Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Uralkodási vágy az Egyházakban


Kérdező: Jézusom! Kérlek, szólj hozzám Egyházadról!

HANG: Egyházam az az intézmény, mely képes megmutatni a benne lévőknek, a Vele foglalkozóknak, hogy mennyi emberi nyomorúság zsúfolódhat össze az Én nevemben egyéni önző érdekek, hatalmi ambíciók kiélése céljából. Éppen az Egyházam az, melynek külső falai gigantikus méreteivel negatíve hirdetik ezt: a kicsi a szép. -

    Az Egyházam az én Keresztem. Mindig is az volt. Itt válik ki legjobban az önzés, gyűlölet, kapzsiság, irigység, rangkórság, piperkőcség, pénzimádat, kényelemszeretet, gerinctelenség, ravaszság. Ez valóban egyetlen értékkel rendelkezik, s ez az, amiről igazán nem tehetnek, akik benne vannak.

    Ennek az Egyháznak egyetlen értéke az, hogy az ENYÉM! Éppen így van ez a Kereszttel is. Önmagában bitófa. Értékké általam lett azáltal, hogy küzdőteremmé, küzdőtérré, mely Enyém, választottam. Ezáltal minden áldás ebből a Keresztből ered, árad. Egyházam ugyanezt a feladatot teljesíti. Szó sincs a néger fehérre mosásáról. Nem. Keresztem és Egyházam gyökerében, folyamatában és gyümölcseiben egyaránt azonosak. Amint keresztedről le nem szállhatsz, mert természeted és körülményeid gerendáiból épül, úgy Egyházam is ilyen. Barátaim és vádlóim egyaránt téglái Egyházamnak.

    A felekezet-cseréknek sohasem kegyelmi okai vannak, hanem pszichikaiak. Nem attól lesz jobb, vagy rosszabb valaki, hogy melyik felekezet tudja magáénak. Erkölcsi értéket a lélekben levő szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja. Egyházam a lehetőségek tárháza mindkét irányban: uralkodás - szolgálat; szeretés - önzés; gőg - alázat; bántás - megbocsátás.

   Az képtelenség, hogy bármely felekezet is lefoglalhatna úgy magának Engem, hogy tetszése szerint rendelkezzék Velem. Az igazság az, hogy bármely felekezetben bárki átadhatja magát Nekem úgy, hogy tetszésem szerint rendelkezhessem vele.

    Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyházat az embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatalmon lévők azonosítják magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt maguk a hatalmon lévők is tudják. Szentlélek elleni bűnnel főleg itt lehet találkozni.

    Számomra Egyházam megalapítása előtt is világos volt, hogy szeretnem kell mindenkit, s tudomására kell hoznom mindenkinek, hogy e feladat elvégzésére vállalkozva akarok mindenki lelkében élni. Vagyis, hogy mindenkinek szól e felhívásom: Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethessek általad. -

    Aki ezt Számomra nem teszi lehetővé, abban nem tudok élni akkor sem, ha római pápa, akkor sem, ha gyermekorvos.

    A probléma abból adódik, hogy Én bennetek nemcsak szeretni akarok mindenkit, hanem általatok ezt meg is akarom mondani mindenkinek, hogy Én ilyen vagyok.

    A probléma abból adódik, hogy akiben élek, abban szövegelni is akarok másoknak. És akiben nem szövegelhetek másoknak, abban nem tudok élni.

    Célom nem a szeretés. Az LÉNYEM. Célom a szövegelés, a tanítás, az örömhír hirdetése. Célom: benned is kimondani másoknak, hogy bennük is e szövegelés a célom. E téren valóban szamár a végállomás. Sőt, ördög!

    Bármekkora szeretetet is gondol megjeleníteni valaki önmagában e nélkül, nem tudok vele azonosulni. Ha pedig végállomásként állítja mások elé azt, hogy szeretnünk kell egymást, s ezt Velem akarja alátámasztatni, akkor bizony a világosság angyalának képében az a Kísértő lepleződik ott le, aki a hazugság atyja.

    Ha valaki úgy szeret másvalakit, hogy nem hozza az illető tudomására: boldoggá őt is csak az teheti, ha másokat is szeretni kezd, akkor jobb lenne, ha semmi szeretetet sem kapna az illető, mert a félszeretet rosszabb, mint a gyűlölet. -

    Akarom, hogy megértsed szavaimat, ezért ismétlésbe bocsátkozom: Lényem a szeretés. Célom, hogy ezt másoknak elmondjam. Csak abban él Lényem örömmel, akiben megvalósíthatom célom.

     Aki csak azt akarja, hogy szeressék - ezt különben mindenki akarja -, az előbb-utóbb el akarja hallgattatni azt, aki a szeretés hirdetésének köteles feladatát másoktól is megkívánja. 1 /29

 

 

Kérdező: Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?

HANG: Te biztosan megértesz, de attól tartok, hogy sok katolikus, akik olvasni fogják kérdésedre adott válaszomat, nem fognak megérteni.

    Neked semmi szükséged arra, hogy gyakran végezz szentgyónást! Egyházad előírja, hogy bűneidet minden esztendőben meggyón­jad, de azt nem írja elő, hogy mikor, és azt sem, hogy kinél.

    Semmi szükséged arra, hogy amit szívedben helyesnek tartasz, de a papok nagy része nem tartja helyesnek, arról a gyónásodban beszélj.

    A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között nem találsz ezek miatt bűnbánót!

    Pedig mérhetetlenül nagyobb gonoszság volt békegyűlésekre járni, mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás!

    Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak ártanak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az emberek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, félelemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúságot, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követelnek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket az akkori pártállam félreállított, megkínzott.

    Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte tapasztalod a fényadásnak, az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!

     Azt is el kell mondanom, hogy a szentgyónásnak az a formája, amely még ma is sok helyen gyakorlat, hogy a pap ül fenséges trónján, s a szegény gyónó pedig ott térdel lábai előtt és szánja-bánja vétkeit, az a ti egyházatokban egy szomorú hatalmi őrület következmé­nye. A hatalom nem bírja elviselni azt, hogy neki szolgálnia kellene, és nem uralkodnia!

