Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Természeti katasztrófák, Természeti csapások.

Természeti katasztrófák

 

 

Kérdező: 1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?

                2. Isten országát akarom építeni minden áron!

HANG: 1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyezne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a földön minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ erőit Isten működni engedné emberek kárára.

     Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket (Ap. csel. 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyítványukat ahelyett, hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk!

    A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált jelenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, amelyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környezetére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egyszerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsátanak ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit! 

    2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal foglalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes magát a természetei katasztrófák következményeitől, mivel tudja, hogy az Istent szeretőknek a földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogságot biztosít minden körülményben! 17 /1628

 

 

Kérdező: 1. Útmutatást kérek.

HANG: 1. Hinni annyit is jelent, hogy jónak tartani a JÓ Istent! Amikor halál, betegség, természeti katasztrófa és egyéb tragédiák történnek, akkor ismerhető fel igazán, hogy van, vagy nincs hite valakinek, illetve az, hogy mit is jelent számára az, hogy van hite.

    Óriási a különbség aközött, amikor valaki földre lehatárolt szemmel akarja felmérni életében a gondviselést, és aközött, amikor valaki rá tud kérdezni problémáira így: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?'.

     A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek! Kivétel nélkül minden ember hitképességgel születik, s az, aki úgy kezd élni, életében dönteni, mintha hinne, hamarosan növekedni fog a hitben. Aki nem használja hitét arra, hogy erőforrásként élje meg, annak életében a hit vagy eltorzul, vagy elapad. Valójában minden képességgel így vagytok.  27 /2762

 

 

Kérdező: 2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot?

HANG: 2. Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, olyan kopogtatásaim, melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, Jézus, valóban az ajtóban állok és kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, aki e kopogtatás következtében Rám figyel. Bemegyek hozzá, és vele lakomázom (Jelenések könyve 3;20)! Tehát annak, aki e katasztrófák hallatán Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, aki benned vagyok, nagyobb vagyok annál, mint ami kívüled, van! Én, Jézus, valóban legyőztem a félelem világát! Tehát azok, akik befogadnak Engem életükbe, az Én világ fölötti győzelmem fényét és erejét is befogadják Velem együtt!   28 /2837

 

 

(Bucholcz Ferenc médiumon keresztül válaszol Jézus.)

Kérdező: Isten A VILÁG URA?

Jézusom, ki csinálja a természeti katasztrófákat ? Isten, vagy valaki más ?

HANG: Nem az Isten csinálja a szélvészeket, földrengéseket, tűzvészeket és árvizeket. Mielőtt állításomat érvekkel is alátámasztanám, szeretném alaposan kitisztázni előtted, hogy mit tartok Én, Jézus katasztrófának.

     I. Én, Jézus, azért jöttem a földre, hogy megmentsem azt, aki elveszettnek tudja magát. Az élet szava vagyok e világ számára. Azt minden gondolkodó ember észre vette már a földön, hogy nincs a mennyországban. De a segítségemmel minden gondolkodó ember észreveheti magában a mennyországot már a földön.

     Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi életüket, amire kapták.

     Aki külső körülmények változásától teszi függővé a boldogságát, az lelkében kárt fog vallani, mert olyasminek a birtoklására törekszik, amit

-  mások elvehetnek tőle,

-  elveszíthet,

-  a földön más számára itt kell hagynia /öröklés jogán/, vagy

-  moly megrágja és rozsda megemészti, mert múlandó, mint az anyagból készült ég és föld.

     De aki megtanul úgy gondolkodni, mint Én, Jézus is tettem, azt semmilyen külső körülményváltozás nem fog elkeseríteni, mert rálát arra, hogy olyan jót birtokol önmagában, amit

-  mások nem vehetnek el tőle,

-  véletlenül nem hagyhatja el, mert

-  mindig nála és vele levő,

-  el nem avuló érték. Az elvesztés félelme nélkül csak egy birtokolható a földön: az Isten gondolkodásmódja, a szeretet. Ez a mennyország állapota a jót akaró emberben. Békét ad, derűt, erőt, a halál fölötti győzelem tudatát.

