol. Bár ez nem biztos. Most olyan kéréssel állok Eléd, mely felett méltán csodálkozhatsz.

   Egy drága, jó lélek azt kérdezi, tetszik-e Neked, ha meg­csókolják a földet engesztelésül a világ bűneiért. Na, meg az is kérdése, hogy kő- vagy fakereszt előtt tetszik-e ez Neked job­ban?

HANG: Ma is képesek vagytok csodál­kozásra késztetni Engem.

   Ezek a föld-csókolgatások kétségtelenül ki akarnak valami olyasmit fejezni, ami nem idegen Tőlem. Az arcra-borulás olyan megrendülésnek kifejezése, mely nem szokványos. Ha őszinte, akkor óriási hatása van a kegyelmi dimenziókban. Az odaadottságnak és a mindent vállalásnak érzését van hívatva jelezni, erről szándékozik tanúságot tenni.    

   Ez tehát nem helyettesít semmit. Önmagában nincs sem­mi értéke. Bármennyiszer is borul arcra valaki, ha nincs mögötte az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia, akkor Előttem nem több, mint egyszerű tornagyakorlat. Ha pedig ez mások előtt történik, akkor még bűn is így, mert megtévesztő szándék húzó­dik meg mögötte. Higgyék azt, hogy megrendültem, holott ez nem igaz!

  Az egészen biztos, hogy soha ilyen gyakorlatokra nem adtam, és nem is fogok adni parancsot. Ez legjobb esetben is szer­tartás. A szertartások, mint üres keretek, nem Tőlem valók. Tőlem a tartalom való, melyet nektek kell szertartásokkal kife­jezni.

   Az, akit te drága, jó léleknek neveztél, akkor jár el helyesen, ha rákoncentrál arra a tartalomra, mely feletti megren­dülését földre borulással, föld-csókolással kívánja tanúsítani.

   A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, mikor repülőgépéről először lép valamely ország földjé­re. Ezzel akarja kifejezni annak a népnek, hogy országát szereti, tiszteli, s kitüntetés számára, hogy földjére lépett.

   Nekem tetszik ez a gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, megtévesztő forma lenne az ilyen leborulás.

    Minden bizonnyal áldásom hordozói azok, akik magá­nyos imáik közben arcra borulnak annak a gondolatnak hatására, hogy ott vagyok, ezt Előttem teszik. Értékelem az ilyen leboru­lást. Kétezer évvel ezelőtt sem tiltakoztam, ha valaki így borult le Előttem. A külső testtartás képes hatni a lélek állapotára, de csak akkor, ha lényegét a lélek állapota határozza meg. Külső testtar­tás a lelki magatartás megváltoztatására képtelen.

   Amin csodálkozom e kérdés kapcsán, az az, hogy kő- vagy fakereszt problémát vet fel a kérdező. Persze, nagy áttéte­lekkel ezt is megértem. Igen, mert aki ilyen kérdést felvet, az nagyon pontosan meg akar tartani minden olyan mozzanatot, melyről úgy véli, hogy Velem szoros kapcsolatban van.

    Ne legyetek kicsinyesek. Ha nem is tudjátok az Én nagyvonalúságomat átvenni, de legalább lépnetek kell ez irány­ban. Nagyvonalúságomnak beszédes megnyilvánulásai voltak minda­zok a körülmények, melyeket zokszó nélkül vállaltam a betlehe­mi barlangtól a Golgotáig, magdalai Mária megdicsérésétől a vá­mos Lévi, vagy Zakeus megtiszteléséig.

    Egyetlen szertartás, egyetlen imaforma sem hordoz önma­gában értéket. Engem különböző mozdulatokkal, testhely­zetekkel sem lekenyerezni, sem elbűvölni nem lehet annak érde­kében, hogy valakinek megígérhetném a célba jutást úgy, hogy megspórolhatná a célba éréshez vezető UTAT.

