Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világkorszak, Világkorszakig

 

Kérdező:  3. Mi a Szentlélek elleni bűn?

HANG: 3. A Szentlélek elleni bűn, vagyis a megátalkodottság egy egész világkorszakig tartó (tehát nem örökké!) megrögzöttséget jelent. Vannak már olyan fordításaitok, amelyekben világkorszakkal fordítják azt az időt, amit más fordítások egyszerűen másvilágnak fordítanak.

     Kétségtelen, hogy képesek vagytok olyan rosszindulatú lezártságra, amit Szentlélek elleni bűnnek, tehát megátalkodottságnak hívnak. Isten senkinek sem képes feltörni szíve ajtaját. Mindenki csak önmaga képes arra, hogy szívét kinyissa, illetve zárva tartsa!  26 /2664

      

 

(Bucholcz Ferenc médium.)

Kérdés: JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL

Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG: Földi küldetésem előtt is volt a mennyországnak olyan szférája, amely nyitva állt az Engem, Jézust nem ismerők, de az emberi természetbe írt törvényt követők számára.

    Ez a törvény örök a közösségben élő, a jóra gondolkodva törekvő emberek előtt. S így hangzik: Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, amit akarsz magadnak, azt kínáld fel másnak is.

     E törvény léte két forrásból táplálkozik. Az egyik a józan emberi értelem, a másik a lelkiismeret szava. Ez utóbbi mindig Isten hangja az emberben.

     Aki Előttem, Jézus előtt, e törvény szellemében élt, annak lehetősége volt a mennyország egy boldog szférájába bekerülni. Ezt jelöltem evangéliumaimban az "Ábrahám kebelére" való kerülés kifejezéssel. De tudnotok kell, hogy Engem, Jézust nem ismerve, nem lehetett olyan boldogságra jutni a földön, mint Hozzám térve Engem követve.

    "Ábrahám keble", mint a vigasztalás helye, nem volt végcél azok számára, akik oda kerültek. Mert a földön és a másvilágon egyaránt a Velem, Jézussal való örök élet ismert végcélként, minden boldogságot kereső szellemi lény előtt.

     Távozni készültem a földről, amikor ezt mondtam tanítványaimnak: "Az én Atyám házában sok tartózkodóhely van (János14;2)".

     De azt is mondtam, hogy elmenve, helyet készítek nektek. Ezzel utaltam a boldogságnak egy olyan magasabb szférájára, amely addig nem létezett a földön lakó emberek számára.

      Bizonyára utaztatok már el szabadságra azért, hogy megpihenjetek. Valószínűleg  aludtatok már szállodában is. Ha nem, akkor is el tudjátok, hogy nagy különbség van a két-három-négy és öt csillagos szállodák szolgáltatásai és kényelmi fokozata között.

     De bizonyára nem voltatok még a világ legelegánsabb szállodájában megtalálható királyi luxus lakosztályban azzal a biztos tudattal, hogy mint a király gyermekeit, az teljes jogon megillet benneteket.

     Én, Jézus vagyok az, aki elkészítettem enyéim számára a mennyországban királyi lakhelyüket, amelyet nem kell már többé elhagyniuk!

      Aki Előttem élt, és került a mennyország egyik tartózkodó helyére, az kapott ugyan vigasztalást, mint a példabeszédemben szereplő szegény Lázár (Lukács 16;25), de a fejlődés, vagyis a szeretetben való növekedés nem állhat meg a teremtmények számára sem az égben, sem a földön! Mert végső soros Isten minden szellemi teremtménye törekvésének arra az egy célra kell irányulnia, - hogy egyre jobban kiteljesedjék a szeretetben.

     Bizony mondom nektek, újra kell születnetek addig, amíg újjá nem születtetek Bennem, Jézusban!

     A lélek sok későbbi szenvedését kerülték el azok, akik földi életem során tanítványaim lettek. Mondtam is nekik, hogy boldog az a szem, amely láthat Engem, mert sok próféta és király akart Velem egy időben. a földre születni, hogy lásson és halljon Engem!(Lukács 10;23-24.)