   Azt tanácsolom, hogy egyházad előírásaiból azokra ügyelj, amelyek egyértelműen megegyeznek az Én, Jézus, kívánságaimmal. Mert van ilyen is. Valójában minden szentségben Velem találkozol. De ha a hatalmi egyház ezt embertelen formákhoz köti, akkor inkább mondj le arról, hogy ilyen formában találkozz Velem, semmint békétlenséget, felháborodást hordozz magadban.

    Én békét jöttem hozni a földre, és nem uralkodást ember és ember között. Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. A papok kizárólag szolgálatra kaptak Tőlem felszólítást, és nem arra, hogy lelkiismereti gubancokat idézzenek elő bennetek! Kerüljétek az olyan papokat, akik ilyesmit tesznek veletek!

    Ne menj tehát gyónni azért, mert a papok azt mondják, hogy menj. Csak akkor és ahhoz menj gyónni, amikor Én, és akihez Én irányítalak. Amíg ez nem egyértelmű benned, addig örülj annak, hogy az Enyém vagy akkor is, ha nem jársz gyónni! 13 /1182

    

 

Kérdező: 2. Az egyházakról miért negatív a HANG véleménye?

HANG: 2. Nekem nem az egyházakról van rossz véleményem, hanem arról a hatalomról, amely szinte minden egyházba beépült, s amely hatalom pontosan ellentéte annak a szolgálatnak, amire Én benneteket tanítottalak.

    Bizony, drága Gyermekem, minden egyházba súlyosan gonosz erők épülnek be a hatalom gyakorlása által. Én egyetlen hatalmat ismertem és ajánlottam, a SZERETET HATALMÁT! Ember és ember között alá- és fölérendelést csak annyiban ismerek el, amennyiben valaki úgy akar első lenni, hogy az utolsó, a szolga-, a rabszolga-szerep vállalását tűzi ki célul magának.

    Azt mondtam, hogy ti emberek egymásnak testvérei vagytok! Az a rangkórság, amely minden hivatalos, intézményesült egyházat jellemez, bizony nem Tőlem van. Ha hiszitek, ha nem, ha tetszik nektek, ha nem, ezzel bizony maga a Sátán épült be az egyházakba!

    Hierarchia = szent uralom. Ez fából vaskarika, mert a szentség ott kezdődik, mikor valaki nem uralkodni akar, hanem szolgálni! Éppen tanítványaim lábát mostam, amikor ezt mondtam: "Példát adtam nektek (János 13;15)!"

   Üdvösségre nem az egyházak vezetnek benneteket, hanem Én!

   Jól tudom, hogy a földön is rendnek kell lennie! Intézményre tehát szükség van. De ha egy intézményt az uralkodás jellemez, és nem a szolgáló szeretet, akkor attól Én elhatárolom magamat!

    Ma például nem papokra van szüksége a világnak, hanem szerető szívű emberekre! Az egyházak urai a mindenkori  háborúkban igyekeztek az erősek oldalán menetelni, és szó sem lehetett arról, hogy hirdessék tanításom lényegéhez tartozó kijelentésemet, amely így hangzik: "Inkább szeressétek ellenségeiteket" (Lukács 6:35)! A történelemben a vallásháborúk voltak, és jelenleg is azok a legbor­zalmasabb háborúk.

    Drága Gyermekem! A vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvérgyilkosság is oltárvita következménye volt! Káin ezért ölte meg Ábelt!

    Légy hát óvatos, ha védőbeszédet akarsz tartani az egyházakban maguknak kis rizikóval nagy jólétet és tekintélyt biztosító főtisztelendők mellett! 13 /1206

 

 

Kérdező: 3. Feldühített egy pap a negatív ítéleteivel.

HANG: 3. A papok nemcsak kétezer évvel ezelőtt feszítettek fel Engem! Ezt teszik ma is legtöbben közülük. Ennek oka az, hogy szerepük által elembertelenednek. Szerepük az lenne, hogy érzékelhető jelei legyenek a földön túli élet valóságának. Ehelyett, részben a szerep magas méltósága miatt is, tudathasadásos állapotba kerülnek. Mondják azt az Én nevemben, aminek ellenkezőjét teszik. Szeretetet mondanak, s méltóságot hordanak! Szolgálatról beszélnek, s igénylik a lelkek feletti uralkodást! Ne vegyétek át stílusukat!

     Szerepüket Magam is tudomásul vettem, és nem beszéltem le senkit arról, hogy kapcsolatba kerüljön a papokkal, de Én csak negatív következményekről tudtam beszámolni, ha velük kapcsolatba kellett kerülnöm. Igaz, feltámadásom és mennybemenetelem után közülük is többen megtértek. De ez mindig ritka jelenség volt a történelemben. Szentjeitek közül assisi Ferenc közelített meg Engem legjobban. De ő nem is szenteltette fel magát pappá! Ma is van olyan, aki belátja, csak akkor tud Engem követni, ha lemond a papi méltóságról. 15 /1437

           

 

Kérdező: 2. Miért nem érzem magam jól ott, ahol hitre jutottam?

HANG: 2. Valószínű azért nem érzed jól magad ott, ahol hitre jutottál, mert jól akarod érezni magad, és nem azért jársz oda, hogy tanúságot tégy Rólam. Valószínűleg azért nem érzed jól magad, mert nem élsz meg fejlődést magadban lelkileg. A hitre jutás és a hitben való növekedés nem ugyanaz! Elindulni egy úton és úton is maradni, az nem ugyanaz.

     Bizony előfordulhat, sőt gyakran elő is fordul, hogy akik elindítottak Felém, később akadályai lesznek annak, hogy Velem egyre mélyebben kapcsolatba kerülj. Ennek egyszerű oka az uralomvágy, mely kivétel nélkül minden felekezetben felüti a fejét. Ennek egyszerű oka az, hogy minden felekezetben gyarló emberek vannak, akik igyekeznek megvalósítani az alá-, fölérendelést, mely nemcsak teljesen idegen Tőlem, de kifejezetten Ellenemre van (Máté 23;8)! 15 /1443

 

 

Kérdező: 7. Miért nem tudunk ma úgy beszélni Istennel, mint Mózesék?