    Nem egyeseknek, hanem mindenkinek szólt az a kijelentésem, hogy ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. SENKI SEM JUT EL AZ ATYÁHOZ MÁS ÚTON, CSAK AZON, AMELY VELEM AZONOS. Ez pedig nem más, mint a kivételt nem ismerő irgalmas szeretet útja.

   Igen. A vissza nem ütéssel KEZDŐDIK az az ÚT, mely azonos Velem. - Szó sincs itt megalkuvásról! Nem azt kell meg­próbálni kikerülni, hogy ÜTÉS ne legyen. Nem arra kell töre­kedni, nem azt kell megcélozni, hogy jaj csak a keresztényeket ne bántsa senki!

   Tanúságot éppen arról kell tennetek, hogy ellenére an­nak, hogy bántanak titeket, ti nem vállaljátok az igazság rendjének bemutatását. Számotokra nincs igazság rendje. Csak IGAZSÁG van, s ez Én vagyok. Részetekről csak irgalom rendje van." 2 /96

 

 

 

 AKI OLYASMIBEN KÉR TANÁCSOT, AMIT NEM HOZ NYILVÁNOSSÁGRA SENKI ELŐTT.

Kérdező: Uram! Valaki úgy érzi, hogy szüksége lenne személyére szóló válaszra arra a problémára, melyet magában hord.

HANG: Én tudom, hogy mire van szükséged. Te azonban sajnos nem tudod. Problémáid, kétségeid gyökere nem akkor oldódik meg, ha egyenként megválaszolom. Te mindig találni fogsz olyan problémákat, melyek újra meg újra gondfelhőt képeznek lelked egére. Neked egy olyan gyökérproblémád van, melyet ha megoldottál, akkor kiderül feletted az ég. E gyökérprobléma pedig bár egyszerű, de mégis sokrétű. Egyszerű, mert neve bizalmatlanság. Sokrétű, mert a felszínen sokrétűnek tűnik.

    Először is soha ne félj attól, hogy csökkentheted irántad való szeretetemet. Bukdácsolásaidat azért kell vállalnod, hogy helyes önismeretre juss. Az nem helyes önismeret, ha valaki elveszíti önbizalmát saját gyarlóságai következtében. Azért nem helyes önismeret ez, mert az önbizalom alapja a Velem való kapcsolat. Ne feledd el: Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Engem pedig sem elveszíteni nem lehet, sem más el nem rabolhat tőled. Ez kell legyen önbizalmad alapja. Gyarlóságaid sem rabolhatnak el tőled.

    Ha majd el tudod hinni, hogy Én olyannak szeretlek téged, amilyen vagy, akkor tudlak majd olyanná formálni, amilyenné szeretnélek. Partnerként nyújtom kezemet feléd. Nem vágyaid, álmaid irányát akarom korrigálni. Ez a te feladatod. Én FOR­RÁSKÉNT vagyok benned.

    Most nem mondok többet. E 2.-dik kötetben majd több olyan gondolatot találsz, melyekben neked szóló további szemé­lyes üzenetekre ismersz.

   De valamit még hozzá kell tennem a fentiekhez.

   Vigyázz! Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! Ha annak idején a pogány százados úgy jön Hozzám, hogy segítsek rajta, s  úgyis tudom, hogy miben, hát bizony szóba se álltam volna vele. Nem, mert akkor ez az ember nem csupán segítséget kívánt volna Tőlem, hanem egy olyan csodás megnyilvánulásomat az ő kedvéért, a lélekbe látás csodáját, melyet csak egy rejtett gőg kívánhat. -

   A helyes öntudatnak forrása a Velem való élő kapcsolat. A Tőlem függetlenített önértékelés pedig rejtett gőg beteges megnyilvánulása. -

   Ezért mondom: Vigyázz! Ne kekeckedj Velem. Az az Isten, aki meg tudta teremteni a Napot az égre, az tud villámokat is fonni!