     A legnagyobb katasztrófa, ami egy embert a földön érhet az, ha lelke kárba veszik ! (Máté 16;26)  Nem a kívülről jövő katasztrófáktól kell tehát félnetek, hanem a belülről fakadó, helytelen gondolkodásból eredő hitetlenségtől. Mert '...aki hisz...megmenekül, De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni,...! ' (Márk 16;16)

     Azok számára, akik önmagukat a testükkel azonosítják létezik

a.) egyéni katasztrófa,

b.) a kisebb-nagyobb ember csoportokat érintő katasztrófa,

c.) a föld lakóinak egészét fenyegető világkatasztrófa.

     Minél több embert érintő katasztrófáról hall valaki, annál jobban rákényszerül arra, hogy szembesüljön azzal a tudattal, hogy egyszer neki is itt kell hagynia a földi életet. Ezért igazán csak az nevezhető bátornak, aki szembe mer nézni önmagával és nem csak felteszi magának az élet nagy kérdéseit, hanem értelmet megnyugtató választ is igyekszik keresni arra, hogy

-  miért született e világra,

-  mi lesz vele a 'halál' után és

-  a születés-halál adta keretek között hogyan érdemes élnie ?

    Az Isten szemében csak egyéni katasztrófa létezik. Mindegy, hogy a körülményváltozások látszatra egy, több, vagy sok ember halálát okozzák. A hajatok szálait is számon tartó Isten minden ember életét egyénileg kíséri figyelemmel. Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám tudta nélkül a földre, és az ember a verébnél sokkal drágább az Isten számára. Ezért olyan helyzetet, ami nem ad lehetőséget a szellem fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra. Mert nem a múlandó test a lényeg, hanem a testet megelevenítő szellem.                                         

     Az ember boldogsága szempontjából csak az számít, hogy a test anyagburkából kibújva Istent szerető szellem lássa meg a mennyország világosságát. Bizony, bizony, másképpen gondolkodik az Isten és másképpen az istent, - tehát önmagát sem ismerő - ember.

     1. Miután a halálommal végződő, sokak által egyéninek hitt katasztrófámat átéltem, ezt mondtam: ' Hát nem ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak és azután bemennie dicsőségébe ? ' (Lukács 24;26) Halálom tehát, mert Atyám akaratának megtételére törekedtem nekem a javamra vált. Csak a tudatlan ember sajnálkozik egy Istent szerető ember halála miatt.

    Mikor halálom előtt elbúcsúztam tanítványaimtól többek között ezeket mondtam nekik:    ' Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Atyámhoz megyek, mert az atya nagyobb nálamnál. '(János 14,28) Ezzel azt fejeztem ki, hogy olyan helyre megyek, ahol Atyám minden képzeletet felülmúló módon fog majd szolgálni Engem, aki megvallottam Őt az emberek előtt.  Atyám pedig csak azért nevezhető nálam nagyobbnak, mert Ő az, aki legteljesebb módon szolgál mindenkit. Persze, ezt csak az tudja megtapasztalni, aki vállalja, hogy a szeretet körén belül él.

    2. Mikor Siloámnál egy összedőlt torony több megtéretlen embert ölt meg, akkor sem a testük elmúlásának tényét hangsúlyoztam, hanem a lelkük kárát. (Lukács 13;4-5)

    3. Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják katasztrófaként megélni. (Máté 24;30) Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák közel számukra. (Lukács 21;28)

    Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számára, ha elmulasztotta ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-színre látás világában sem. Az emberek úgy gondolják, hogy az életet a testi funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én, Jézus, Atyámmal együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz, az már átment a halálból az életbe. Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal élnek, hogy hisznek Benne. (Márk 12,27)  Ezért ne a test elmúlásától féljetek, hanem a gondolkodás-átalakítás elmulasztásától.

    Én, Jézus, mindig annak a szellemnek az állapotára teszem a hangsúlyt, amely a testet megeleveníti (János 6;63) A tudatlan emberek pedig a szellemük által megelevenített testre.