HANG: 7. Ha hinnétek a párbeszédima valóságában, akkor ma is tudnátok beszélgetni Istennel! Részben szellemi restség, részben pedig kishitűség következménye az, hogy inkább kötött imákkal fordultok Istenhez, tehát mások által kigondolt párbeszédimával, mint saját szavaitokkal. Az szintén sajnálatra méltó, hogy a mások által kigondolt párbeszédimáknak csak azt a részét szokták közölni az imakönyvek, amelyeket az imádkozó mondott valamikor Istennek, és azt a részét nem, amit Isten mondott az imádkozónak. Ennek oka az egyházakban történt hangsúly-eltolódás a szolgálatról az uralkodás irányába. Nem szeretik az egyházak hatalmasai, ha őket kikerülve, közvetlenül szól Isten valakihez. Engem is azért végeztek ki, mert hangot adtam annak, hogy Általam az Isten mindenkihez szólni akar közvetlenül (János 14; 23)! 15 /1461

 

 

Kérdező: 2. Hittem a kommunizmus bukásában.

 HANG: 2. Nincs a világon olyan -izmus, amely ne lenne bukásnak kitéve! Ami állandó, az az emberi természetben lévő szeretés-gyűlölés, önzés-önzetlenség polaritása. Az erkölcsi rendben minden ezen áll vagy bukik! A legkülönbözőbb -izmusok e polaritásoknak csupán ideológiát teremtenek. Ezek az ideológiák arra valók, hogy az egyén a tömeg széles rétegei előtt igazolni tudja magát e polaritás bármelyik oldala mellett! Soha ne hidd azt, hogy bárkit is jobbá vagy rosszabbá tehet bármilyen társadalmi, politikai rendszer! E rendszereknek részben leleplező, részben elfedő szerepük van csupán! A mások felé irányuló uralkodási vágy soha nem hordozza az Én áldásomat sem állami, sem egyházi intézményekben!

     Nekem nincs küldetésem a történelemhez! Nekem az egyes emberhez van küldetésem. A történelem nemcsak rajtatok csinálódik, hanem azt ti csináljátok is magatoknak. E sugallt kijelentés: 'Az Istent szeretőknek minden javukra válik!', annyit jelenet, hogy azok számára, akik nemcsak befogadnak (szentgyónás, szentáldozás), hanem engednek működni is magukban, tudom úgy formálni a külső eseményeket, hogy az javukra váljék. De ez nem azt jelenti, hogy egyre jobbak lesznek enyéim számára a körülmények, hanem azt, hogy egyre hasznosabbak! Ti mindannyian, akik a földön éltek, rá vagytok szorulva különböző műtétekre, s bizony ezeket átvészelni gyakran nem könnyű! Akár magatok tökéletlensége miatt, tökéletesedése érdekében kell szenvednetek, akár annak a törvényszerűségnek erejében, amiért Nekem is szenvednem kellett (nem lehet a tanítvány sorsa más, mint mesterének sorsa!), mindenképpen a helyzet az, hogy itt dől el, ki mennyire érti meg ugyancsak e sugallt kijelentést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest!' Vagyis azt, hogy a ti hazátok a mennyben van! Ez nem ópium, mint ahogy nem ópium egy sportolónak sem az a gondolat, hogy a jó eredmény, siker reményében kell vállalnia a sok fárasztó, testet-lelket megterhelő edzést! 18 /1760

 

 

Kérdező: Hogyan kell felajánlanom szenvedéseimet?

HANG: A szenvedéssel kapcsolatban egy olyan területre kérdeztél rá, amely teljesen félreértett terület!

     Először is, szó sincs arról, hogy Istennek kedves lenne az, ha valaki szenvedést vállal! A szenvedés soha nem lehet értelmes cél a szeretet Istene előtt! Csupán arról lehet szó, hogy egy szenvedés következménye annak az odaadottságnak, amely Engem akar képviselni a világ előtt!

 Tehát nem szenvedést, hanem szolgálatot kell vállalni, még akkor is, ha ez szenvedéssel jár együtt! Ez a szemlélet szükségszerűen elromlott akkor, amikor az Én nevemben az Én egyházam vezetői összeszövetkeztek a hatalommal, sőt, maguk is a hatalom megszállottjai lettek! Ekkor indult el szánalmasan hódító útjára az a felfogás, hogy az önként vállalt szenvedés valami Istennek tetsző dolog! Annak érdekében aztán, hogy ezt át ne gondolják a józan gondolkodású emberek, erénnyé emelték a gondolkodásnélküli engedelmességet, csakhogy uralmukat biztosíthassák azok, akiknek eszükbe sem volt szenvedést vállalni Értem! De hatalmat, uralkodást annál inkább!

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy a megváltói szenvedés abban az értelemben, amelyben elterjedt, egy nagyon gonosz dolog, és semmi közöm hozzá!

    Amennyire Én a földi életet ismerem, bizonyos vagyok abban, hogy feltétlenül bántani fogják azokat, akik engedik, hogy bennük éljek!(János 15;20) Ezt a szenvedést kell vállalnia annak, aki életét Nekem ajánlja!

    Szeretném, ha megértenél! Nekem nem a szenvedésetek kell, hanem az életetek! Elég baj az, hogy a földön ennek törvényszerű következménye az, hogy emiatt szenvednie kell az Én barátaimnak, gyermekeimnek, tanítványaimnak! Elég baj! A föld pontosan ezért nem lesz soha mennyország, mert a földön nem lehet meg a szeretet szenvedés nélkül. Sajnos, pokol nagyon is lehet a föld, vagyis, lehet szenvedés szeretet nélkül! A Mennyország tehát a szenvedés nélküli szeretés! Aki erre törekszik a földön, az elveszíti a mennyországot, és csak narkotikumokkal képes élni a földön. Aki vállalja a szeretettel együtt járó szenvedést, az bár valamit megél a pokol  gyötrelmeiből, de még többet a mennyország édes erejéből.