   De megsajnáltalak. Ezért írtam a fentieket. Most megál­dalak a BIZALOM LELKÉVEL." 2 /104

 

 

Kérdező: Uram! Egy gyermeked, aki hálás azért, hogy a HANG-ot hozzá is eljuttattad, az életével kapcsolatban fordul Hozzád. Nem tudom, mi a problémája, de Te nyilván tudod.

HANG: Nyilván tudom, de mégsem. Ha ő előtted nem tárta fel szívét, hogy tehetném ezt meg Én előtted? Ennél sokkal disz­krétebb vagyok. Mint már mondtam egy alkalommal, hogy an­nak a pogány századosnak sem gyógyíthattam volna meg szol­gá­ját, ha csak annyit mond Nekem:' Uram te tudod, mit akarok.'

    Tehát nem csupán arról van szó, hogy fölöslegesen nem függesztem fel azokat a természetes törvényeket, melyek kereté­ben zajlik életetek, hanem arról is, hogy lelkileg sem járnátok jól, ha nem igényelném tőletek gondjaitok, problémáitok megfogal­mazását.

    Nagyon természetes, hogy személy szerint mindenkinek rendelkezésére állok párbeszédimában. Ehhez viszont nem kell a te közvetítő szereped. Senki sem spórolhatja meg azt a szellemi, lelki fáradságot, mely szükséges ahhoz, hogy problémái segítsé­gemmel megoldódjanak. Partneretek akarok lenni, és nem kényel­metek dajkálója. Nincs fáradság nélküli problémamegol­dás. Vagy a kérdezőnek magának kell fáradságot venni párbe­szédimára vagy neked. Azt nem tehetem saját érdeketekben, hogy a ti fáradságotok megspórolásával megoldásra jussatok. Nem tehe­tem, mert éppen szellemi-lelki munkátok gyümölcseként tudom adni nektek azt, amire szükségetek van.

   Most közvetlenül a kérdezőnek szólok: Gyermekem! Nem csak a felületen, de lenn a mélyben is vágyom találkozni veled. Életednek nem csak egy-egy részében akarlak, hanem minden téren. Erőmmel nem tudsz találkozni a felszínen. Neked olyan igazságokkal is szembesülnöd kell, melyeknek elviseléséhez ke­vés a te erőd.

   Jobban szeretlek, semmint tüneti kezelésekkel akar­nálak­ enyhíteni, bódítani. Csak addig tudok veled haladni, amed­dig te akarod. Ez a te szabadságod velejárója. Amikor már nem tudok veled haladni, amikor már nem mehetek veled tovább, ak­kor ott várlak, ahol elváltunk. Várlak, hogy újra visszatérj Hoz­zám. Szeretnélek ránevelni arra, hogy jobban értékelj En­gem, mint adományaimat. Szeretném, ha nem csak te várnál tő­lem adomá­nyokat, hanem foglalkoznál elvárásaimmal is veled kap­csolatban. Akarom, hogy tudd: Nem csak neked vannak vágyaid Velem kapcsolatban, hanem Nekem is vannak vágyaim Veled kapcsolat­ban.

    Többször adj hálát azért, mert szeretlek téged. Ennek felté­tele viszont az, hogy jobban vedd észre feléd áradó szeretetem megnyilvánulásait. 3 /180       

 

 

Kérdező: Éjjel-nappal szellemlények serege nyugtalanít, kínoz. Mit lehet tenni ellenük?

HANG: Meg tudom adni bajodra az orvosságot, de ez olyan, amit nem könnyű bevenni. Túl keserű azoknak, akiknek nincs elég hitük ahhoz, hogy az Én gyógyító erőmre ráhagyják magukat. Tehát csak akkor tudok segíteni, ha megvalósítod azt, amit most kívánok tőled, bármilyen képtelennek is tűnik ennek megvalósítása. Tanácsom tehát a következő:

   KEZDJÉL EL HÁLÁLKODNI, ÉS ENGEM DICSŐÍTENI, AMIKOR AZT TAPASZTALOD, HOGY AZ EMLÍTETT SZELLEMEK KÍNOZNI KEZDENEK!!!