     Atyám úgy látta jónak bölcsességében, hogy földi halálom után ad számukra lehetőséget az Engem, Jézust, Útként vállalni akaró szeretetük bemutatására.

     Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert örök életét Bennem és Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog életet látni, s mivel nem ismert meg Engem, Jézust, s ezért tudatlanságában Istenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy Isten az, aki haragszik rá!(János 3;36).

     A Törvényt Mózesen át kaptátok, de az újjászületés kegyelme és Isten igazsága, - hogy szeretni kell - Rajtam, krisztus Jézuson  át támad  számotokra. (János 1;17)

     A lényeg ma már az, hogy aki azért nem szereti Istent egész szívével, egész lelkével és egész gondolkodásával, mert tudatosan elutasít Engem, Jézust, - az nem fogja értelmét látni annak sem, hogy úgy szeresse felebarátját, mint önmagát.

     Ez azért igaz, mert aki nem nyitott a jó meglátására és befogadására, az zárt lesz a  jónak tovább adására is. És szóba sem fog állni azzal a gondolattal, hogy van olyan jó, amely mindenki számára nyitva áll, s azzal, hogy e jó továbbadásában neki is közre kell működnie.

     Ha tehát Én, Jézus, el tudom érni azt, - márpedig el tudom érni, - hogy minden embert, aki a földön él, személyesen megszólítsak, akkor annak, aki e hívást követően Engem elutasít, semmilyen lehetősége sem marad arra, hogy a mennyországba kerüljön. Ebből következik, hogy Nálam nélkül, boldogságotok érdekében semmit nem tehettek!

     Aki nem vállal Engem, azt nem tudom Én sem vállalni, és angyalaim sem! Ahol pedig sem Én, sem angyalaim nem vagyunk jelen állapotszerűen, ott mennyország sem lehet!

     Én, Jézus, leleplező körülmény vagyok minden ember számára! Az voltam földi életem során, és az vagyok kétezer év óta, ma is!

    Mikor a főpapok és a Nagytanács előtt álltam, azt mondtam nekik, hogy majd látni fognak Engem, amint a Hatalom jobbján ülök, de látni fognak az ég felhőivel is eljönni.

    Kijelentésem első része a halálukat követő Velem való találkozásukra vonatkozott, kijelentésem második része pedig arra, hogy nekik is lesz lehetőségük e kor célba érkezéséig megszületniük azért, hogy ismételten választhassanak az Általam való újjászületés és az Engem megtagadás között.

    Mert mindenki, aki a földi élet siralomvölgyében próbál boldog lenni, meg fogja hallani szavamat, és döntésre fog kényszerülni, hogy Velem, vagy Ellenem kíván-e élni?! (János 5;29.)

     E világkorszak minden földön élt emberének többször is megadtam, és megadom még ma is a lehetőséget, hogy Velem találkozva meglássák és önmaguk leplezhessék le azt, hogy mi is van a szívükben. Jóra, vagy rosszra irányulnak-e törekvéseik?

     Földi küldetésem óta már csak egy útja van boldoggá levéseteknek. Az, ha befogadtok szívetekbe. Mert Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG és az ÉLET! Mert senki sem mehet a mennyországba, csak Én általam!

     Bár Izrael elveszett juhaimhoz jöttem, de tudtam, hogy Atyám, aki a ti Atyátok is, fog időt adni arra, hogy tanításom az egész lakott földön ismertté legyen.

     Mostani korotok hatalmas leleplező erővel bír! Sohasem voltak még ennyire hasznosak számotokra a körülmények! Ha e korszak célba érkezéséig nem Engem, Jézust, akar követni valaki, az csak azért lesz így, mert nem is akar Engem követni!