    Ne törekedjen hát senki a szenvedés nélküli szeretésre, még kevésbé szenvedésre. Amire törekednetek kell az Én szándékom szerint, az az, hogy fogadjatok be magatokba Engem, mint UTAT! Ha soha senkinek nem ártasz, ha mindig mindenkinek megbocsátasz, ha mindig segítesz ott, ahol erre lehetőséget kapsz, akkor bőséges szenvedésben lesz részed éppen azoktól, akikkel együtt élsz. Sorsod kiolvashatod Máté 10; 34-39-ből, ha befogadsz magadba! 19 /1845

 

 

Kérdező: 3. Kihalásra van ítélve az egyházunk?

HANG: 3. Én, Jézus, az idők végezetéig élek a földön. Tehát Egyházam, amely nem más, mint az egyik megjelenési formám (ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek), nem szűnhet meg! A formája változhat, és kell is, hogy változzék! Kell, mert formája két irányból formálódik. Az egyik: belülről kifelé, tehát a Szentlélek formálja. A másik: kívülről befelé, tehát emberi okoskodás formálja. Minél nagyobb hangsúly van a szolgálaton, és azon, hogy az igazi templomok maguk a földön élő emberek, annál inkább mutatkozik meg a Szentlélek jelenléte benne. Minél inkább az uralkodáson, címeken, a kőből épült templomokon, szertartásokon van a hangsúly, annál inkább különböző korok különböző lelkű embereinek vonásai mutatkoznak meg rajta.

   Az Én valódi jelenlétem szolgálatban, áldozatvállalásban, önátadásban ismer­hető fel, és nem templomba járásban, szertartásokban, és főleg nem úgynevezett szent uralkodásban (=hierarchia)! Ez utóbbiak időszakosak, változékonyak, tehát nem örökérvényűek!

Ez utóbbiak ellen nem kell küzdenetek! Ezek fölött automatikusan eljár az idő! Amint nem kell küzdenetek a katonatisztek ellen sem.

Mihelyt nem lesznek katonák, automatikusan értelmét veszti a katonatisztek léte. Mihelyt nem lesznek az embereknek engedelmeskedést csúcsértéknek tar­tók, saját lelkiismeretüket feletteseikre bízók, automatikusan meg fognak szűnni a lelkeken uralkodni akarók, egymásnak címeket osztogatók is. 30 /3134

 

 

Kérdező: A Hang-könyvekben található tanítások meddig érvényesek?

HANG: Immár kétezer éve elmondtam és elétek életem egy tanítást, amelynek lényeg a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés felvállalása egy Általam, Jézus által megkívánt alkalmazkodás, békességteremtés jegyében.

 Ég és föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen szeretetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szeretetben.

    Sajnos, valóság az, hogy az elmúlt két évezredben a tanításom és életem igazi értelme nem vált helyes módon ismertté előttetek. Elmondom ennek okát.

    Én, Jézus, attól az Atyától jöttem a Szentlélek által, aki a szellemi teremtményeit nem bábúnak teremtette, hanem isteni partnereknek.

 Minden, ami él, belülről építi önmagát. A földön az a megszokott, hogy már induláskor, tehát születése pillanatától kezdve, minden szellemi lény kívülről kénytelen elviselni azt, hogy vele foglalkozzanak. Ha ezt nem tennék vele, el is pusztulna. Később viszont, éppen abban sérül, abban rándul görcsbe lelkileg, hogy a neki járó szabadságban is kívülről igyekeznek őt formálni.

 Sajnos, isteni természetetek abban kezd megnyilvánulni, hogy saját képetekre és hasonlatosságotokra akarjátok formálni azokat, akik ennek vagy képtelenek, vagy bizonyos önző érdek hatására, nem is akarnak ellenállni. Hatalmi szintérré, vallási harctérré válik a világ!

 E szintéren azok az erők vonulnak fel, amelyek saját igazukat igazságnak, saját érdeküket közérdeknek, akár erőszakkal is, próbálják feltüntetni. Ennek legkisarkítottabb formája az, amikor ezt Isten nevében, vagy akár az Én, Jézus nevében teszik.

 E hatalmi érdekek minden rendelkezésükre állóeszközt felhasználtak és felhasználnak arra, hogy személyemet tanításomtól leválasszák, s valami egészen mást, életemmel és tanításommal ellentétes tartalmat hirdessenek meg az Én nevemben.

 Meg kell mondjam, hogy ezzel szemben Én, Jézus, tehetetlen vagyok! Aki így akar tenni, az erre képes is! Igen, mert ÉN csak nem ártást, csak megbocsátást, csak a szolgáló szeretést ismerek.

 Bizony, bárányokként kell élnetek a farkasok között, s e farkasok között a legveszedelmesebbek éppen a báránybőrbe bújt farkasok, tehát a különböző vallások urai és parancsolói, akik szolgálatnak mondják uralmi vágyaik kiélését, s bizony, volt idő, amikor olyan máglyák világították be az égboltot, amelyeken embereket égettek el az Isten nevében!

 Tehát az, ami képessé tett benneteket arra, hogy leválasszátok Rólam tanításomat, az önzésnek az a formája, amely az önuralom helyett a másik emberen történő uralkodást tűzte zászlajára, és a másikra próbálva áthárítani a felelősséget, igyekezett megnyugtatni saját lelkiismeretét.

    Biztos lehetsz abban, hogy az evangéliumaim alapján megfogalmazott HANG-könyvek felett soha nem száll el az idő! 33 /3444

 

 

Kérdező: HOL AZ IGAZSÁG?

             A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: Mérhetetlen sok információ árasztja el ma tudatotokat a tekin­tetben, hogy honnan jöttetek, miért jöttetek, hová tartotok. A médiák és különböző előadók szinte versengenek azért, hogy minél érdekesebben tálalják elétek a honnan, miért, hová kérdésekre adott válaszokat. Ugyancsak kapkodhatjátok a fejeteket, ha mindenre reagálni akartok, ha mindent fel akartok mérni, be akartok fogadni.

