Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Számok, Számok jelentése.

5. 7.

 

Kérdező: 2. Az ötös és a hetes számról kérek véleményt.

HANG: 2. Az ötös szám, mint szimbólum, a földi, mulandó élet valóságát akarja szép színbe öltöztetni. Az álmokban megjelenő ötös szám el akarja terelni a figyelmet arról az értékrendről, amely az ember helyes erkölcsi értékét szeretné érvényre juttatni.

   A hetes szám a mulandó életről Isten világára akar útmutatással szolgálni. Álmokban, mint szimbólum, a megszentelődésre teszi a hangsúlyt.

   Mivel a tízes számról is írtál, hát erről is elmondom, hogy az álmok birodalmában általában a Teremtő és a teremtmény egybeválását, egybekapcsolását szokta szimbolizálni.

   Leányom! Mindig a GYÜMÖLCS a fontos! Az áldozatos szeretet vállalása a fontos! A megbocsátani és segíteni akarás a fontos! A halálra való készülődés a fontos! 23 /2336

           

 

7.

 

Kérdező: 2. A hetes számról

HANG:  2. A hetes szám, mint szent szám, a számmisztikában fontos szerepet játszik. Vannak, akik olyan szerepet kaptak Istentől, hogy a számok birodalmában fellelhető összefüggéseket eszközként alkalmazzák az önismeret, az istenismeret, a szellemvilág és a történelem mélyebb megismerésének érdekében.

   Az ezzel való foglalkozás csak azok számára érinti a lényeget, akik benső, tehát erkölcsi bizonyossággal tudják, hogy ezt a  szerepet kapták Istentől. 20 /1960

 

 

Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL...

            1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.

Kérdésem: Mi a hét oszlop, amit kivágtak?

HANG: A Példabeszédek könyve, mint annyi más szent könyv, azért fogalmaz képekben, mert így nemcsak a logika járomszalagán, hanem az intuíció, a beleérzés vonalán is képes nagy gazdagságot kibontani számotokra a mondottakból.

   A 'kivágván' szó helyett szerencsésebb a 'felállítván' szót használni. A hetes szám pedig egy szent teljességet jelent a szimbolika nyelvén. 39 /4210

           

 

13.

 

Kérdező: A 13-as számról,  kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A 13-as számot Édesanyám különleges szeretettel választotta, hogy földi megjelenéseit ehhez kösse. Önmagában nincs jelentősége egyik számnak sem, de az, amit hozzáköttök, fontos tartalmat hordozhat! Ártó tartalom nem kötődhet számhoz! Ne légy babonás! 21 /2116

 

 

933.

 

Kérdező: VAN JELENTŐSÉGÜK A SZÁMOKNAK?

     Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem Istent egyre jobban. E szám, 933, élénken megjelent.

HANG: Soha nem hagyom magukra a jó szándékú embereket. Nem a vallásokon keresztül szoktak Velem találkozni az emberek. Amint nem a hangszerek teremtik meg a zenét, hanem a zene a hangszereken keresztül jelenül meg, úgy nem a vallások által kerültök Hozzám közelebb, hanem a különböző szertartások, vallásos események által jelenítitek meg azt, hogy Hozzám akarjátok kapcsolni életeteket. Bár gyakran már a szertartások teljesen kiüresedtek e tekintetben.

 Templomaitok ma már a legritkább esetben töltik be az Általam, Jézus, által elgondolt funkcióikat! Éppen ezért nem az a lényeg, hogy jársz, vagy nem jársz templomba, hanem az, hogy biztosítasz, vagy nem biztosítasz időt magadnak arra, hogy Velem, Jézussal, foglalkozz!

 E szám: 933, csupa hármas szám, a szimbólumok nyelvén a teljesség igényét, a tökéletesség egységét jelenti. Amint a háromlábú szék soha nem inog, bárhová helyezed, úgy a hármas szám, mint szimbólum, azt a stabilitást vetíti eléd, ami Én vagyok számodra.

   A Velem való kapcsolatod, életed egyetlen és tökéletes megoldásához vezet. Ezért neveztem Magamat ÚT-nak, és nem utaknak! Sok úton lehet Rám találni, de aki egyszer Rám talált, annak már csak egyetlen értelmes út kínálja fel magát, a SZERETET útja. Úgy kell szeretnetek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket. Ez az Én ÚJ parancsom (János 13;34)!

   Azt, hogy ezt az új parancsot egyértelművé tedd magad számára, csak azáltal érheted el, ha komolyan olvasgatod, boncolgatod, imádkozgatod az evangéliumaimat.

   Ha komolyan kezdesz Velem foglalkozni, akkor a többi már szinte magától jön! 25 /2473

           

 

10.

 

Kérdező: ÁLMAIMBAN JELZÉSEKET KAPTAM.

           1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?

HANG: 1. Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned annak bizonyosságát, hogy te  Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tízes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az erőforrásokat, amelyek e kettő valóságának tudatát fenntartják benned. Ez egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy minden tekintetben szükséged van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy mi van veled.

    Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, akkor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldogságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére, vagy fájdalmára tesz valaki valamit, az Neki nem mindegy.

    Boldogságát nem érinti, mert boldogsága mindenkinek azon múlik, hogy szeret-e, vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét, bánatát igenis érint, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek nem lehet számotokra mindegy, hogy boldog, vagy boldogtalan az akit szerettek! Isten nem egy szenvtelen lény, hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman érez!

    Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki, szellemi teremtményei közül, akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül szereti őket az Isten, örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen, érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is, de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer vétet ér. Így mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miattam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten szeret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kárhozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szenvedni, akkor Isten, ha SZERETET, reménytelenül szenvedő lenne! Tehát boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint ellentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor természetellenes.

    Amit eddig elmondtam, annak csak töredékét mondtam azért, hogy álmodat értelmezzem. Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődésetek természete hozza magával. Valamikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. E sok mindenben ez az egyik.

    Itt az ideje, hogy ez most már ne csak magjában legyen evangéliumaim tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csökkenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a talajt a lelkeken hatalmaskodni akarók lába alól, akik nem saját szeretetük, odaadottságuk, tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója, kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt - emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat.

   Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció valóságát, akik minden áron ragaszkodni akarnak ahhoz, hogy embereken uralkodjanak. 33 /3388

           

 

 

Kérdező: SZÁMOKKAL ÁLMODTAM.    

      1. A 2000-es számmal álmodtam.

     2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam.

     3. Természeti katasztrófát láttam készülőben, amely imám hatására visszahúzódott.

HANG: Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a földön. Az események felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képesek az egész földi létet romba dönteni. Valóban, az ima az egyetlen erőkisugárzás, amely fékezni tudja azt a katasztrófát, amely fenyeget benneteket. Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, amely különben jogosan borítana el benneteket.

   Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imádság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.

   Azért nyújtom ma, az utolsó időkben nektek a PÁRBESZÉD-IMÁT, mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkózása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami valóban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek bölcsességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.

    Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tudom megtenni!

   Édesanyám a BÉKE KIRÁLYNÉJA! A szívetek békéjének a KIRÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a Szentlélek felé, akinek templomai vagytok! 24 /2351