     Földi életem során beszéltem tanítványaimnak bizonyos nehézségekről, melyek a föld lakóira jönnek, újra eljövetelem előtt. Meg fogjátok látni, hogy leleplező és megtérésre utat kínáló kegyelmek lesznek ezek mindannyitok számára. A rátok jövő nehézségek a szívetek szándékát nyilvánvalóvá fogják tenni - ég és föld előtt!

     Az a két lator, akik mellettem a keresztre szögezve a halált várták, soha nem voltak még olyan közel az Élethez, mint akkor! Mindkettőjük esetében lelepleződött, hogy mi volt a szívükben!

     Ilyen helyzetben fogjátok magatokat érezni ti is eljövetelem előtt, de mindez ti értetek fog történni! Amilyen választási lehetősége volt a két, testileg kiszolgáltatott latornak, olyan választási lehetőségetek lesz nektek is akkor. Élet az Isten Bárányával, vagy életnek nem mondható létezés, nélküle?!

     Ti döntötök! Akkor is ti döntöttetek, amikor mennyei fényhazátoknak hátat fordítva, saját árnyékotokat követtétek. S ti döntötök most is, hogy árnyékotokat magatok mögött hagyva, újra az egyedüli FÉNY felé fordultok-e?!

     Nemcsak az emberi szívek rejtett szándékai, hanem minden világi és egyházi intézmény le fog lepleződni abban az órában. Vallások és hitek, melyekben Én nem vagyok megtalálható, - fognak semmivé válni azoknak a körülményeknek a hatására, melyek a földön lesznek eljövetelem előtt! S mindez azért, hogy az utolsó órában Engem, Jézust, még választhassatok.

     Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A föld minden lakosára gondoltam, mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök, találok-e élő hitet az emberekben?

    Mert ti már tudjátok, hogy a Bennem való élő hit egyik fontos forrása az Engem megismerés. Tanuljatok hát Engem, Jézust!

    Nem akartam dörgedelmes lenni, de az üdvösségről kérdeztetek.

 Volt tehát a földi küldetésem előtt is hely, ahol a megfáradtakat, az élet terheit hordozókat vigasztalták. De azok, akik ide kerültek, nem kaphatták meg az élet koronáját. Újra meg kellett születniük, míg maguk is vigasztalókká, a FÉNY hordozóivá nem váltak követésem által.

     Minden jó szándékú ember, aki átkerül ebbe a világba, az IGE FÉNYÉBEN maga ítéli meg, hogy tud-e Velem, Jézussal, e FÉNY-ben boldogan élni. Maradéktalanul el tudja-e fogadni szeretetem elé való áradását? Vagy nem adta még át teljesen magát Nekem, - de mivel szeretné ezt egyértelműen és minél hamarább megtenni, így földi életet, hogy Engem hitben elfogadva és követve bizonyítsa, hogy ő az Enyém!

     A mindent adás világában csak az fogja jól érezni magát, aki mindenkinek tud jót akarni. Erre csak az képes, aki már a földön is az Én országom polgárának tudja magát.

    Tamás tanítványomnak, aki megérinthette feltámadásom után sebeimet, azt mondtam: "Mert látsz, hiszel!" Amit viszont utána jelentettem ki, azt mindenkinek mondtam: Boldogok azok, akik bár testi szemeikkel nem látnak Engem, de szívük szemével igen, és hisznek Nekem, Bennem és Általam! A színről színre látás világa csak azoknak lesz boldogság, akik már a földön is tudnak Velem boldogok lenni!

     Én, Jézus, várlak benneteket! Mindannyitokat! Hiszen e világ azért lett alapítva, hogy mindannyian Hozzám térhessetek!

     Nagyon szeretlek mindannyitokat, mert egyenként ismerlek benneteket! Várlak titeket! Közös lakomaasztalunk immár megterítve áll.

     MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY TISZTASZIVŰEK LEGYETEK, HOGY LÁSSATOK ENGEM SZÍVETEK SZEMÉVEL, HOGY TUDJATOK KITARTANI VÉGIG MELLETTEM!  27 /2787

 

 

Kérdező: 3. Valóban megfagyunk a télen?

HANG: 3. Nem fagytok meg a télen. A rátok váró megpróbáltatás nagyobb lesz, mint a megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében lesz nagyobb. Hidd el, nagyon közel van a föld ahhoz, hogy komolyan megmérettessék! Égi Édesanyátok, az Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma értetek! Van is némi foganatja gyakori megjelenésének. Valójában még mindig nem dőlt el végleg, hogy abban a végkifejletben, amely felé közeledtek, mi fog  történni.

 Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fontosak mind a saját, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Amit viszont nem érint semmiféle döntésetek, az, az az elv, mely szerint az istenszeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Az újjászületésnek és az újra születésnek folyamata soha nem fog megállni! A teremtett világmindenségnek nincsenek határai! Az új ég és új föld, csak egy világkorszak befejezését jelenti, de nem a teremtés végét! A teremtésnek soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, Jézus, újjá termetek mindent!   28 /2796

           

 

Kérdező: VAN MEG NEM BOCSÁTHATÓ BŰN?

            Mi a Lélek-káromlás? Hogyan nyilvánul meg?

HANG: Az általad említett Szentlélek káromlása, amelyre nincs bocsánat sem égen, sem földön, mert ez az állapota egy világkorszakra megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, hanem állapot. A megátalkodottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, amikor valaki a szeretetlenségeire mindig talál kifogást. Mindig megmagyarázza azt, hogy másnak ugyan nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő így látja jónak.

     A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák ebben az állapotban jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. De az a Szentlélek elleni bűn jellemzi legtöbb hatalmához ragaszkodó uralkodót. Főleg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy számban ilyenek.

     Mindezeket nem azért mondtam, hogy bárkire is rásüsd a Szentlélek elleni bűn bélyegét, hanem azért, hogy te tartózkodj ettől. Olyan elmarasztaló ítéletre, amelynek büntető következményei is vannak valamelyik embertársatok irányában, senki nem kapott jogosítványt. Tehát minden büntető ítélkezés: önkényeskedés, mivel senkiről senki nem tudja, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt akarata Isten kegyelmével.

     Meg kell tanulnotok állapotszerűen megélni az irgalmasságot, mert csak az irgalmasság rendjében találkozhattok magatok is az Irgalmassággal! 36 /3864

 

 

Kérdező: 1. Beleszerettem egy családos emberbe.

            2. Házasságomat Isten előtt kötöttem.

HANG: 1. A szellem, a lélek nyitottságának kell, hogy korlátai legyenek.

     Az, aki korlátlan nyitottságot vállal, az lelke mélyén istennek gondolja magát. Vagyis olyannak, akit egyedül csak önmaga korlátozhatja önmagát, és senki más. Aki így gondolkodik, az egyértelműen az első gombot rosszul gondolja be, s így ennek következményei szükségszerűen tévesek.

     Ha nem lettél volna nyitott e tekintetben, akkor nem kerültél volna ebbe a helyzetbe!

     2. Ragaszkodj az 'Isten előtt' kötött házasságodhoz! Mindaddig, amíg erre vigyázol, vigyázol arra is, hogy az első gombot ne gombold be rosszul. Az erkölcsi elesés soha nem döntő! Döntő az, amikor valaki azt beszéli be magának, hogy ez nincs akaratom, tehát az Isten akarata ellen!  Ez a Szentlélek elleni bűn, amelyre nincs bocsánat sem a földi életben, sem az elkövetkezendő világkorszakban (Márk  3;29)! 36 /3870

 

 

 

Kérdező: Miért van szükség Jézus második eljövetelére?