    De ne gondoljátok, hogy ez most van először így az emberiség történetében. Ó nem! Pilátus, aki előtt álltam, s bejelentettem, hogy tanúságot jöttem tenni az igazságról, azért kérdezte szkeptikusan: "Mi az igazság?", mert akkoriban is a sok filozófus, értelmiségi, pontosan azt tette, amit most a médiák, a jelenlegi szónokok, előadók. Mindegyik arról beszélt, hogy ő az igazság bajnoka, és aki reá hallgat, az átveheti tőle, és lenyelheti általa a bölcsek kövét.

    Nincs új a Nap alatt. Csak a ruhák, az öltönyök változnak. Az ember marad ugyanaz, csak egy kicsit bonyolultabb környezetben érezheti magát, mint voltak őseik. Ennek oka ma is az ember gondolkodásmódja.

    Azok a találmányok, amelyek egyre több embert tesznek feleslegessé a gazdasági termelésben, lehetővé teszik azt is, hogy egyre többen akarják magukat tökéletesíteni az egymást becsapásban. Ez vezet szükségszerűen az egyre komplikáltabb élethez. A komputerek és az általuk vezérelt gépek, robotok, előnyerői lettek a mulandó életnek, és ezeknek szolgálatában áll az ember! Ott lett szolgává, rabszolgává, ahol úrrá akarta tenni őt az Isten!

    Ebből az ördögi körből csak ott és úgy van kiút, ahol az emberek ráébredve istengyermeki méltóságukra, a szeretetszolgálat vállalásával egyidejűleg, uraivá válnak az ember alatti világnak, és egyszerűségükkel kezdik felszámolni a már szinte átláthatatlan komplikáltságot, tehát egyre értelmesebb élet magvait hintik el! Ez az elvi alapja Isten országának, a szeretet közösségeknek a földön.

   Eljöttem közétek. Eljöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. E tekintetben Köztem és a régi és mostani bölcsek között a nagy különbség az, hogy a bölcsek fölfedeznek bölcsességeket, Én pedig elhoztam nektek, vagy inkább így mondom: Velem elérkezett hozzátok az a bölcsesség, mely által képesek vagytok rátalálni életetek értelmére, tehát arra, hogy honnan, miért, hová?! Aki befogad Engem, az befogadja az Én békémet, amely elválaszthatatlan útitársa lesz annak, akiben működhetem, akiben kifejthetem az ÖRÖK SZERETET földi mását!

    Eljöttem hát közétek, hogy le tudjátok nyelni a bölcsek kövét, vagyis be tudjatok fogadni magatokba Engem. E lenyelés a szó legszorosabb értelmében megvalósul akkor, amikor az utolsó vacsora emlékezetére magatokba fogadtok Engem. Természetesen itt nincs szó automatikáról. Az ételt sem elég lenyelni! Rá kell álljon szervezetetek, hogy a bevett étel életté váljék bennetek. Ha ez megvan, akkor e táplálkozásnak egészség a következménye. Egészség a félséggel szem­ben! A rezonancia törvényét be kell tartani!

    Aki úgy fogad be Engem kenyér színe alatt, hogy szellemi, lelki igénye, akkor szervezete által életté válhatok benne, az egészséges lesz, mivel megszűnik benne minden félelem! Azért szűnik meg, mert aki hiszi, hogy Engem fogadott be, annak tudnia kell, hogy nagyobb AZ, aki benne van, mint aki kívüle van (1. János levél 4;4)!

    Az igazság megszabadít titeket (János 8; 32)! Pontosan ez a megszabadító igazság vagyok Én! Nevem azért megszabadító, lényem azért igazság, mert mindannyian arra vagytok teremtve, ezért jöttetek le a földre, hogy igent mondjatok a Bennem megjelent erkölcsi igazságra, vagyis arra, hogy nem elég tudnotok azt, hogy igazságra vagytok teremtve! Tudnotok kell azt is, hogy ezt az erkölcsi igazságot hogyan kell megélnetek. Ezt Nélkülem soha senki nem találhatta ki, mert mindannyian olyan megterhelt önzéssel jöttetek le a földre, hogy még  a legbölcsebbek is csupán felfedezhettek valamit abból, ami Én vagyok, de nem élhettek le Engem előttetek, javatokra. Ezt egyedül Én voltam képes megtenni. Ezért telt be Velem az idő, ezért érkezett el Velem az Isten országa, ezért mondhattam, hogy maga az életem a tanúság az igazságról, ezért maradtam itt közöttetek étel formájában is, és ezért mondhattam azt, hogy amikor eljön a Vigasztaló, tehát a Lélek, a Szentszellem, Ő az Enyémből veszi azt, amit napra készen átadhat nektek!

    Értsétek meg tehát, értetek jöttem le a földre! Irántatok való szeretetem ezt mondta: Kerül amibe kerül, lehetővé teszem számukra azt, amire teremtődtek. Egyszer volt egy lehetőségük. Azt elrontották. Általam állapotszerű lehetőséget kapnak arra,  hogy megtalálják Bennem boldogságukat!

    Csak az talál rá az IGAZSÁGRA, aki RÁM talál. Egyedül Én vagyok az AJTÓ! Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam!

    Ha aztán valaki RÁM talált, akkor Tőlem elindulva találkozhat olyan részigazságokkal, amelyeket már tud HOZZÁM igazítani. De fordítva nem megy! Nem az igazság-keresők találnak Rám, hanem az Engem keresők találnak az IGAZSÁGRA! Engem pedig az keres, aki engedi, igényli, hogy Én keressem és találjam meg őt! Tehát nyitott abban az irányban, amelyet szíve szeretete, tehát a két főparancs tartalma felkínál számára.