    Az anyagi test és az azt megelevenítő szellem között van egy óriási különbség. Az anyagi test múlékony dolog. A szellem nem. Az anyagi testet külső erő el tudja pusztítani, a szellemet nem. Azt csak mindenki önmaga ronthatja el, teheti szentségtelenné. (Márk 7;15-23)

     II. A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztrófákat - olyan szellemi lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatainak energiáit használják fel arra, hogy ártó szándékukat megvalósítsák. Az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a belőlük kisugárzó gyűlölet nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére alkalmatlanná, hanem gyűlöletük energiája táplálékul szolgál az őket körül vevő és átjáró rossz akaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért, ahol ezek a lények emberek közötti gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott teremnek és igyekeznek azt még jobban felszítani.

    A szeretet, a jó akarat kisugárzása viszont legyengíti, menekülésre készteti az ártó szándékú szellemi lényeket. Ezt tudják ők is, ezért azon munkálkodnak, hogy jó akaratú törekvéseitekben elbizonytalanítsanak benneteket.

A rossz irány felerősítése, a jó irány elködösítése: ez az, amit el akarnak érni a testben élő emberekkel kapcsolatban.

    A Sátán az Isten majma. Első akar lenni, de nem mások szolgálata által, hanem a másokon való uralkodás, elnyomás által. Még a legszentebb célokat is képes megszentségtele­níteni.  Megmondtam nektek: a Sátán embergyilkos kezdettől fogva és éppen ezért Bennem semmije sincs. (János 14;30)

    Azt, hogy a természeti katasztrófáknak nevezett erőhatásoknak szellemi háttere van, és azt, hogy ezeket az erőhatásokat nem az Isten okozza, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy úgy csendesítettem le a háborgó tavat és a szélvihart, mint aki értelemmel rendelkező szellemi lényhez szólt (Márk 4;39). Úgy, ahogy tettem ezt az embereket megszállva tartó rossz szándékú szellemi lények esetében is.

     Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és körülöttetek. Ahogy az emberi gyűlölet energiája erősíti a rossz szándékú szellemi lényeket, úgy az ima, a jó gondolat, gyengíti őket.

     Mikor elfogatásom előtt a Gecsemáné kertben arra kértem három tanítványomat, hogy imádkozzanak Velem, akkor az imának éppen ezt, a gonosz szellemi erőket gyengítő hatását akartam használni. Sajnos a tanítványaim akkor nem imádkoztak Velem. Ezért is mondhattam nekik: ' Szunnyadjatok most már és nyugodjatok ! Nincs a gonosz előtt akadály. ' (Márk 14;41) De azért az a tény, hogy Én, Jézus, imádkoztam elfogatásom előtt, nem maradt teljesen hatás nélkül (János 18;6)! Ugyanis elfogóim, akiket Júdás hozzám vezetett, először hátrahőköltek és a földre estek, mikor megtaláltak Engem.

     Tudnod kell, hogy második eljövetelemet megelőzően nagy nehézségeket fognak átélni a föld lakói. De sem ezekhez a nehézségekhez, sem ennek az időnek jeleket és csodákat tevő hamis krisztusaihoz (Márk 13;22) az Istennek nincs köze. Mint ahogy nem volt a te Jézusod földi meggyilkolásához sem. Csak ahhoz lesz az Istennek köze, hogy ez az utolsó, embert leleplező időszak megrövidüljön (Márk 13;20).

     Lásd be ! Az Isten nem meghasonlott szellemi lény, aki az egyik kezével rombol, a másikkal pedig épít. Mert amelyik királyság meghasonlik önmagával, az elpusztul (Lukács 11;17) !

     Már Illés próféta is megtapasztalta, hogy az Isten nincs benne romboló szándékkal sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzvészben (I. Királyok 19;11-12). De benne van építő, buzdító és vigasztaló módon abban a halk és szelíd hangban, amely ma is szól minden emberhez a lelkiismeret hangján keresztül.

     Felvetődhet benned jogosan az a kérdés is, hogy az özönvizet, - melyet csak Noé és a bárkájában levők éltek túl - az Isten csinálta-e ? Elöljáróban tudnod kell, hogy a Biblia ószövetségi részében leírt, Istennek tulajdonított szavak csak részben tükrözik az Isten gondolkodásmódját. Ugyanis azok, akik hallották és emberi szájhagyomány útján tovább adták, leírták e sugallatokat, nagy mértékben belevitték ezekbe az írásokba a saját gondolataikat is. Isten megengedte ezt számukra, mert Ő nem csak a földet nem alakítja erőszakos eszközökkel, de az emberek gondolkodását sem.