HANG: Ég és Föld elmúlnak! Egyszer megszűnik a jelen mulandó világának az a szerepe, hogy lehetőséget adjon bárkinek is a már előzőleg elhatározott gondolkodás-átalakítás komolyságának az igazolására. Véget ér tehát azok 'várakozása', akik itt a Földön akarták igazolni előző megtérésük komolyságát (Lukács 21;28).

    A Föld megszűnése tehát lezár egy világkorszakot, és ez drámai módon fog végbemenni.

     De Isten van olyan nagy, hogy később is, az örök tűzre kerülőknek is  lehetőséget fog tudni adni arra, hogyha akarják, igazolják megtérésük őszinteségét. Egy biztos: Senki nem jut  az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)!   40 /4305

           

 

 

Kérdező: 1. Mi vár az öngyilkosra, pokol vagy megbocsátás?

HANG: 1. "Minden bűn és istenkáromlás bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot sem most, sem a következő világkorszakban!" Ez azt jelenti, hogy van butaságból elkövetett bűn, és van gonoszságból elkövetett bűn! A butaságból elkövetett bűn magában hordozza a megbocsátást is, mert az elkövető nem tudja, hogy mit cselekszik. Mihelyt ráébred butaságára, nagyon fogja szégyellni szeretetlenségét, ezért egész biztos, hogy megbánja bűnét. A gonoszságból elkövetett bűnt viszont addig nem tudom megbocsátani, amíg az elkövető a gonoszságát igazságnak próbálja feltüntetni, vagyis nem bánja meg! Tehát nemcsak az elkövetett bűn terheli, hanem hazudnia is kell, hogy magyarázatával igazolja tettét. Természetesen ezt az Istenre hivatkozva teszi, ezáltal nemcsak tanításomat hamisítja meg, hanem megtéveszt másokat is! Ezek a báránybőrbe bújt farkasok, akik az ördögatyától valók. Tehát ezek azok, akik tudva és akarva teszik rosszat. Ők azok, akik a vevés világát akarják a Földön állandósítani úgy, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ez adásnak látsszon. Ők azok, akik az Általam elküldött Szentlelkem működését mindenben akadályozzák. Ők, mivel nem az Én Atyámnál tanultak, nem ismerik az Én beszédemet, nem hallgatnak a szavamra, és Én sem ismerem őket! Ők azok, akik a legméltóságosabb helyeket foglalják el a hatalmi struktúrákban, és azok, akik e helyekre pályáznak. Minél magasabb rangban vannak, annál több embert igyekeznek megtéveszteni, ezáltal kihasználni az igazságra hivatkozva; az irgalmat pedig, szeretetem lényegét pusztán gyengeségnek tarják. Ők azok, akik káromolják, kimagyarázzák, megbecstelenítik, maguk javára fordítják Szentlelkem teremtő tartalmát: az ADÁST! Öngyilkos ismerősöd nem volt gonosz, csak megtévedt. Azt hitte, hogy így kikerülheti azt, ami kikerülhetetlen. Sajnos csak elodázta megoldandó feladatait. Csupán gyávaságból, erőtlenségből senki nem kerül a pokolra. Tudatos gonoszságból viszont, igen! Hiába tárom ki ölelő karom elveszett gyermekeim után, csak azt tudom magamhoz ölelni, aki sóvárog, epekedik Értem, aki valóban koldulja a szeretetemet! Nem tukmálhatom Magam senkire. Én nem lehetek egy szükséges, átlagos megoldás az életetekben. Bennem vagy az abszolút jót ismeritek fel, vagy számotokra nem létezem! Nem, mert Én Jézus, mindent akarok adni, mindenkinek! Nem rajtam áll, hogy ki fogadja el Tőlem az életem. Rajtatok áll, és amíg nem akartok szóba állni Velem, addig a szívetek előtt állok és kopogtatok türelmesen! Az utcanők, a vámosok, a butaságból, a gyengeségből megtévedt emberek előbb beengednek Engem, mint az írástudók, farizeusok, vének! Igen, mert jó szándékú, értelmes ember értelmetlenségben sokáig nem tud élni. Az élet igazi nehézségét általában nem a körülmények, hanem a saját bensőtők, látásmódotok okozza. Mennél inkább tudjátok tisztítani önismereteteket, annál kevésbé lesztek érzékenyek a körülményeitek alakító hatására. Mindenkire igaz: olyan ember vagy, amilyen a látásod! 1 /36 Való Zénó

 

 

Kérdező: 3. Isten megbocsát nekem?