    Csak akkor jársz helyes úton, csak akkor kerülöd ki a földi élet tévútjait, ha ez a mottód: Jézus van, Jézus létezik, Jézussal lehet találkozni, Jézussal akarok találkozni, tudni fogom, hogy Vele találkozom, amikor Vele találkozom, és nem hamis Krisztusokkal, mert olyan nyitottságot teremt bennem a Vele való találkozás az egyre jobb irányában, amely teremtő erőt ad át arra, hogy soha senkinek ne ártsak, hogy mindig mindenkinek megbocsássak és segítsek ott, ahol segíthetek!

   Jöjjetek HOZZÁM mindnyájan (Máté 11;28)! Erre kértem és kérek ma is mindenkit! Ne keress magadnak kifogásokat! Ne mondd, hogy nem érsz erre rá! Nincs annál fontosabb életedben, mint az, hogy Velem találkozz már földi életedben. Boldog és örök élete csak annak lesz, aki már itt a földön találkozott Velem! A halál semminek sem kezdete, hanem folytatása valaminek! Folytatása annak az iránynak, amelyet földi éltedben vállaltál! Vagyis, hogy befelé, vagy kifelé indulva akartad megtalálni boldogságodat. Aki kifelé indult és ebben merevült meg, az a halálban a külső sötétség birodalmában találja magát. Aki befelé indult, és ebben az irányban maradt hűséges, az a tükör által homályban látás világából eljut az élet világosságába, a világosság életébe!

    A múlt kísért benneteket abban a nosztalgiában, amely azt akarja elhitetni veletek, hogy ne akarjatok okosabbak lenni a papoknál.

    Valamikor azt mondottam, hogy ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét, és természetesen a papokét is, nem mehettek be a mennyek országába (Máté 5; 20)! E kijelentésem ma is érvényes.

    Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpapok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, 'hivatalból' a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16; 18-23)! 

    Az, hogy ezek az urak Egyházam fejlődésének kerékkötői, akkor is igaz, ha tele vannak jó szándékkal, és tudatlanságukban mentesülnek a személyi felelősség alól.! Olyasmit akarnak konzerválni, ami lényegéhez az állandó megújulás tartozik. Csak azt hangoztatják, hogy kellenek az engedelmesek, hogy álljon a világ, s hallani sem akarnak arról, hogy ezáltal a fejlődés kerékkötői. Azért hangoztatják annyira az engedelmességet, mert létérdekük, hogy legyenek olyanok, akik fölött feltétlenül uralkodhatnak! (Az igazsághoz tartozik az, hogy a történelemben a főpapok között volt egy-két kivétel, akik igyekeztek Hozzám, Jézushoz igazítani rendeleteiket. Ezek halála után óriási erőfeszítések történtek, hogy nemcsak egykori rendeleteik, de még létük is kiiktatódjék az emberek tudatából).

    Amint megszűnne a katonaság, ha csak katonatisztekből állna a hadsereg, úgy megszűnne a hierarchia is, ha az Egyház csak főpapokból állna. A hierarchiának tehát létérdeke, hogy legyenek olyanok, akik úgy gondolják, hozzájuk nem, csak főnökeikhez szólhat az ő érdekükben is a jó Isten! Hozzájuk csak akkor szólhat a Jóisten, ha előbb engedélyt kér és kap a hierarchiától. Újra mondom: Az uralkodással a sátán épült be egyházamba!

    Egyházamban semmi közöm ahhoz, aminek uralkodás íze, szaga van! Egyházamba beletartoznak a püspökök és a pápa is, de a legkevésbé segítik Egyházamban az Én életem megvalósulását!

    Gondoljátok csak meg! Amikor egy főpap megjelenik valahol, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét, tehát közölje a Szentlelket. Mi történik ott? Mihelyt ez megtörtént, legkevesebb kilencven százaléka a megbérmáltaknak már feléje sem néz a templomnak, és az Én szentségi jelenlétemnek! S mindennek ellenére, még véletlenül sem jut eszükbe, hogy hátha nem is a Szentlelket közvetítették?! Ha valaki kezd gondolkodni, akkor arra a következtetésre jut, hogy vagy nem ösztönöz a Szentlélek a szentmisére járásra, vagy nem a Szentlelket kapták a bérmálkozáskor a megbérmáltak.

    Gondoljátok csak meg! Ha egy rendszer vagy személy csalhatatlannak tudja magát, akkor az már eleve, hivatalból párbeszédképtelen, elhatárolja magát a tanulástól, mivel értelmetlen számára ez, ha egyszer csalhatatlan. Nem vonható felelősségre sem, tehát nyugodtan felelőtlen­kedhet, mivel ő csalhatatlan. Egyházam hatalmasai ilyennek tudják magukat! Még soha nem fordult elő, hogy bűnbánatot tartottak volna olyan értelemben, hogy lemondtak volna csalhatatlansági elképzelésekről, uralkodási ambícióikról! Legjobb esetben az fordulhat elő, hogy valamelyik főpap, egy-két évszázad elteltével bevallja, hogy egyik elődje, olykor nem az evangélium szellemében járt el. Olyan nem történhet, hogy ő esetleg olykor nem az evangélium szellemében járna el. Talán majd párszáz év múlva sülhet csak ki e turpiság.

   Amikor emberként jártam közöttetek, akkor ennek a társaságnak ezt mondtam: " Ti az ördög atyától valók vagytok!" Ez áll ma is! Mindaz, aki Elém helyez bármilyen intézményt, az nem Tőlem van! Az pedig kifejezetten sátáni propaganda, hogy éppen uralkodás által akar valaki Nekem életteret biztosítani. Nekem az biztosítja az életteret, ha engednek Engem szabadon működni bennetek, és nem az, ha felülről, a hatalmasok által kiötölt törvényekkel, rendeltekkel akarják Nekem előírni, hogy hogyan és miképpen működjem, hogy ők áldásukat adhassák a kedves, engedelmes, a józan gondolkodásról lemondó hívekre!

    Mindaz uralkodni akar Rajtam, aki azt mondja, hogy úgy szolgál Engem, hogy csak rajta keresztül nyilvánulhatok meg csalhatatlanul. Az kifejezetten egy ördögi trükk, hogy pontosan ezáltal szolgál Engem. Engem csak az szolgál, aki minden körülmény között lemond az uralkodásról, tehát nem ő szab feltételt a szolgálat vonalán Nekem, hanem engedi, hogy ezt Lelkem végezze el mindenkiben! Nem az engedelmeskedtetés, nem a minősítés, hanem az ÉRVELÉS által!