   Ugye képtelenségnek tűnik szemedben? Pedig ez a hited próbája. Én nem tudok segíteni ott, ahol nem találok elégséges hitet. Még saját környezetemben, lakhelyemen sem tudtam kifejteni kellőképpen isteni erőmet, amikor nem találtam hitet az Én erőm kiáradásának befogadására. De ahol találtam, ott még akkor is hatékony volt az erőm, amikor egy pogány százados kérte ezt tőlem.

   Arra kérlek hát, erősítsd hitedet! Higgy abban, hogy veled és benned élek! Higgy abban, hogy erőm a te erőd is! Ha egy súly oly nehéz, hogy nem lehet fölemelni, akkor nemcsak az a megoldás, hogy a súlyt csökkenti, hanem az is éppen olyan hatékony, ha az erőt növelitek. Én ezt akarom tenni a te életedben. Addig akarom növelni erődet az Én erőmmel, amíg könnyen le nem tudod győzni ezeknek a szellemeknek támadásait. Ha erőmmel már legyőzted őket, akkor el fognak kullogni, és nem fognak zavarni többé. De ehhez nagyon komolyan HINNED kell az ÉN ERŐM JELENLÉTÉBEN.

   Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni. E téren minden a hiteden múlik. Hinned kell Bennem, hinned kell a gyógyszerekben, hinned kell az orvosi segítőkészségben, hinned kell a JÓBAN! 8 /606

           

 

Kérdező: 2. Milyen módon akarsz megnyilvánulni életemben?

HANG: 2. Az volna a legjobb, ha a módot Rám bíznád! Te csak egy életedről tudsz, ami most van, és erről is nagyon felszínesen. Én ismerem összes eddigi életedet, és nagyon szeretném, ha ez lenne az utolsó földi életed!

    Ezért, ha arra irányul törekvésed, hogy együtt éljük szenvedéseidet, akkor nemcsak kimeríthetetlenül rendelkezésedre áll az Én isteni erőm, de az is tudatosulni fog benned, hogy csodálatosan tartalmas az életed! Igen, mert akiben szenvedhetek, abban kiegészül valami az idő tengelyén abból a szenvedésből, amely üdvözítői szenvedés, tehát a földi ember földi élete válik ezáltal elviselhetőbbé! Hogyan? Hát úgy, hogy akikkel kapcsolatba kerülsz, akik olyan könnyen panaszkodnak, mert fáj nekik valami, azok felismerik azt, hogy Én a fájdalomban is fellelhető vagyok, tehát erőm nekik is rendelkezésre áll, ha elfogadnak uruknak, megszabadítójuknak!

    Drága Gyermekem! Az egész életed, ha együtt szenvedünk, egy csodálatos prédikációvá, szentbeszéddé válik akkor is, ha nem szólsz egy szót sem! Bizony, a pogány százados sem akkor ismerte fel bennem az Isten fiát, amikor szabadon prédikálhattam, hanem amikor a kereszten hangtalanul vergődve szenvedtem!

   Bízd hát Rám életed további módját, hadd avassalak apostolommá! 22 /2214

 

 

Kérdező: 2. Megtanultam hálát adni.

HANG: 2. Nagyon okos gondolat tőled az, hogy olyasmiért is tudsz már hálát adni, amit csak hittel tudod jónak felfogni. Nagyon jó, hogy hited kezd olyan élő hit lenni, amilyen hitet megcsodáltam és másokkal is megcsodáltattam akkor, amikor a pogány százados kérését teljesítetem. 30 /3052

           

Pogány százados: 2/96, 2/104, 3/180, 8/606, 22/2214, 30/3052.