     Elég, ha az özönvizet megelőző időről tudod, hogy akkor, az emberek között többen olyan képességekkel és erőkkel rendelkeztek, melyeknek létében az emberek többsége ma már nem hisz. De mivel Isten nem személyválogató, ezért ezek az erők elvben ma is mindenkinek a rendelkezésére állnak. (Márk 11;23)

     Tudnod kell, hogy a föld akkori lakói erejüket, lehetőségeiket nagyon rosszul használták fel. (I. Mózes 6;5)  Sőt, ha ezekhez hozzá veszed azt tényt, hogy a föld lakói tudatosan kerestek   kapcsolatot az ártó szándékú szellemi lényekkel is, akkor beláthatod, hogy a Szeretet Istenének nincs olyan értelemben köze a pusztító özönvízhez, mint azt eddig gondoltad.

     Az Isten csak általam, Jézus által tudta legyőzni e világot úgy, hogy vállaltam a nem ártás, a megbocsátás és a segítés Útját. S azáltal győzhetsz a mulandó világ fölött te is, ha erőmet elfogadva vállalod, hogy követsz Engem az Úton !   32 /3376

 

 

Természeti katasztrófák, jégverés, dögvész

 

Kérdező: HATHATNAK RÁNK MÁSOK?

            Van szemmel verés? Árthatnak a rossz emberek nekünk?

HANG: Az ártó erők, tehát a gonosz lelkek, a gonosz emberek, meg tudják nehezíteni mások életét. De azoknak, akik Engem, Jézust, elfogadtak uruknak, megszabadítójuknak, nem tudnak ártani! Soha, semmilyen körülmények között sem tudják elvenni az ilyen ember szívéből azt a békét, amelyet az illető Tőlem kért, és Tőlem kapott!

     Istennél hatalmasabb nem lehet senki a világon! Ha te hiszel Bennem, Jézusban, akkor te a Győztes oldalán állsz! Akkor a pokol összes gonosz lelkei sem tudnak mit kezdeni veled! Állataidat is csak akkor pusztíthatják el, ha ezzel lelked fejlődését, tehát a szeretetben való növekedésedet nem akadályozzák. Tudnod kell, hogy az állatok elpusztulásának nagyon sok oka lehet, és csak akkor szabad a gonosz szellemekre hivatkozni, ha az állatorvos vizsgálata alapján érthetetlen a pusztulásuk.

    Vannak véletlennek tűnő egybeesések, amikor egyszerre jön több betegség egy családba, s ugyanakkor keletkeznek természeti katasztrófák, jégverés, dögvész, stb. Ezek valóban jöhetnek a gonosz szellemektől, de tudnod kell, hogy Isten sokkal jobban vigyáz övéire, mint bárki is vigyázni képes gyermekeire! Nem vagytok tehát kiszolgáltatva a gonosznak!

    Az istenszeretőnek minden javára válik! Az Istent nem szerető pedig csak magának árthat, és árt is!

    Azokkal a betegségekkel szemben, amelyeket az orvosok nem tudnak gyógyítani, nem zúgolódni kell, hanem meg kell tanulnotok ezekkel együtt élni. Igen, mert az orvosok által gyógyíthatatlan betegségek általában karmikus eredetűek, vagyis, már születésetek előtt, önként vállalt betegségek. Ha ilyen betegséggel vállaljátok az együttélést, akkor remélhetitek azt, hogy javatokra válik az ilyen betegség, s így fogjátok tapasztalni azt, hogy a gyógyíthatatlannak mondott betegségek is meg tudnak gyógyulni.

    Tudatosítsd magadban azt, hogy nemcsak van örök élet, hanem te, kifejezetten, Isten örök rendelése folytán, az örökélet gyermeke vagy!  30 /3048

 

Természeti csapások 

Kérdező: 3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: 3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte már nem áll a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat, már feltartóztathatatlanul elindult a látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához nem kell semmiféle kegyelmi állapot. Elég hozzá megfelelően érzékeny idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos fegyelme, és máris a tudat  és tudatalatti világotok közötti betonfal áteresztővé válik.

     Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, hogy megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék  élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nemcsak természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

    Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbenntartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal!   20 /1979