     Ha pedig valaki azzal érvel, hogy ez egyértelmű szubjektívizmus, annak kijelentem, hogy csak szubjektív mennyország van, csak szubjektív Isten van számotokra! Pontosan ezért igaz az, hogy e szó:  Isten, nem tulajdonfőnév, mivel ahány ember, annyi istenkép!  Kérdésbe csak azt lehet tenni, hogy ez a szubjektív Isten azonos-e az Én szubjektív Istenemmel, vagy sem?! Az Én lábmosó istenképem szöges ellentétben áll a hierarchia által képviselt fejmosó, minősítgető, kiközösítéseket alkalmazó, önmagát mindig az első helyre föltoló viselkedési formával! Gondoljátok meg, miképpen osztogatják e hatalmasok egymásnak a különböző rangokat, címeket, s a kényelmes földi életet biztosító, kevés munkával nagy gazdagságot felkínált plébániákat, állásokat! Gondoljátok meg, hogyan erőltetik rátok saját embereik tiszteletét a különböző tisztelendő és főtisztelendő, stb. megszólításokkal!

   Ó drága gyermekeim! Vak vezetőitek olyan világtalan világba vezettek benneteket, melyben a sötétséget kell fénynek nevezni, az értelem fényét el kell oltani, ahol a becsület és tisztesség a protekciónak a függvénye!

    De bízzatok! Igaz, hogy nem lehet sorsotok különb az Én sorsomnál, de nem a földi életé az utolsó szó! A versenyzőknek nem a fogadók osszák ki az érmeket. Ha pedig a fogadók teret adnak a megtévesztés szellemének, akkor biztos, hogy legtöbben közülük VESZTES­KÉNT hagyják el a pályát! Ez történik az Én Egyházam küzdőterén! A díjkiosztó Én vagyok, s a nagy tömeg pedig, ha nem vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást, akkor a megtévesztés szellemére hallgatva voksát azokra teszi, akik a földi életben az első helyek megszerzésén fáradoztak, s akik a díjkiosztáskor még csak dobogó-közelbe sem kerülhetnek!

    Az Én lelkem a szabadság lelke (2. Kor. 3;17)!

    Újra mondom: Bízzatok! Ha szívetekkel Hozzám tartoztok, akkor az Egyházamban beépült sátáni hierarchia sem árthat nektek! Csak maguknak árthatnak! Ti mindenképpen csak nyerhettek! Ez  a MEGVÁLTÁS! Az a MEGVÁLTOTT, aki a szív szemével rálát arra, hogy ő csak jól járhat, ha Isten gyermekének tudhatja magát. Az a MEGVÁLTOTT, aki egyre jobban megéli azt, hogy többet ér a verebeknél! Ezt most hitben kell hordanotok. El kell hinnetek, hogy Én legyőztem a világot. Tudom, nem könnyű ez. Nem könnyű hinni egy kereszten vergődő, haldokló embernek akkor sem, ha ő Isten Fiának mondja magát!

    Még föltámadásom tudata sem elég arra, hogy elérjétek azt a lehető legnagyobb boldogságot a földön, amit szívbékének lehet nevezni. Szükséges a Velem való kapcsolat MEGTAPASZTALÁSÁRA! Amint szükséges volt az mindenkor a mindenkori tanítványaimnak. Engem megtapasztalás nélkül, nem lehet tanúskodni Rólam. A főpapok ezért nem tudnak Rólam tanúskodni, mert nem Engem, hanem egy hatalmi szervezetet tapasztaltak meg, s így csak arról, annak dicsőségéről tudnak tanúskodni. De enyéimnek tudniuk kell, hogy a mulandó dicsőség akkor is mulandó dicsőség, ha azt pápai tiarával a fején képviseli valaki. Nagyon a feledés homályába süllyedt egyik gyermekemnek az a jelképes cselekedete, amikor szegényes köpenyét terítette rá az egyik haldokló főpap  vacogó testére!

    Én, Jézus, csak az alázatos lelkeket tudom szívemre ölelni. Azt tudnotok kell, hogy nem az az alázatos, akik gyakran köpködi magát, hanem az, aki a meglátott jóért minden gyalázatot vállal, s közben mindig nyitott a jobb irányában. De ez a bizonyos jobb, nem valami parancs által születik, hanem érvek alapján.

    Megáldalak benneteket, hogy az Általam, Jézus által elmondott és bemutatott szeretetet mindig igazságban, és az igazságot pedig mindig szeretetben tudjátok megélni és továbbadni. 35 /3682

 

 

Kérdező: EGY HIT TERJESZTÉSÉRŐL

            Egy terjedő 'HIT'-ről kérdezem a HANG-ot.

HANG: E szó: HIT, minden esetben, mindenkinél egy bizonyos életszemléletet hordoz. Embernek lenni a földön annyit is jelent, hogy mindenki, akár akarja, akár nem, hisz valamiben. Ha másban nem, hát abban, hogy nem hisz semmiben. Éppen azért, mert életszemléletet hordoz, döntő a tartalma.

    Az általad említett HIT hirdetői, mint minden más HIT hirdetői, úgy, mint a különböző pártok a választások előtt, igyekeznek olyan megfogalmazást adni hitükről, amely megfogalmazás feltétlenül emberséges, kívánatos, vonzó. Arról nem szívesen beszélnek, hogy az eddig már megfogalmazódott hitek kivétel nélkül, mint a csodálatos hópelyhek, az emberek érintése által piszkos vízzé váltak, mert ez sehogy sem jelentene vonzó propagandát.

     Annak érdekében, hogy 'eladható' legyen a meghirdetet HIT, a hithirdetők kettő módon igyekeznek skalpokat szerezni maguknak.