HANG: 3. Minden bűn és istenkáromlás bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot sem ebben, sem a következő világkorszakban. Te nem élsz a Szentlélek elleni bűnben, ezért vagy képes bűnbánó imára, amellyel bocsánatot nyersz.  1 /57 V Z

 

 

Kérdező: A reinkarnációról kérdezem a Hangot!

1. Lukács 16;26 "…különben köztünk és köztetek áthághatatlan mélység tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki."

2. Máté 25;46 "…ezek világkorszakig tartó büntetésre jutnak, az igazak pedig világkorszakig tartó életre."

HANG: 1. A szegény Lázár és a gazdag ember példabeszédében azért mondottam áthághatatlannak a két világ között meghúzódó szakadékot, mert valóban nincs átjárás közöttük. Nincs, mert a lelki fejlődésnek, a visszafejlődésnek is fokozatai vannak! Nem lehet a pokolból átmenni a Mennyek Országába, mert a lélek átalakulás nélkül nem képes elhordozni az ott jelenlévő valóságot. Az átalakuláshoz szükséges eszköz - az anyagvilág - képes a bennetek lévő változtatási szándékot hitelesíteni akár a jó, akár a rossz irányba. Kinek-kinek ahol a kincse, ott a szíve! Ez mutatja meg valójában lelki fejlődésetek irányát. Nem lehet egyszeribe valaki jó, és nem lehet egyszeribe valaki rossz! Megjavulni is és elromlani is hosszú időbe telik. Azért, hogy igazolni tudjátok önmagatokat a világ előtt, át kell alakítanotok az igazságérzeteteket is! Velem élni, vagy magatokat megpróbálni istenné tenni, ez nem egy pillanat műve!

     2. A világkorszak, mint az idő kozmikus nagyságú egysége, az mindig egy fejlődési ciklus lezárását jelenti, és egy újnak az elindulását. Az örökkévalóság megnyilvánulását az anyagvilághoz kötve valamilyen módon érzékeltetni kell. Minden örök, ami Én Vagyok! Minden pusztulásra van teremtve, amiben nekem semmim sincsen! Ilyen a bűn! Tehát a bűn van pusztulásra ítélve, nem pedig a bűnös, mert aki ma bűnös, az tegnap még az arcomat hordozta, és holnap újra az arcomat fogja hordozni! Igen, de hogy ez megvalósuljon, ahhoz sokszor még egy világkorszak is kevés! Az idő értetek van. Nekem nincs rá szükségem. A szeretet ugyan örök, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy statikus állapot. Azáltal, hogy megismertétek Általam a Mennyei Atya végtelen irgalmát, benső szabadságotokban a tudatos döntés olyan fokára léphettetek, amelyben a szeretet számotokra az idő végezetéig kimeríthetetlen erőforrássá válik. Azok, akik megtértek, testben a Földön újjászülettek, ők a Mennyek Országának lakóivá válnak. Közülük soha többé senki nem fogja kikérni az örökségi részét a Mennyei Atyától! Nem, mert ők mindnyájan tudják, mert megtapasztalták, hogy az Isten végtelen irgalma tartja őket létben! Igen, mert aki világkorszakon át megtapasztalta, hogy milyen irgalmatlannak és egyben halálosan kiszolgáltatottnak lenni, az minden irgalom forrását, a Teremtő Istent soha többé nem hagyja el! Nem, mert tudják, hogy örök boldogságra, és nem szenvedésre vannak teremtve!1 /108 V Z