    Az egyik módszerük az, hogy a mások hitének hiányosságait, hibáit, amennyire a jó érzés még megengedi, felnagyítják, s így a kétség magvait hintik a megtérítendő pácienseik fejébe, szívébe, az eddig biztosnak vélt saját-hittartalmuk iránt.

    A másik pedig az, hogy saját hittartalmukat szép szóvirágokkal olyan rózsaszín, misztikus ködbe burkolják, amint az önmagát jónak vélt édesanya, aki mézbe csomagolva próbálja gyermekére tukmálni azt, amit a gyermeke számára jónak lát. Ilyen  'méz' a 'titkos szavazással választás', a 'pártatlan ítélkezés biztosítása', az 'isteni kiválasztottság', az 'anyagi függetlenség biztosítása', az 'összefogás ereje', és még sorolhatnám mindazt a kikezdhetetlen jót, ami után minden ember szíve vágyik. Ezek a vágyak az égi honvágy földi vetületei, s ezért szinte cáfolhatatlanok! Ezért mindenki által elfogadhatónak, sőt vonzónak tűnnek!

    Én, Jézus, nem azért jöttem a földre, hogy egy hitvallással több legyen számotokra, amelyek közül választhattok. Nem! Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy a hat megjelenési formám által, élő kapcsolatba tudjatok lépni Velem, éspedig nemcsak az idők végezetéig, hanem azon túl is.

    Kétezer évvel ezelőtt azt mondottam, hogy Velem betelt az idő! Arra szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)! Ez gyakorlatban nem jelenthetett mást sem akkor, sem most, mint azt, hogy Én, Jézus, aki az evangéliumaim alapján, és az evangéliumaimmal összhangban lévő gondolgatok alapján,  legyek gondolataitoknak,  beszélgetéseitek legfőbb tárgya!

    Az Általam ehhez megkívánt alázat semmiképpen sem az, hogy 'hallgass a neved', hanem az, hogy gondolkodj!!! Igen, mert a gondolkodását mindenki csak önmaga tudja átalakítani! Kivétel nélkül minden hitvallás főhelyen jelzi az engedelmeskedtetést. E kaszárnyai lelkületet lehet kozmetikázni, de ettől még sátáni marad! (Katonanóta: 'Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére!')

     Az, amit Én, Jézus, elhoztam nektek, nem hitvallás, hanem magatartás kérdése. Egy olyan magatartásé, amelyet bárhogy akarjátok, nem vagytok képesek 'hitvallásban’ rögzíteni, mert vagy elvesztek, vagy hozzáadtok valamit ahhoz, amit Én, Jézus, itt és most a legfontosabbnak tartok! E miatt mondottam, hogy üldözni fognak benneteket! Nincs és nem is lesz a világon olyan felekezet, amely ne foglalná hitvallásba saját hittartalmát. A kereszténységen belül ez már elkezdődött a JERUZSÁLEMI HITVALLÁS megfogalmazásakor.

    Mivel minden hitvallás konzerválni, állandósítani akarja az Istennel kapcsolatban lévők állapotát, ezért kivétel nélkül, minden hitvallás korlátozni akar benneteket abban, hogy saját lelkiismeretetek által kövessetek Engem, Jézust. Ezért fognak mindenkor üldözni benneteket azok a rajtatok uralkodni akarók, akik engedelmességet követelnek tőletek. Bármennyire is 'sztaniolba' csomagolják uralkodási vágyukat, a lelkük mélyén mindig ez az uralkodási vágy áll, amikor engedelmességet követelnek tőletek. Ezt fogalmazta meg egyik főpapotok a napokban a televízióban, amikor azt hangsúlyozta, hogy csak olyan szabadság engedélyeztetik mindenki számára, amely szabadság azonos, egy bizonyos hitvallás 'hozzáigazodásához'! Ezt azzal próbálta igazolni, hogy ne kelljen mindennek utána néznetek, tehát ne kelljen esetleg több száz könyvet elolvasnotok ahhoz, hogy felismerjétek Bennem az igazságot. Tehát egy olyan kényelmi szempont által akar befolyásolni benneteket, egy olyan gondolkodás-átalakítást eredményező szellemi munkától akar megkímélni benneteket, amely teljesen idegen attól, amit Én, Jézus, kérek tőletek a már előbb említett Márk 1; 15-ben!

    A valóság az, hogy egyáltalán nem kell több száz könyvet elolvasnotok ahhoz, hogy felismerjétek azt,  amit tőletek elvárok, csupán az evangéliumok -  tehát négy rövid könyv alapján - vállalnotok kell azt, hogy ketten-hárman összejőve, lelkiismeretetek által megszólaljon bennetek Szentlelkem! Ő irányítani fogja további lépteiteket!

    Én, Jézus, nem véletlenül nem írtam le semmit, és nem fogalmaztam meg semmiféle hitvallást!

     Arra kérlek szeretettel, vállald azt az 'állapotszerű vértanúságot', amelynek megkerülése - objektíve -  csak az Én, a te Jézusod elárulása révén valósítható meg! 36 /3761

 

 

Kérdező: Tanács a HANG-médium számára! Gondold át Jézus kinyilvánított szándékát a HANG-gal kapcsolatban!

HANG: Tökéletesen igazad van! Médiumomnak azt mondtam, hogy hallgatva testvéreire, bízza Rám magát. Ennek az lett a következménye, hogy minden tanácsra hallgatni akart, és így ebből nagy káosz alakult ki benne, körülötte. Tehát nem használta eléggé a józan eszét. Most ki fogom vonni őt a ’forgalomból’ két hónapra. Meg fogom tiltani neki a szeszes ital fogyasztásának legkisebb mértékét is egy időre, amelyet eddig megengedtem. Valóban el kell készülnie annak a tanulmánynak, amelyre már előbb felhívtam figyelmét.

    Ti a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:

    Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.

    Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!

    Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa mindazt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!

    Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (János 17; 3-26)! E nélkül nem megy!

    A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat!

    Ennek minden vallásban a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött. Ezért mondhatom, hogy nem lehet más sorsa az Én tanítványaimnak, mint Nekem! 42 /4632